„Królowa chaosu, niezrównoważona emocjonalnie, histeryczka trzaskająca drzwiami” – leksykalne sposoby wartościowania w tekstach prasowych poświęconych Ewie Kopacz (na materiale wybranych tygodników opinii z września 2014 roku)

Main Article Content

Magdalena Budzyńska-Łazarewicz

Abstrakt

Is to present lexical ways of evaluation, which are present in press articles dedicated to the election of E. Kopacz for prime minister. The study material consists of articles published in eight public opinion weeklies, which were published in Poland in September of 2014. They are journals with different ideological profiles. Among the noted lexical terms, there are primarily-evaluative as well as descriptively-evaluative expressions. These are adjectives, adverbs, participles, pronouns and modality indicators. Numerously represented are statements in which the authors report affirmations that evaluate other people. The analysed terms invoke, most of all, the utilitarian, perfectionist, cognitive, socially-custom criterion. Among the noted terms, the majority consists of those with a negative value mark. As it turned out, the ideological engagement of periodicals had a slight impact on the media image of E. Kopacz. An almost solely negative evaluation was present in conservative press. However, the press, which can be described as liberal, also pointed the weaknesses of the new prime minister, recalling negative opinions about her. It did it, however, in a more veiled manner.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Budzyńska-Łazarewicz, M. (2016). „Królowa chaosu, niezrównoważona emocjonalnie, histeryczka trzaskająca drzwiami” – leksykalne sposoby wartościowania w tekstach prasowych poświęconych Ewie Kopacz (na materiale wybranych tygodników opinii z września 2014 roku). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(2), 201-224. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.12
Dział
Junioraty
Biogram autora

Magdalena Budzyńska-Łazarewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Magdalena Budzyńska-Łazarewicz – doktorantka w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Biblioteki Raczyńskich; zainteresowania naukowe: wartościowanie kobiety w polskich tygodnikach opinii, etyka języka, biblioterapia.

