„Ta gorsza” – czyli o kilku wierszach Elżbiety Szemplińskiej
PDF

Słowa kluczowe

Elżbieta Szemplińska
Kwadryga
Polish interwar
poetry
economic crisis
comunism

Jak cytować

Wróbel, E. (2018). „Ta gorsza” – czyli o kilku wierszach Elżbiety Szemplińskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (32), 95–111. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.5

Abstrakt

In the article, the author brings back the forgotten poet of the interwar period Elizabeth Szemplińska. The starting point of the discussion is the political and social situation that occurred in Poland in the thirties. The economic crisis, from which the whole of Europe was struggling from, favored radicalization among the Polish intelligence. Szemplińska openly admitted to her communist sympathies. The article remembers young poets from the Quadriga group, one of whom was also Nina Rydzewska. The group suggested the slogan „poetry socialized” showing the misery and suffering of the lowest social class. The author focused on the analysis of several lines from Szemplińska’s poems, in which the poet shows a woman of the proletariat crippled by hard work.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.5
PDF

Bibliografia

Fryde Ludwik (1966), Wybór pism krytycznych, oprac. Andrzej Biernacki, PIW, Warszawa, s. 213-225.

Gombrowicz Witold (1934), Nowe postacie w literaturze. Elżbieta Szemplińska, „Kurier Poranny”, nr 187, s. 8.

Kraskowska Ewa (1999), Konsekwencje humanitaryzmu. O twórczości Elżbiety Szemplińskiej, w: tejże, Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Kwiatkowski Jerzy (1990), Literatura Dwudziestolecia, PWN, Warszawa.

Marx Jan (1983), Grupa poetycka „Kwadryga”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Miłosz Czesław (1997), Abecadło Miłosza, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Napierski Stefan (1933), Wiersze Szemplińskiej, „Wiadomości Literackie”, nr 38, s. 5.

Piotrowiak Jan (1978), Skamandryckie konteksty wierszy Elżbiety Szemplińskiej, w: Skamander. Studia z zagadnień poetyki i socjologii form poetyckich, red. Ireneusz Opacki, seria Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 240, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Rydzewska Nina (1929), Miasto, Biblioteka Kwadrygi, Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa.

Sebyła Władysław (1933), Poezje [rec. Elżbieta Szemplińska, Wiersze], „Pion”, nr 4, s. 10.

Słonimski Antoni (1989), Alfabet wspomnień, PWN, Warszawa.

Soporowska-Wojtczak Olga (2013), Twórczość Elżbiety Szemplińskiej-Sobolewskiej [online], Poznań [dostęp: 7 stycznia 2017], https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/8795.

Stępień Marian (1985), Polska lewica literacka, PWN, Warszawa.

Szemplińska Elżbieta (1933), Wiersze, Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, Warszawa.

Szemplińska Elżbieta (1934), Gangrena, „Wiadomości Literackie”, nr 13.

Szemplińska Elżbieta (1936), Korespondencja, „Skamander”, z. 66, s. 60.

Szyk Agnieszka (2011), „Aż do fanatyzmu” – biografia zaangażowana Elżbiety Szemplińskiej-Sobolewskiej, w: Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918-1939 z antologią, red. Ewa Graczyk, Monika Graban-Pomirska, Karolina Cierzan, Paulina Biczkowska, Wydawnictwo LIBRON, Kraków, s. 51-60.

Szymański Wiesław Paweł (1998), W połowie dwudziestolecia (o „Kwadrydze”), w: tegoż, Moje dwudziestolecie, Wydawnictwo ARCANA, Kraków, s.75-96.

Twardochleb Bogdan (1979), O „Madonnę Nędzarzy” czyli literatura i polityka, „Poezja”, nr 11/12, s. 55-60.

Wysłouch Seweryna (1999), Paradoksy reifikacji w literaturze i sztuce, w: Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce, red. Seweryna Wysłouch, Bogumiła Kaniewska, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.

Zaremba Paweł (1981), Historia Dwudziestolecia (1918-1939), t. 2, oprac. Marek Łatyński, Instytut Literacki, Paryż.

Zawiszewska Agata (2011) W cieniu Młodej Polski, Skamandra i Awangardy. O poezji kobiet w latach 1818-1939. Rekonesans, w: Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918-1939 z antologią, red. Ewa Graczyk, Monika Graban-Pomirska, Karolina Cierzan, Paulina Biczkowska, Wydawnictwo LIBRON, Kraków, s. 297-304.

Zawodziński Karol Wiktor (1934), Liryka, „Rocznik Literacki za rok 1933”, red. Zygmunt Szweykowski, Warszawa, s. 32-33.