Maciej Rak, Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, ss. 265
PDF

Jak cytować

Piotrowicz-Krenc, A. (2023). Maciej Rak, Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, ss. 265. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), 201–209. https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.11

Abstrakt

Recenzja: Maciej Rak, Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, ss. 265

https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.11
PDF

Bibliografia

Słowniki (wraz ze stosowanymi skrótami)

SKarł – Jan Karłowicz (1900–1911), Słownik gwar polskich, t. 1–6, Kraków.

SML – Jan Karłowicz, Słowniczek mitologii litewskiej [rękopis kartoteki].

SMP – Jan Karłowicz, Słownik mitologii polskiej [rękopis kartoteki].

SW – Karłowicz Jan, Kryński Adam A., Niedźwiedzki Władysław, red. (1900–1927), Słownik języka polskiego, t. 1–8, Warszawa.

SWOKarł – Jan Karłowicz (1894–1905), Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia używanych w języku polskim, z. 1–3, Kraków.

Literatura

Afanasjew Aleksandr (1865–1869), Poètičeskie vozzreniâ slavân na prirodu. Opyt sravnitelnogo izučeniâ slavânskih predanij i verovanij, v svâzi s mifičeskimi skazaniâmi drugih rodstvennyh narodov, t. 1–3, Moskva.

Appel Karol (1904), Z listów ś. p. Jana Karłowicza (przyczynek do poznania życia i jego poglądów), w: Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903). Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”, Warszawa, s. 60–65.

Brückner Aleksander (1904), Prace słownikowe, w: Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903). Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”, Warszawa, s. 165–176.

Cienkowski Witold (1979), Z metodologii badań etymologicznych Jana Karłowicza, „Poradnik

Językowy”, z. 9, s. 437–442.

Gajkowa Olga (1959), Jan Karłowicz i Ludwik Krzywicki jako reprezentanci dwu nurtów w etnologii polskiej, Wrocław.

Kapełuś Helena (1979), Jan Karłowicz jako folklorysta, „Poradnik Językowy”, z. 9, s. 455–465.

Karaś Halina (2015), Jan Karłowicz jako językoznawca, w: Jan Aleksander Karłowicz, red. Anna Gomóła, Adam Pisarek, Laboratorium Kultury, t. 4, Katowice, s. 29–63.

Koniusz Elżbieta (2001), Polszczyzna z historycznej Litwy w „Słowniku gwar polskich” Jana

Karłowicza, Kielce.

Koniusz Elżbieta (2005), Jan Karłowicz jako językoznawca, etnograf i folklorysta – w setną rocznicę śmierci (1836–1903), „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, t. 18, s. 7–17.

Korzon Tadeusz (1904), Prace na polu historii powszechnej i polskiej, w: Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903). Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”, Warszawa, s. 107–119.

Kryński Adam Antoni (1904), Jan Karłowicz jako językoznawca, w: Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903). Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”, Warszawa, s. 120–164.

Kuhn Adalbert (1859), Die Herabkunft des Feuers und des Göttertranks. Ein Beitrag zur vergleichenden Mythologie der Indogermanen, Berlin.

Kutrzeba-Pojnarowa Anna (1979), Znaczenie Jana Karłowicza dla rozwoju etnografii, „Poradnik Językowy”, z. 9, s. 443–454.

Łopaciński Hieronim (1904), Ludoznawstwo, mitologia, kultura pierwotna, w: Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903). Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”, Warszawa, s. 192–294.

Łoś Jan (1904), Znaczenie „Słownika gwar polskich”, w: Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903). Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”, Warszawa, s.176–180.

Majdak Magdalena (2008), Słownik warszawski. Koncepcja – realizacja – recepcja, Warszawa.

Majewski Erazm (1904), Jan Karłowicz (zarys życia), w: Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903). Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”, Warszawa, s. 1–30.

Massonius Marian (1904), Jan Karłowicz jako filozof, w: Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903). Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”, Warszawa, s. 350–355.

Müller Max (1860), A History of Ancient Sanskrit Literature So Far as it Illustrates the Primitive Religion of the Brahmans, London–Edinburgh.

Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława (2010), Dwa słowniki etnolingwistyczne – moskiewski i lubelski, w: Etnolingwistyka a leksykografia. Tom poświęcony Profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu, red. Wojciech Chlebda, Opole, s. 21–32.

Nitsch Kazimierz (1911), Recenzja „Słownika gwar polskich” J. Karłowicza, „Rocznik Slawistyczny”, nr 4, s. 199–243.

Okoniowa Joanna (2012), Jan Karłowicz – uczony okresu przełomu, „LingVaria”, nr 1, s. 141–150.

Okoniowa Joanna (2013), „Słownik gwar polskich” Jana Karłowicza. Dziedzictwo. Inspiracje.

Wyzwania, „Prace Filologiczne”, t. 64, s. 245–258.

Pankowski Czesław (1979), Jan Karłowicz jako organizator prac leksykograficznych i współtwórca „Słownika warszawskiego”, „Poradnik Językowy”, z. 9, s. 410–425.

Perzowa Henryka (1979), Jan Karłowicz jako dialektolog, „Poradnik Językowy”, z. 9, s. 426–436.

Starczewski Feliks (1904), Działalność muzyczna J. Karłowicza, jej charakterystyka i ocena,

w: Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903). Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”, Warszawa, s. 295–316.

Tylor Edward (1871), Primitive Culture. Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom, t. 1–2, London.

Wągiel Agata (2005), Jan Karłowicz – portret z Mieczysławem w tle, „Muzyka. Kwartalnik Instytutu Sztuki PAN”, nr 4, s. 67–103.

Włodek Ludwik (1904), Jan Karłowicz jako publicysta, w: Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903). Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”, Warszawa, s. 356–368.

Zwoliński Przemysław (1970), Życiorys językowy Iwana Kotlarewskiego, „Slavia Orientalis”, nr 2, s. 165–177.