Słowotwórstwo nazwisk mieszkańców wsi we wrzesińskich księgach chrztu z XVIII wieku

Main Article Content

Andrzej Sieradzki

Abstrakt

The article studies name derivatives referring to rural population recorded in the eigh­teenth-century baptismal books of Września. The core of the study are 164 surnames formed by the addition of the suffixes -ski, -ewicz, -owicz as well as the basic -k-. The studies completed demonstrate that in the process of creation of names, over the entire 18th century, the most dominating were the word formation models with suffixes including the basic -k-. Within this category the suffix -ak was the most active element. Of marginal importance (only in the creation of formal derivatives) was the suffix -ski and the derived suffixes. Only 20 formations were created with their use during the whole century. On the basis of the analysis of the documents, it can be assumed that in the rural area near Września there were no word-formative models with the formatives -ewicz and -owicz. The attested surnames (7), recorded between 1753 and 1760, must have been brought from other areas.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sieradzki, A. (2016). Słowotwórstwo nazwisk mieszkańców wsi we wrzesińskich księgach chrztu z XVIII wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(1), 67-80. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.1.5
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Andrzej Sieradzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Sieradzki – Zakład Lingwistyki Antropologicznej, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; zainteresowania naukowe: słowotwórstwo historyczne, leksykologia historyczna, onomastyka, w tym głównie antroponimia Wielkopolski.

Bibliografia

 1. Bubak Józef (1986), Proces kształtowania się polskiego nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 2. Dacewicz Leonarda (2014), Historia nazwisk na kresach północno-wschodnich Rzeczpospolitej (XVI-XVIII w.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 3. Jaracz Małgorzata (2001), Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 4. Kaleta Zofia (1991), Ewolucja nazwisk słowiańskich, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków.
 5. Klisiewicz Edward (1976), Omówienie w funkcji nazwiska w Księgach parafialnych wsi Rudawa k. Krakowa w XVI–XVIII w., „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Językoznawcze III”, z. 8, s. 97–104.
 6. Mączyński Maciej (2002), Sposoby identyfikacji osób w sądzie (na podstawie XVII-wiecznych ksiąg grodzkich wsi Jadowniki), w: Rozmaitości językowe ofiarowane Prof. dr. hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji Jego jubileuszu, red. Mirosław Skarżyński, Marianna Szpiczakowska, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 195–202.
 7. Rudnicka-Fira Elżbieta (2004), Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kraków.
 8. Sieradzki Andrzej, Sieradzka Beata (2003), Grupy nominalne odnoszące się do małżonków we wrzesińskich księgach chrztu z XVIII wieku, w: Metodologia badań onomastycznych, red. Maria Biolik, Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn, s. 167–176.
 9. Sieradzki Andrzej (2010), Antroponim jako podstawa grupy nominalnej w poznańskich księgach złoczyńców z XVI wieku, w: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky, Ostrava, s. 424–430.
 10. Sieradzki Andrzej (2011), Identyfikacja rodziców stanu chłopskiego we wrzesińskich księgach chrztu z lat 1700–1725, „Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza”, t. 18, z. 1, s. 129–144.
 11. Sieradzki Andrzej (2013), Poznańskie derywaty nazwiskowe XVI–XVIII wieku, Rys, Poznań.
 12. Sieradzki Andrzej (w druku), Słowotwórstwo nazwisk mieszkańców Szamotuł z końca XVI wieku.
 13. Skulina Tadeusz (1989) O ustalaniu się nazwisk mieszczańskich i chłopskich w Wielkopolsce w XVII wieku, „Onomastica”, s. 183–208.