Znaczenie i funkcja motywu klonu w warmińsko-mazurskich pieśniach ludowych

Main Article Content

Ewelina Lechocka

Abstrakt

This article is an analysis of maple motives, which occurred in collection of Warmian and Masurian folk songs elaborated in XIX and XX century. The purpose of this study was to define meaning and function botanic vocabulary mentioned in folkloristic texts and to compare poetic representation of maple motif with its role in every-day-life and culture of Warmia and Masuria’s inhabitants. As it was deducted from maintained analysis, the folk output and botanic themes are a valuable source of information about identity of rural population from Warmia and Masuria territories. Utilization of maple motif in folksongs is characteristic for its strong resemblance to empiric reality, in which the plant plays a great role in every-day-life and in immaterial culture.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lechocka, E. (2017). Znaczenie i funkcja motywu klonu w warmińsko-mazurskich pieśniach ludowych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(1), 161-174. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.1.10
Dział
Junioraty
Biogram autora

Ewelina Lechocka, Uniwersytet Gdański

mgr Ewelina Lechocka – Uniwersytet Gdański; główne zainteresowania naukowe: dialektologia i etnografia (przede wszystkim gwara i kultura ludowa regionu Warmii i Mazur) oraz zagadnienia związane z normami współczesnej polszczyzny.

Referencje

 1. Basara Anna (1987), Charakterystyka fonetyczna gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur według stanu z początku lat pięćdziesiątych, w: Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, red. Zofia Stamirowska, t. 1, A–Ć, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 2. Biolik Maria (2014), Dialekt warmiński: fonetyka i fonologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 3. Cyfus Edward (2012), Moja Warmia, Oficyna Wydawnicza Retman, Dąbrówno.
 4. Dubisz Stanisław (1977), Nazwy roślin w gwarach ostródzko-warmińsko-mazurskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 5. Doroszewski Witold, red. (1964), Słownik języka polskiego, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Doroszewski Witold, Koneczna Halina, Pomianowska Wanda (1956), Gwary Warmii i Mazur, w: Konferencja Pomorska. Prace językoznawcze, red. Zdzisław Stieber, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 7. Gąsiorowski Józef (1976), Stoi lipa, lipuleczka. Pieśni mazurskie przez Józefa Gąsiorowskiego w 1884 roku zebrane, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 8. Gębik Władysław, oprac. (1952), Pieśni ludowe Mazur i Warmii, Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Olsztyn.
 9. Gizewiusz Gustaw (2000), Pieśni ludu znad Górnej Drwęcy w parafiach ostródzkiej i kraplewskiej zbierane od 1836 do 1840 roku, Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań.
 10. Kętrzyński Wojciech (1988), O Mazurach, Olsztyn.
 11. Kłosiewicz Olga i Stefan (2011), Przyroda w polskiej tradycji, Warszawa.
 12. Kolberg Oskar (1966), Dzieła wszystkie, t. 40, Mazury Pruskie, red. Danuta Pawlak, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Wrocław.
 13. Krzyżaniak Barbara, Pawlak Aleksander (2002), Warmia i Mazury, cz. 1–5, Instytut Sztuki PAN, Warszawa.
 14. Krzyżanowski Julian, red. (1970), Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. 2, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 15. Lechocka Ewelina (2017), Znaczenie i funkcja motywu lilii w warmińsko-mazurskich pieśniach ludowych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, t. XI.
 16. Nowakowska Alicja (2005), Świat roślin w polskiej frazeologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 17. Okęcka-Bromkowa Maria (1966), Śpiewa wiatr od jezior, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 18. Oracki Tadeusz, oprac. (1957), Poezja ludowa Warmii i Mazur, Pax, Warszawa.
 19. Panfil Jan, Polakowski Benon (1972), Przewodnik po województwie olsztyńskim. Nasza przyroda, Liga Ochrony Przyrody, Warszawa.
 20. Podbielkowski Zbigniew (1964), Słownik roślin użytkowych: polski, łaciński, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 21. Rogowska-Cybulska Ewa (1997), Aktywność nominacyjna nazw roślin w gwarze wagowskiej, w: tejże, Gwarowy obraz roślin w świetle aktywności nominacyjnej ich nazw (na podstawie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 22. Sobieski Marian, oprac. (1955), Pieśni ludowe Warmii i Mazur, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków.
 23. Steffen August (1931), Zbiór polskich pieśni ludowych z Warmji, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej w Niemczech, Poznań.
 24. Stoff Andrzej (1997), Problematyka teoretyczna funkcjonowania motywów roślinnych w utworach literackich, w: Literacka symbolika roślin, red. Anna Martuszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 25. Szcześniak Krystyna (2013), Świat roślin światem ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej słowiańszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 26. Szyfer Anna (1975), Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmiaków, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn.
 27. Zientara-Malewska Maria (1959), Warmio moja miła, Pax, Warszawa.
 28. Ziółkowska Maria (1983), Gawędy o drzewach, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.