Płaczcie – umarł Pan… Nazwy własne we wczesno-barokowym poemacie pasyjnym (na przykładzie Pamiątki krwawej ofiary Pana Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa Abrahama Rożniatowskiego)

Main Article Content

Artur Rejter

Abstrakt

The article is dedicated to description of proper names functions in chosen narrative poem of Passion literature of Polish Baroque. Analyzed proper names in Pamiątka krwawej ofiary Pana Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa (1610) by Abraham Rożniatowski are mainly connected with metaphysical sphere of culture, majority of them is conventional, primarily drawn from Bible. The main function of proper names is to describe the Passion in influential way and to show the people how grievous and savage it was. The onomastic field of the narrative poem is strictly related to religious cult of Kalwaria Zebrzydowska popular in Poland in Baroque times.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rejter, A. (2017). Płaczcie – umarł Pan… Nazwy własne we wczesno-barokowym poemacie pasyjnym (na przykładzie Pamiątki krwawej ofiary Pana Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa Abrahama Rożniatowskiego). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(1), 129-144. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.1.8
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Artur Rejter, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Artur Rejter, prof. nadzw. UŚ – Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach; zainteresowania naukowe i główne obszary badawcze: historia języka polskiego, genologia lingwistyczna, teoria tekstu i dyskursu, stylistyka, onomastyka literacka i onomastyka dyskursu, leksykologia i semantyka historyczna, lingwistyka płci.

Bibliografia

 1. Gruchała Janusz Stanisław (2003), Wprowadzenie do lektury, w: Abracham Rożniatowski, Pamiątka krwawej ofiary Pana Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, wyd. Janusz Stanisław Gruchała, IBL, Wydawnictwo „Pro Cultura Litteraria”, Warszawa, s. 5–24.
 2. Hanusiewicz Mirosława (2001), Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 3. Hernas Czesław (1998), Barok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Kucała Marian (1999), Nazywanie Chrystusa w historii polszczyzny, w: Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, red. Bogusław Kreja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 205–212.
 5. Künstler-Langner Danuta (1995), Człowiek i cierpienie w poezji XVII wieku. Filozoficzne i religijne inspiracje, w: Literatura polskiego baroku w kręgu idei. Referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu Nad Wisłą 18–22 X 1993, red. Alina Nowicka-Jeżowa, Mirosława Hanusiewicz, Adam Karpiński, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, s. 257–269.
 6. Künstler-Langner Danuta (2002), Człowiek i jego cierpienie w poezji polskiego baroku, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 7. Mrózek Robert (2004), Nazwy własne jako przedmiot badawczy onomastyki, w: Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej, red. Robert Mrózek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 9–19.
 8. Rejter Artur (2014), Nazwy własne w barokowym romansie wierszowanym – w stronę analizy genologicznej. Na przykładzie twórczości Hieronima Morsztyna, „Onomastica”, s. 349–362.
 9. Rejter Artur (2016), Nazwa własna wobec gatunku i dyskursu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 10. Rożniatowki Abracham (2003), Pamiątka krwawej ofiary Pana Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, wyd. Janusz Stanisław Gruchała, IBL, Wydawnictwo „Pro Cultura Litteraria”, Warszawa.
 11. Rzepka Wojciech Ryszard, Walczak Bogdan (1999), Bóg i szatan w polszczyźnie XVI wieku, w: Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, red. Bogusław Kreja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 57–66.
 12. Rzetelska-Feleszko Ewa (2007), Onomastyka kulturowa, w: Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, red. Aleksandra Cieślikowa, Barbara Czopek-Kopciuch, Katarzyna Skowronek, PANDIT, Kraków, s. 57–62.
 13. Sarnowska-Giefing Irena (2003), Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 14. Sokołowska Jadwiga (1995), Od renesansu do baroku (swoistość przełomu barokowego w Polsce), w: Religijność literatury polskiego baroku, red. Czesław Hernas, Mirosława Hanusiewicz, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 13–26.
 15. Sokołowska Jadwiga, Żukowska Kazimiera (1965), Przedmowa, w: Poeci polskiego baroku, t. 1, red. Jadwiga Sokołowska, Kazimiera Żukowska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 5–103.
 16. Stręciwilk J. (1981), Męka Pańska w polskiej literaturze barokowej, w: Męka Chrystusa wczoraj i dziś, red. Henryk Damian Wojtyska, Józef Jerzy Kopeć, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 102–119.
 17. Szlesiński Iwo (1978), Charakterystyka językowo-stylistyczna prozy kaznodziejskiej XVII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 18. Wyczawski Hieronim (1987), Kalwaria Zebrzydowska. Historia klasztoru bernardynów i kalwaryjskich dróżek, Wydawnictwo O.O. Bernardynów „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska.