„Czemuż nie zostawiłem tej kartki pustej?!” – obraz felietonopisarstwa i felietonisty w tekstach Macieja Stuhra pisanych dla „Zwierciadła”

Main Article Content

Małgorzata Rybka
Marta Wrześniewska-Pietrzak

Abstrakt

The text presents linguistic image of a feuilletonist and writing a feuilleton in the texts written by Maciej Stuhr in “Zwierciadło” from January 2009 to April 2016. Analyses were conveyed according to the cognitive methodology and lead to the constructing the concept of writing a feuilleton that is combined with the problem of autotematism in the texts of Maciej Stuhr. The linguistic image of a feuilletonist is presented regarding the theory of autobiographism and the sender – reader relationship. The mentioned elements have enabled the authors of this article to read the entire image of a feuilletonist and present basic types of sender – reader relationship that characterizes Maciej Stuhr as a journalist – feuilletonist that is aware of his writing workshop.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rybka, M., & Wrześniewska-Pietrzak, M. (2016). „Czemuż nie zostawiłem tej kartki pustej?!” – obraz felietonopisarstwa i felietonisty w tekstach Macieja Stuhra pisanych dla „Zwierciadła”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(2), 159-187. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.10
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogramy autorów

Małgorzata Rybka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Małgorzata Rybka – Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Zespół Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego PAN; zainteresowania naukowe: stylistyka, tekstologia i teolingwistyka.

Marta Wrześniewska-Pietrzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Marta Wrześniewska-Pietrzak – Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: aksjologia w języku, polski język migowy, tożsamość językowa głuchych, metodyka nauczania polskiego języka migowego, język religijny (szczególnie wartości w tekstach Jana Pawła II).

