Wstęp
PDF

Jak cytować

Raubo, G. (2018). Wstęp. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (31), 7–19. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/11832
PDF

Bibliografia

Bieńkowska Barbara (1971), Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do końca XVIII wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Bieńkowski Tadeusz (1968), Problematyka nauki w literaturze staropolskiej od XVI do XVIII wieku, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław.

Bieńkowski Tadeusz (1985), Wiedza przyrodnicza w Polsce w wieku XVI, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Bieńkowski Tadeusz, Dobrzycki Jerzy (1998), Staropolski świat nauki. Uczeni i szkoły wobec osiągnięć nowożytnych nauk przyrodniczych, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa.

Birkenmajer Aleksander (1970), Études d’histoire des sciences et de la philosophie du Moyen Âge, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Birkenmajer Aleksander (1972), Études d’histoire des sciences en Pologne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Crombie Alistair C. (1994), Style myśli naukowej w początkach nowożytnej Europy, przeł. Piotr Salwa, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa.

Dacka-Górzyńska Iwona M., Partyka Joanna, red. (2009), Staropolskie kompendia wiedzy, Wydawnictwo DiG, Warszawa.

Dacka-Górzyńska Iwona M., Partyka Joanna, red. (2013), Kalendarze staropolskie, Wydawnictwo DiG, Warszawa.

Heller Michał (2014), Nowa fizyka i nowa teologia, Copernicus Center Press, Kraków.

Karpiński Andrzej (2000), W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.

Lovejoy Arthur Onckem (2009), Wielki łańcuch bytu. Studium historii pewnej idei z dodaniem tekstów „Historiografia idei”, „Obecne stanowiska i przeszła historia” oraz „Refleksje o historii idei”, przeł. Artur Przybysławski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Malewicz Hanna (1980), Zjawiska przyrodnicze w relacjach dziejopisarzy polskiego średniowiecza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Mikołajczak Aleksander Wojciech, red. (2001), Łacińska proza naukowa, Tum. Gnieźnieńska Firma Wydawnicza, Gniezno.

Pedersen Olaf (2016), Dwie Księgi. Z dziejów relacji między nauką i teologią, red. George V. Coyne, Tadeusz Sierotowicz, przeł. Włodzimierz Skoczny, Michał Furman, Copernicus Center Press, Kraków.

Sierotowicz Tadeusz (2008), Od metodycznej polemiki do polemiki metodologicznej. Impresje z lektury „Wagi probierczej” Galileusza wraz z antologią, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków.

Sierotowicz Tadeusz (2013), O położeniu plam słonecznych. Literatura, dialektyka, retoryka, filozofia i astronomia w Istoria e dimonstrazioni intorno alle macchie solari Galileusza wraz z tłumaczeniem dzieła, Biblos, Tarnów.

Sokolski Jacek, red. (2010), Człowiek wobec natury – humanizm wobec nauk przyrodniczych, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.

Szostak Jan (2006), Farmakognozja, farmacja galenowa i aptekarstwo w renesansowych zielnikach polskich, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Vigarello Georges (2011), red. Historia ciała, t. 1, Od renesansu do oświecenia, przeł. Tomasz Stróżyński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Węglorz Jakub (2015), Zdrowie, choroba i lecznictwo w społeczeństwie Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Whitehead Alfred North (1987), Nauka i świat nowożytny, przeł. Maciej Kozłowski, Marek Pieńkowski, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Wilkoszewska Krystyna, red. (2002), Estetyka czterech żywiołów. Ziemia. Woda. Ogień. Powietrze, Universitas, Kraków.

Włodarczyk Jarosław (2012), Księżyc w nauce i kulturze Zachodu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.