Analizy semantyczne groźby jako aktu mowy. Ujęcie przeglądowo-krytyczne
PDF

Słowa kluczowe

threat
criminal speech act
prototypical effects
necessary and sufficient conditions

Jak cytować

Falana-Jafra, A. (2023). Analizy semantyczne groźby jako aktu mowy. Ujęcie przeglądowo-krytyczne. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), 25–40. https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.2

Abstrakt

The aim of the article is to present an overview of the semantic analyses of threat understood as a speech act that have been so far conducted in Polish linguistic studies. The overview includes three selected analyses. The first one is based on the idea of necessary and sufficient conditions proposed by Anna Wierzbicka. The second is Joanna Wołoszyn’s work based on a methodology developed in line with structural semantics and attempts to define the terms straszyć (to scare) and grozić (to threaten). The third one is an analysis by Roman Kalisz and Wojciech Kubiński based on prototypical effects in speech acts, meaning that it relies on the methodology of cognitive linguistics. The overview is complemented by a critical analysis focused on identifying the imperfections of all three ideas presented in it and by a presentation of possible and legitimate improvements.

https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.2
PDF

Bibliografia

Austin John Langshaw (1993), Jak działać słowami, w: tenże, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. Bohdan Chwedeńczuk, Warszawa.

Bierwiaczonek Bogusław (2000), Religijne subkategorie miłości, „Język a Kultura”, t. 14, s. 79–115.

Falana-Jafra Anna (2021a), Pojęcie przestępstwa lingwistycznego i jego typologie, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, nr 1, s. 45–56. DOI: https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.3

Falana-Jafra Anna (2021b), Przestępstwa językowe jako przedmiot etnolingwistycznych badań porównawczych, „Etnolingwistyka. Problemy Kultury i Języka”, nr 33, s. 205– 218. DOI: https://doi.org/10.17951/et.2021.33.205

Grochowski Maciej (1982), Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń.

Grochowski Maciej (1989), O pojęciu groźby, „Polonica”, nr 14, s. 33−44.

Kalisz Ryszard, Kubiński Wojciech (1993), Speech Act as a Radial Category, w: Images from the Cognitive Scene, red. Elżbieta Górska, Kraków.

Kleiber Georges (2003), Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenia leksykalne, przeł. Bronisława Ligara, Kraków.

Michalska-Warias Aneta (2016), Groźba bezprawna jako ustawowe znamię przestępstwa zgwałcenia, „Ius Novum”, nr 1, s. 7–24.

Tabakowska Elżbieta, red. (1998), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków.

Taylor John R. (2003), Linguistic Categorizations, Oxford.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.

Wierzbicka Anna (1987), English Speech Act Verbs, Sydney.

Wierzbicka Anna (2006), Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin.

Wołoszyn Joanna (2016), Co znaczy straszyć? Próba analizy semantycznej, „Prace Językoznawcze”, nr 4, s. 173–186.