Bibliografia

 1. Źródła
 2. Stuhr Maciej (2013), Wstęp, w: tegoż, W krzywym zwierciadle, Zwierciadło, Warszawa, s. 9.
 3. Stuhr Maciej (2015), W krzywym zwierciadle. Ciąg dalszy nastąpił, Zwierciadło, Warszawa.
 4. Stuhr Maciej (2016), Prima aprilis, „Zwierciadło”, nr 4, s. 28.
 5. Literatura
 6. Anusiewicz Janusz (1995), Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 7. Bakuła Bogusław (1991), Oblicza autotematyzmu (Autorefleksyjne tendencje w polskiej prozie po roku 1956), WiS, Poznań.
 8. Bartmiński Jerzy (2007), O pojęciu językowego obrazu świata, w: Językowe podstawy obrazu świata, red. Jerzy Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 11–21.
 9. Bartmiński Jerzy (2008), Polifoniczność tekstu czy podmiotu? Podmiot w dialogu z samym sobą, w: Podmiot w języku i kulturze, red. Jerzy Bartmiński, Anna Pajdzińska, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 161–183.
 10. Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława (2009), Tekstologia, PWN, Warszawa.
 11. Chudziński Edward (2000), Felieton. Geneza i ewolucja gatunku, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński, Universitas, Kraków, s. 197–213.
 12. Chudziński Edward (2008), Felieton. Geneza i ewolucja gatunku, w: Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński, Universitas, Kraków, s. 345–360.
 13. Czermińska Małgorzata (2005), Autor – podmiot – osoba. Fikcjonalność i niefikcjonalność, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, t. I, red. Małgorzata Czermińska, Stanisław Gajda, Kzysztof Kłosiński, Anna Legeżyńska, Andrzej Zdzisław Makowiecki, Ryszard Nycz, Universitas, Kraków, s. 211–223.
 14. Danek Danuta (1980), Dzieło literackie jako książka. O tytułach i spisach rzeczy w powieści, PWN, Warszawa.
 15. Dobrzyńska Teresa (1974), Delimitacja tekstu literackiego, Ossolineum, Wrocław.
 16. Dobrzyńska Teresa (1993), Tekst [hasło], w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 283–304.
 17. Dunaj Bogusław, red. (2001), Słownik współczesnego języka polskiego, Reader’s Digest, Warszawa.
 18. Duszak Anna (1998), Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, PWN, Warszawa.
 19. Furman Wojciech (2006), Tytuł [hasło], w: Słownik terminologii medialnej, red. Walery Pisarek, Universitas, Kraków, s. 225.
 20. Gajda Stanisław (1987), Społeczne determinacje nazw własnych tekstów (tytułów), „Socjolingwistyka”, nr 6, s. 79–89.
 21. Grądziel-Wójcik Joanna (2001), Poezja jako teoria poezji. Na przykładzie twórczości Witolda Wirpszy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 22. Grądziel-Wójcik Joanna (2015), Perpetuum mobile, czyli kilka uwag o autotematyzmie, „Forum Poetyki”, nr 2, s. 108–119, http://fp.amu.edu.pl/perpetuum-mobile-czyli-kilka-uwag-o-autotematyzmie, [dostęp: 15 maja 2016].
 23. Grzegorczykowa Renata (1990), Pojęcie językowego obrazu świata, w: Językowy obraz świata, red. Jerzy Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 41–49.
 24. Kaniewska Bogumiła (2008), „I tak taki jest się, jaki jest” – wokół kategorii podmiotu literackiego, w: Podmiot w języku i kulturze, red. Jerzy Bartmiński, Anna Pajdzińska, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 87–108.
 25. Markiewicz Henryk (1992), Tytuły dzieł literackich, w: tegoż, Zabawy literackie, Oficyna Literacka, Kraków, s. 11–32.
 26. Mayenowa Maria Renata (1974), Teoria tekstu a tradycyjne zagadnienia poetyki, w: Tekst i język. Problemy semantyczne, red. Maria Renata Mayenowa, Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Warszawa, s. 299–311.
 27. Pietrzak Magdalena (2010), Wyznaczniki strukturalne felietonu II poł. XIX w. Komponenty inicjalne i finalne (na materiale felietonów Henryka Sienkiewicza), w: Z zagadnień semantyki i stylistyki tekstu, red. Anna Ginter, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 335–345.
 28. Pisarek Walery (2002), Nowa retoryka dziennikarska, Universitas, Kraków.
 29. Ropa Adam (1976), W poszukiwaniu istoty felietonu, ,,Zeszyty Prasoznawcze”, z. 2, s. 85–89.
 30. Rybka Małgorzata (2002a), „Może być bez tytułu” – o tytułach tekstów poetyckich, „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny”, t. 1, s. 273–290.
 31. Rybka Małgorzata (2002b), Zamieszkać w zdaniu. O składni tekstów poetyckich Czesława Miłosza, WiS, Poznań.
 32. Rybka Małgorzata, Wrześniewska-Pietrzak Marta (2017), „Nie każdy felieton może być o seksie, pieniądzach, sławie i używkach…” – czyli o felietonach Macieja Stuhra publikowanych w miesięczniku „Zwierciadło”, [w druku].
 33. Stuhr Maciej, Nowicka Beata (2015), Stuhrmówka, czyli gen wewnętrznej wolności. Maciej Stuhr w rozmowie z Beatą Nowicką, Znak, Kraków.
 34. Ślawska Magdalena (2008), Tytuł – najmniejszy tekst prasowy, „Rocznik Prasoznawczy”, t. 2, s. 117–126.
 35. Tabakowska Elżbieta (2008), Kategoria podmiotu literackiego, w: Podmiot w języku i kulturze, red. Jerzy Bartmiński, Anna Pajdzińska, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 109–121.
 36. Wojtak Maria (2002), O doskonałości wypowiedzi publicystycznej na przykładzie felietonów J. Szczepkowskiej, w: O doskonałości, cz. I, red. Agnieszka Maliszewska, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, s. 377–392.
 37. Wojtak Maria (2004), W kręgu paradoksów gatunku, czyli o konwencji i kreatywności w felietonie, w: Język polski w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, red. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, s. 273–293.
 38. Wojtak Maria (2007), Rola stylizacji w modyfikowaniu poetyki felietonu, „Prace Filologiczne”, t. III, s. 735–744.
 39. Wojtak Maria (2008), Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 40. Wojtak Maria (2009), Felietonista indywidualista, czyli o idiolekcie gatunkowo sprofilowanym, w: Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki. Studia o języku i stylu artystycznym, t. V, red. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piatkowski, Joanna Gorzelana, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 321–332.
 41. Zagórski Zygmunt (1999), Kilka uwag dotyczących teorii tekstu (lingwistyki tekstu), w: Viro Doctissimo Optime Merito. Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Sobierajskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. Henryk Nowak, WiS, Poznań, s. 53–65.