Zofia Wojnarowska. Poetka dla dzieci – poetka miłości – poetka rewolucji
PDF

Słowa kluczowe

modernism
Polish poetry
Zofia Wojnarowska’s lyric

Jak cytować

Zawiszewska, A. (2018). Zofia Wojnarowska. Poetka dla dzieci – poetka miłości – poetka rewolucji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (32), 57–74. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.3

Abstrakt

The article discusses Zofia Wojnarowska’s (1881-1967) biography and poetry which were representative of the life path and artistic career of many other active Polish poetesses at the turn of the 19th  century. The output of Wojnarowska, who made her debut in the period of Young Poland and reached her artistic maturity in the interwar period, expresses a typical situation of an artist–epigone whose mediocre talent looks for its own expression and place in the literary Parnassus in the time of, important for the national community, political, economic and cultural changes. Political facts like the country’s occupation, World War I and a difficult process of the restoration of an independent country influenced the judgments of Polish critics who rarely applied esthetic criteria to the evaluation of poetesses’, including Wojnarowska’s, output and instead appreciated their subordination to the following functions: didactic (in children’s poetry), expressive (in love poetry) and ideological (in the poetry of proletarian revolution). The situation in which systemic and individual factors like the emancipation of women, the crystallization of literary professions literary critics’ lenient approach to the artistic output of women and the ease of writing overlapped, the need of success and ideological engagement, on the one hand, made it difficult for women writers to improve their own work, to function in higher mainstream and to play the roles of culture creators and, on the other hand, made it easier for them to function in the popular mainstream and play a role of literary craftsmen.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.3
PDF

Bibliografia

Atlas Stefan, red. (1965), Bruki ojczyzny. Polska poezja rewolucyjna dwudziestolecia międzywojennego, Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, Warszawa.

Białek Józef Zbigniew (1987), Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939, wyd. 2, WSiP, Warszawa.

Brodzka Alina (1971), Maria Bartusówna (1854-1885), w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria IV, Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, t. 1, red. nacz. Kazimierz Wyka, Henryk Markiewicz, Irena Wyczańska, red. Janina Kulczycka-Saloni, Henryk Markiewicz, Zbigniew Żabicki, PWN, Warszawa, s. 357-365.

Chwastyk-Kowalczyk Jolanta (2003), „Bluszcz” w latach 1918-1939. Tematyka społeczna oraz problemy kultury i literatury, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.

Czarnik Oskar S. (1996), Ideowe i literackie wybory „Robotnika” w latach 1918-1939, Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa, Warszawa.

Dobrowolski Stanisław Ryszard (1960), Wstęp, w: Zofia Wojnarowska, Wybór wierszy, PIW, Warszawa, s. 5-10.

Feldman Wilhelm (1917), Pośród książek, „Nowa Gazeta”, nr 585, s. 4.

Feldman Wilhelm (1985), Współczesna literatura polska 1864-1918, t. 2, wstęp Teresa Walas, oprac. Maria Rydlowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Gigier Tadeusz (1995), Zofia Wojnarowska, w: tegoż, Opowieści o dawnych poetach Łodzi, „Papier–Service”, Łódź, s. 57-66.

Hacker Emil (1921), Przegląd literacki, „Naprzód”, nr 164, s. 4.

Janicka Anna (2000), Wojnarowska Zofia, w: Poetki przełomu XIX i XX wieku. Antologia, red. Jadwiga Zacharska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 212-216.

Jankowski Józef (1917), Z literatury, „Bluszcz”, nr 45, s. 346-347.

Jastrzębska Natalia (1913), Z książek, „Złoty Róg”, nr 52, s. 3.

Jastrzębska Natalia (1914), Zofia Wojnarowska „Poezje”, „Bluszcz”, nr 6, s. 56.

Kisielewski Zygmunt (1922), Sprawozdanie literackie, „Robotnik”, nr 147, s. 2.

Klonowski Stefan (1977), Polska poezja rewolucyjna 1878-1945, PIW, Warszawa.

Kołaczkowski Stefan (1921), Poezja, „Przegląd Warszawski”, nr 2, s. 238-239.

Kotowska-Kachel Maria (2004), Wojnarowska Zofia, w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, t. 9, red. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan, WSiP, Warszawa, s. 230-231.

Kuliczkowska Krystyna (1983), Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918. Zarys monograficzny. Materiały, wyd. 2, WSiP, Warszawa.

Kuliczkowska Krystyna, Słońska Irena, red. (1961), Mały słownik literatury dla dzieci i młodzieży, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Kuliczkowska Krystyna, Tylicka Barbara, red. (1984), Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Leśmian Bolesław (1913), Kronika literacka, „Literatura i Sztuka”, nr 6, s. 3 [dodatek do „Nowej Gazety”, nr 102].

Odczyt o teozofii (1922), „Kurier Poranny”, nr 290, s. 6.

Otto (1913), Wrażenia i refleksy, „Prawda”, nr 11, s. 11.

Stępień Marian, red. (1982), Antologia polskiej poezji rewolucyjnej 1918-1939, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Waśkiewicz Andrzej K., red. (2010), Wiersze miłosne poetek Młodej Polski, Wydawnictwo Anagram, Warszawa.

Wojnarowska Zofia (1913), Poezje, Wydawnictwo „Bluszczu”, Warszawa.

Wojnarowska Zofia (1917), O miłości i wojnie, St. Michałowski i Sp., Warszawa.

Wojnarowska Zofia (1920), Księga miłości, Kasa Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich, Warszawa.

Wojnarowska Zofia (1921a), Pacta poetica. Rapt. Poematy, Księgarnia Robotnicza, Warszawa.

Wojnarowska Zofia (1921b), Proletariat. Poemat, Robotnicze Stowarzyszenie Spożywców „Radomianin”, Warszawa 1921.

Wojnarowska Zofia (1921c), Słowa o skarbach ziemi, Księgarnia Robotnicza, Warszawa.

Wojnarowska Zofia (1922), Żelazny dzwon, Księgarnia Robotnicza, Warszawa.

Wolski Wacław (1920), Czarodziejka miłosnej pieśni, „Robotnik”, nr 25, s. 4.

Wolski Wacław (1921a), „Rapt” Z. Wojnarowskiej (Prometeizm, rewolucyjność i przyszłościowość jej baśniowości), „Robotnik”, nr 175, s. 2.

Wolski Wacław (1921b), „Proletariat” Z. Wojnarowskiej (Impresje sprawozdawcze), „Robotnik”, nr 121, s. 2.

Z książek (1917), „Sfinks”, nr 105-107 (X-XII), s. 115-116.

Zawiszewska Agata (2014a), Kobiety w grupach poetyckich. Kwadryga, w: tejże, Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą. Kobiety piszące wiersze w dwudziestoleciu międzywojennym, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin, s. 387-448.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.