Referencje

 1. Źródła
 2. „Do Rzeczy” (2014), nr 36–40.
 3. „Gazeta Polska” (2014), nr 36–39.
 4. „Newsweek” (2014), nr 36–40.
 5. „Polityka” (2014), nr 36–39.
 6. „Przegląd” (2014), nr 36–40.
 7. „Tygodnik Powszechny” (2014), nr 36–39.
 8. „Wprost” (2014), nr 37–40.
 9. „W Sieci” (2014), nr 36–40.
 10. Literatura
 11. Bańko Mirosław (2000), Inny słownik języka polskiego, t. I–II, PWN, Warszawa.
 12. Bartmiński Jerzy (2003), Miejsce wartości w językowym obrazie świata, w: Język w kręgu wartości, red. Jerzy Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 59–86.
 13. Bartmiński Jerzy, red. (2006), Język. Wartości. Polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 14. Bauer Zbigniew (2010), Twój głos w Twoim domu: cztery typy tabloidyzacji, ,,Oblicza Komunikacji”, nr 3, s. 37–47.
 15. Błachut Edyta (2014), O językowych sposobach referowania wartościowań, ,,Studia Linguistica”, z. 33, s. 23–38.
 16. Bralczyk Jerzy, Majkowska Grażyna (2000), Język mediów – perspektywa aksjologiczna, w: Język w mediach masowych, red. Jerzy Bralczyk i Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”, Warszawa, s. 43–50.
 17. Bugajski Marian (2010), Kultura tabloidów a język, ,,Oblicza Komunikacji”, nr 3, s. 68–73.
 18. Buława Monika (2014), Sposoby wyrażania sądów wartościujących w tekstach prasowych, Lexis, Kraków.
 19. Cegieła Anna (2014), Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, Elipsa, Warszawa.
 20. Dudek Antoni (2013), Historia polityczna Polski 1989–2012, Znak, Kraków.
 21. Jarosz Maria, red. (2013), Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 22. Jędrzejko Ewa (2000), Modalność w języku i w tekstach: od gramatyki do stylistyki, w: Kategorie pragmatyczne w tekście literackim. Wstęp do stylistyki pragmatycznej, red. Ewa Sławkowa, Innowacje, Cieszyn, s. 113–155.
 23. Kisiel Anna (2009), Wstępna analiza jednostki ‘przede wszystkim’ na tle właściwości ciągów nade wszystko i ponad wszystko, ,,Linguistica Copernicana”, nr 1, s. 93–109.
 24. Laskowska Elżbieta (1992), Wartościowanie w języku potocznym, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
 25. Laskowska Elżbieta (1996), Typy wartości w tekstach potocznych, ,,Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 1, s. 76–82.
 26. Laskowski Roman (1977), Od czego ‘lepszy’ jest lepszy, ,,Język Polski”, z. 5, s. 323–344.
 27. Łapa Romana (2006), W sprawie wydzielania relacji modalności wyrażanej przez przyimki wtórne, ,,Język Polski”, nr 1–2, s. 7–10.
 28. Majkowska Grażyna (2001), Językowe sposoby aksjologizacji w dyskursie publicznym, w: Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. Jerzy Bralczyk, Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Warszawa, s. 37–44.
 29. Majkowska Grażyna (2012), Język mediów w perspektywie aksjologicznej, w: Język w mediach. Antologia, red. Małgorzata Kita, Iwona Loewe, Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 39–52.
 30. Majkowska Grażyna, Satkiewicz Halina (1999), Język w mediach, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. Walery Pisarek, Uniwersytet Jagielloński Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków, s. 181–196.
 31. Miluska Jolanta, red. (2012), Wartości w świecie polityki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 32. O Przeglądzie (2016), http://www.tygodnikprzeglad.pl/o-przegladzie [dostęp: 16 kwietnia 2016].
 33. Ożdżyński Jan (1999), Modalność i wartościowanie w dyskursie edukacyjnym, w: Wartościowanie w dyskursie edukacyjnym, red. Jan Ożdżyński, Sławomir Śniatkowski, Edukacja, Kraków, s. 89–104.
 34. Ożóg Kazimierz (2004), Język w służbie polityki: językowy kształt kampanii wyborczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 35. Piontek Dorota (2007), Tabloidyzacja dziennikarstwa, w: Polubić dziennikarstwo, red. Stanisław Zakrzewski, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań, s. 231–248.
 36. Piontek Dorota, Hordecki Bartosz, Ossowski Szymon (2013), Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich mediach, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań.
 37. Pisarek Walery (2008), Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 38. Puzynina Jadwiga (1984), O dyskursie oceniającym i dyrektywnym w tekstach prasy codziennej, ,,Poradnik Językowy”, z. 2, s. 69–78.
 39. Puzynina Jadwiga (1992), Język wartości, PWN, Warszawa.
 40. Puzynina Jadwiga (2003), Wokół języka wartości, w: Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, red. Jerzy Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 19–34.
 41. Puzynina Jadwiga (2004), Problemy wartościowania w języku i tekście, ,,Etnolingwistyka”, s. 179–189.
 42. Smolar Aleksander, Żukowski Tomasz (2011), Nie ma wojny polsko-polskiej. Dyskusja, ,,Więź”, nr 2–3, s. 91–102.
 43. Smółkowa Teresa, red. (2013), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001–2005, cz. 3: K–M, Lexis, Kraków.
 44. Szczepankowska Irena (2012), O semantyce zaimków, ,,Białostockie Archiwum Językowe”, nr 12, s. 275–291.
 45. Wrześniewska-Pietrzak Marta (2012), Miało być odlotowo, czadowo, bojowo… Język i świat wartości czasopism szkolnych na tle pism młodzieżowych, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.
 46. Zuba Krzysztof (2012), Polska scena polityczna: ciągłość i zmiana, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.