O przezwiskach gimnazjalistów kaliskich (analiza semantyczna)

Main Article Content

Marta Lewicka

Abstrakt

The article presents the semantic analysis of students’ nicknames. The onomastic material has been taken from a sample survey conducted in one of secondary school in Kalisz at a school year 2013/2014. The material basis consists of 269 personal names. The anthroponyms formed on common names are analysed in detail in the article. The main aim of the study is to observe the connections between the nicknames and the common names which motivate them. The semantic analysis and the statistical analysis of school nicknames allow to notice and reconstruct the mechanisms which affect nicknames formation as well as to observe the connections between the name and the designatum.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lewicka, M. (2016). O przezwiskach gimnazjalistów kaliskich (analiza semantyczna). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(1), 161-178. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.1.11
Dział
Junioraty
Biogram autora

Marta Lewicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Marta Lewicka – Zakład Lingwistyki Antropologicznej, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: słowotwórstwo historyczne, onomastyka, semantyka językoznawcza, dydaktyka języka polskiego.

Bibliografia

 1. Bartmiński Jerzy (1993), Styl potoczny [hasło], w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski, t. 2, red. Jerzy Bartmiński, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 115–134.
 2. Biolik Maria (1983), Przezwiska i przydomki ludności wiejskiej (na przykładzie wsi Andrzejki w woj. łomżyńskim), „Onomastica”, s. 165–180.
 3. Biolik Maria (1997), Przezwiska nauczycieli i uczniów o przejrzystej motywacji semantycznej, „Onomastica”, s. 195–210.
 4. Cieślikowa Aleksandra (1992), Rodzaje ekspresji w tworzeniu nazw osobowych, „Polonica”, t. 15, s. 111–119.
 5. Cieślikowa Aleksandra (1998), Przezwiska [hasło], w: Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. Ewa Rzetelska-Feleszko, PAN, Kraków, s. 119–133.
 6. Czarnecka Katarzyna, Zgółkowa Halina (1991), Słownik gwary uczniowskiej, SAWW, Poznań.
 7. Długosz Kazimierz (1983), Proszę pana, bo on się przezywa, czyli o przezwiskach uczniów szkół podstawowych, „Poradnik Językowy”, z. 1, s. 25–37.
 8. Długosz Kazimierz (1986), Przezwiska uczniów z Kielecczyzny, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 9. Długosz Kazimierz (1988a), Prymarne przezwiska uczniów, w: Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej. Materiały z VI Konferencji Onomastycznej, red. Edward Homa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 191–198.
 10. Długosz Kazimierz (1988b), Wieloczłonowe przezwiska uczniowskie, „Onomastica”, s. 155–168.
 11. Długosz Kazimierz (1997), „Europejskie” przezwiska polskiej młodzieży, „Europa Regionalna”, t. 2, s. 243–268.
 12. Długosz Kazimierz, Kupiszewski Władysław (1972), Analiza semantyczno-słowotwórcza przezwisk ludowych, „Prace Filologiczne”, t. 23, s. 51–61.
 13. Furgalska Agnieszka (1978), Przezwiska nauczycieli i uczniów, „Prace Językoznawcze 4. Onomastica”, z. 1–2, s. 63–70.
 14. Gala Sławomir (1975), Z zagadnień klasyfikacji antroponimów (na przykładzie przezwisk nauczycieli), „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. 21, s. 43–55.
 15. Gala Sławomir (1977), O metodzie analizy słowotwórczej antroponimów, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. 23, s. 63–77.
 16. Gala Sławomir (1979), Słowotwórstwo nazwisk i przezwisk ludności byłego powiatu piotrkowskiego, „Studia Językoznawcze”, t. 4, s. 43–87.
 17. Gala Sławomir (1983), Kategorie semantyczne a odmiany stylistyczne w antroponimii, „Onomastica”, s. 105–131.
 18. Gołębiowska Teresa (1971), Antroponimia Orawy, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 19. Grabias Stanisław (1993), Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty [hasło], w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski, t. 2, red. Jerzy Bartmiński, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 223–241.
 20. Handke Kwiryna (1993), Nazewnictwo jako narzędzie ekspresji, w: Onomastyka literacka, red. Maria Biolik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn, s. 41–49.
 21. Janowski Andrzej, Stachyra Roman (1985), Prestiż ucznia wśród rówieśników, WSiP, Warszawa.
