Idiolekt Bolesława Prusa. Przegląd najnowszych ustaleń

Main Article Content

Magdalena Czachorowska

Abstrakt

This article is intended to approximate arrangements for features characteristic writing of Prus, from the publication of monographs, which appeared in the last decade, after 2006, because they are not as well known as the earlier comments on writer’s idolect placed even in studies Bystroń or Bachórz. Notes on writing of Prus has been divided into several thematic areas: vocabulary topography (depicting the formation of landscape, the author’s preferred method of constructing space and filling it with specific object), color names (the world of colours, which enabled the writer to expose an entire palette of colour and shade names), floral vocabulary, used by the writer, war and military (this article contains an overview of the functions of military language within nomina militaria in the works of Bolesław Prus for example) and trade vocabulary.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czachorowska, M. (2016). Idiolekt Bolesława Prusa. Przegląd najnowszych ustaleń. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(2), 21-36. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.2
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Magdalena Czachorowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Magdalena Czachorowska – Zakład Pragmatyki i Stylistyki Językowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz; zainteresowania naukowe: onomastyka literacka i uzualna: onomastyczne formacje przejściowe, staropolskie osobowe nazwy odetniczne, etymologia naukowa a ludowa nazw dzielnic Bydgoszczy, nominacja konwencjonalna w nazwach marek samochodów, najnowsze zjawiska w polskim nazewnictwie; historia języka, stylistyka historyczna: cechy stylu urzędowo-kancelaryjnego w statutach i przywilejach cechów bydgoskich, nazwy zawodów i specjalności rzemieślniczych w Bydgoszczy od XV; język osobniczy: wybrane terminy hydrograficzne w twórczości Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego, słownictwo topograficzne w nowelach Bolesława Prusa, terminy topograficzne równe nazwom własnym w twórczości Stefana Żeromskiego, funkcje barw w Lalce Bolesława Prusa.

Bibliografia

 1. Źródła
 2. Prus Bolesław [właśc. Aleksander Głowacki] (1957), Wybór pism, t. 1–3: Nowele, t. 4: Anielka, Placówka, t. 5–6: Lalka, t. 7–8: Emancypantki, t. 9–10: Faraon, wybór i opracowanie Irena Orlewiczowa, wstęp Maria Dąbrowska, PIW, Warszawa.
 3. Literatura
 4. Bachórz Józef (1998), Wstęp, w: Bolesław Prus, Lalka, Ossolineum, Wrocław, [BN nr 262], s. V–CLXV.
 5. Bąbel Agnieszka, Kowalczykowa Alina, red. (2011), Leksykon „Lalki”, Fundacja Akademia Humanistyczna, IBL PAN, Warszawa.
 6. Bolesław Prus. Kalendarz życia i twórczości (1969), oprac. Krystyna Tokarzówna i Stanisław Fita, red. Zygmunt Szweykowski, PIW, Warszawa.
 7. Bystroń Jan Stanisław (1922), Wyobraźnia artystyczna Bolesława Prusa, Instytut Wydawniczy „Bibjoteka Polska”, Warszawa.
 8. Czachorowska Magdalena (2006), Wyobraźnia pisarska Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego na przykładzie słownictwa topograficznego i nazw barw, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 9. Czachorowska Magdalena (2012), Świat roślin w pismach Bolesława Prusa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 10. Czachorowska Magdalena (2014), Wojna i wojskowość w „Faraonie” Bolesława Prusa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 11. Kozłowska Anna (2015), Miejsce badań nad idiolektem w obrębie językoznawstwa, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 30, s. 71–84.
 12. Pihan-Kijasowa Alicja (2012), Słownictwo z zakresu handlu w prozie Bolesława Prusa (na tle XIX-wiecznej leksyki handlowej). Studia, Sorus, Poznań.
 13. Szweykowski Zygmunt (1972), Twórczość Bolesława Prusa, PIW, Warszawa.