W krainie dzieciństwa – nazwy krakowskich przedszkoli

Main Article Content

Barbara Żebrowska

Abstrakt

Article attempts to describe modern names of preschols. Nowadays, preschools are becoming similar to companies. The main purpose of their names is to encourage parents (and to some extent also children) to choose specific facility. Initially, this trend was associated with mainly non-public, private preschool, now also public preschools. This involves the development of consumption, characteristic of modern civilization. Creativity in the choice of name supports the presence of competition, and therefore described tendency can be noticed in large cities, such as Cracow. Material required for the analysis, that includes 334 names, was provided by the Internet databases that help parents in choosing a specific facility (abcprzedszkola.pl, przedszkolak.pl, przedszkolowo.pl), recruitment system for preschools FORMICO (krakow.formico.pl) and webpages of individual preschools.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Żebrowska, B. (2016). W krainie dzieciństwa – nazwy krakowskich przedszkoli. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(2), 263-281. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.15
Dział
Junioraty
Biogram autora

Barbara Żebrowska, Uniwersytet Jagielloński

mgr Barbara Żebrowska – doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; zainteresowania naukowe: dialektologia i etnolingwistyka, ludowa twórczość dla dzieci, zwłaszcza wzorce gatunkowe ginącej literatury ustnej polskiej wsi.

Bibliografia

 1. Bartmiński Jerzy, red. (1988), Konotacja, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 2. Czym się kierować przy wyborze przedszkola? (2016), http://www.mampodrodze.pl/artykuly/czymsiekierowacprzywyborzeprzedszkola, [dostęp: 9 marca 2016].
 3. Dunaj Bogusław, red. (2000), Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga, Kraków. (Skrót: SJPDun)
 4. Dunaj Bogusław, red. (2005), Nowy słownik języka polskiego, Wilga, Warszawa. (Skrót: NSJP)
 5. Frazeo (2016), http://frazeo.pl, [dostęp: 19 kwietnia 2016].
 6. Gałkowski Artur (2011), Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Kowalik Krystyna (2010), Strukturalne typy nazw własnych polskich współczesnych szkół wyższych, w: Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, red. Józef Kąś, Renata Przybylska, Kazimierz Sikora, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 349–358.
 8. Kubicka Agnieszka (2013), Konotacyjne właściwości nazw własnych w dyskursie handlowym na przykładzie nazw produktów regionalnych, w: Studenckie Zeszyty Językoznawcze, z. 5, red. Kazimierz Sikora, AT Wydawnictwo, Kraków, s. 61–76.
 9. Kułakowska Małgorzata (2012), Nazewnictwo przedszkoli w województwie podkarpackim, w: Jednotlivé a všeobecné v onomastike: 18. slovenská onomastická konferencia, Prešov 12.–14. septembra 2011, red. Martin Ološtiak, Univerzitná kninica Preovskej univerzity v Preove, Presov, s. 302–312.
 10. Narodowy Korpus Języka Polskiego (2016), http://www.nkjp.uni.lodz.pl, [dostęp: 19 kwietnia 2016]. (Skrót: NKJP)
 11. Nobis Iwona (2014), Bąbelkowa Kraina i Puchatkowa Załoga, czyli nazwy prywatnych przedszkoli w aspekcie semantyczno-strukturalnym i ich funkcje kulturowo-użytkowe, w: Bogactwo współczesnej polszczyzny, red. Sylwia Przęczek-Kisielak, Piotr Żmigrodzki, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków, s. 457–455.
 12. Przybylska Renata (1992), O współczesnych nazwach firm, „Język Polski”, z. 2/3, s. 138–150.
 13. Przybylska Renata (1996), Duch nowych czasów w nazwach firm na Podkarpaciu, w: Ziemia krośnieńska w kulturze polskiej, red. Halina Kurek, Franciszek Tereszkiewicz, Universitas, Kraków, s. 115–124.
 14. Przybylska Renata (2003), Wstęp do nauki o języku polskim, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 15. Przybylska Renata (2014), Nowe tendencje w nazewnictwie osiedli mieszkaniowych w Polsce, w: Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, red. Artur Gałkowski, Renata Gliwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 227–233.
 16. Rutkowski Mariusz (2007), Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 17. Rutkowski Mariusz (2012), Słownik metafor i konotacji nazw własnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 18. Sujkowska-Sobisz Katarzyna (2012), Kulturowe uwarunkowania nazw alkoholowych napojów mieszanych sprzed roku 1989 i po nim w perspektywie kognitywno-stylistycznej, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1(9), s. 253–264.
 19. Szelewski Maciej (2004), Pragmatyczna interpretacja ergonimów komercyjnych na przykładzie nazw szkół językowych, „Onomastica”, s. 165–179.
 20. Szymczak Mieczysław, red. (1979), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa. (Skrót: SJPSzym)
 21. Żebrowska Barbara (2017), Gazdowskie miysańce, czyli o regionalnych nazwach napojów alkoholowych, [w druku].
 22. Żmigrodzki Piotr red. (2016), Wielki słownik języka polskiego PAN, http://wsjp.pl, [dostęp: 16 kwietnia 2016]. (Skrót: WSJP)