 22. Karaś Mieczysław (1976), Imię, nazwisko, przezwisko = nazwa osobowa w polszczyźnie, „Onomastica”, s. 19–40.
 23. Klasińska Barbara (2011), Kształtowanie zainteresowań uczniów wyzwaniem współczesnej i przyszłej edukacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 1, s. 141–151.
 24. Kosyl Czesław (1988), Typy motywacyjne przezwisk ludowych, w: Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej. Materiały z VI Konferencji Onomastycznej, red. Edward Homa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 191–198.
 25. Kosyl Czesław (1993), Nazwy osobowe [hasło], w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski, t. 2, red. Jerzy Bartmiński, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 423–437.
 26. Kułakowska Małgorzata (1997), Przezwiska rzeszowskich harcerzy, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Seria Językoznawcza”, z. 4, s. 127–151.
 27. Kupiszewski Władysław (1988), O przezwiskach szkolnych, „Prace Filologiczne”, t. 34, s. 211–214.
 28. Łuc Izabela (2004), Przezwiskowe twory środowiskowe i ich zróżnicowanie motywacyjne, „Onomastica”, s. 95–121.
 29. Michasiewiczowa Maria (1972), O przezwiskach nauczycieli w żargonie uczniów rzeszowskich, „Język Polski”, z. 2, s. 13–139.
 30. Mrózek Robert (2007), Słownik motywacyjny antroponimów przezwiskowych socjolektu młodzieżowego, PAN, Kraków.
 31. Myszka Agnieszka (2003), Przezwiska uczniów szkół podstawowych (na przykładzie szkół w Sędziszowie Małopolskim), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Językoznawstwo 1”, z. 8, s. 68–86.
 32. Myszka Agnieszka (2007), Przezwiska młodzieżowe – nowe struktury, nowe bazy semantyczne, w: Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, red. Aleksandra Cieślikowa, Barbara Czopek-Kopciuch, Katarzyna Skowronek, PANDIT, Kraków, s. 267–279.
 33. Nowowiejski Bogusław (2006), Inspiracje kulturowe we współczesnym nazewnictwie polskim, w: Onimizacja i apelatywizacja, red. Zofia Abramowicz, Elżbieta Bogdanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 309–316.
 34. Raubo Joanna, Raubo Hipolit (1973), Psychologiczno-wychowawcze zagadnienia przezwisk w szkole, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 2, s. 12–15.
 35. Sękowska Elżbieta, red. (1996), Świadomość językowa – kompetencja – dydaktyka: materiały ogólnopolskiej konferencji: „Z badań nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży”, Warszawa, 25–26 listopada 1994 r., Elipsa, Warszawa.
 36. Skubalanka Teresa (1973), Ekspresywność języka a mowa, w: Poetyka i stylistyka słowiańska. Materiały Konferencji Komisji Poetyki i Stylistyki Słowiańskiej Międzynarodowej Komisji Slawistów, red. Stefania Skwarczyńska, Ossolineum, Wrocław, s. 177–183.
 37. Skulina Tadeusz (1974), Funkcje przezwiska w systemie antroponimicznym, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, nr 13, s. 213–234.
 38. Stramek Bożena (2001), Przezwiska uczniów i nauczycieli stargardzkich szkół, „Onomastica”, s. 279–290.
 39. Śnieżyński Marian (2003), Przezwiska nauczycieli, Impuls, Kraków.
 40. Tomczak Lucyna (2001), Antroponimy nieoficjalne w funkcji adresatywnej (na przykładzie środowiska młodzieżowego), „Kształcenie Językowe”, t. 2, s. 97–103.
 41. Uchwał Honorata (2012), Apelatywy zwierzęce w przezwiskach szkolnych, http://balkanunited.wordpress.com, [dostęp: 5 maja 2016 r.].
 42. Urbańczyk Stanisław, Kucała Marian, red. (1999), Encyklopedia języka polskiego, Ossolineum, Wrocław.
 43. Warchoł Stefan (1998), Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich, w: Księga referatów VI Międzynarodowej Slawistycznej Konferencji Naukowej, Lublin 23–25 listopada 1995 roku, cz. 1, red. Stefan Warchoł, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 7–10.
 44. Zgółkowa Halina (1994), Grypsera w szkole. Przenikanie słownictwa środowisk przestępczych do żargonu uczniowskiego, w: Słowa służebne. Prace ofiarowane profesor Monice Gruchmanowej na 70-lecie Jej Urodzin, red. Halina Zgółkowa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 41–47.
 45. Zgółkowa Halina (1999), Język subkultur młodzieżowych, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. Walery Pisarek, Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków, s. 253–260.
 46. Ziętkowiak Janina (1985), Z zagadnień słownictwa gwary uczniowskiej, „Poradnik Językowy”, z. 7, s. 452–455.
 47. Ziółkowska-Sobecka Marta (1999), Śmiech w szkole, „Nowa Szkoła”, nr 1, s. 29–31.