Arachne z ulotną nicią. Sygnatura kobieca w późnej poezji Bogusławy Latawiec
PDF

Słowa kluczowe

poetry
Bogusława Latawiec
arachnology
N. K. Miller

Jak cytować

Dembińska-Pawelec, J. (2018). Arachne z ulotną nicią. Sygnatura kobieca w późnej poezji Bogusławy Latawiec. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (32), 267–283. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.14

Abstrakt

The author of this sketch interprets Bogusława Latawiec’s poems in the context of women’s signatures. Poetry of Latawiec was usually read by critics in relation to the Polish avant-garde tradition represented by men: J. Przyboś and T. Karpowicz. The author recalls N. K. Miller’s proposition of feminist reading and her theory of text as an arachnology. Analysing Latawiec’s poems she shows some signs of feminine writing contained in metaphors: a thread, textiles, weaving, sewing, needlework. These signs are of particular importance in the metatextual poems talking about the process of creating as a weaving a text.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.14
PDF

Bibliografia

Brach-Czaina Jolanta (1999), Szczeliny istnienia, eFKa, Kraków.

Fornalczyk Feliks (1965), Poezja niezbyt kobieca, „Głos Wielkopolski”, 10 października.

Głowiński Michał (1996), Jest wielkim poetą, w: Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, oprac. Stanisław Balbus, Dorota Wojda, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s. 46-49.

Grądziel-Wójcik Joanna (2016a), Poznań w poezji Bogusławy Latawiec – między „tym miastem” a „prywatną ciemnią”, w: tejże, Zmysł formy. Sytuacje, przypadki, interpretacje polskiej poezji XX wieku, TAiWPN Universitas, Kraków, s. 205-222.

Grądziel-Wójcik Joanna (2016b), „…zobaczone, dotknięte, pomyślane”. Bogusława Latawiec i Julian Przyboś, w: tejże, Przymiarki do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 149-179.

Latawiec Bogusława (1999), Razem tu koncertujemy, Ars Nova, Poznań.

Latawiec Bogusława (2007), Odkrytki, PIW, Warszawa.

Latawiec Bogusława (2011), Gdyby czas był ziemią, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot.

Latawiec Bogusława (2015), Zmowy, Wydawnictwo Forma, Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy, Szczecin.

Latawiec Bogusława (2016), Mickiewicz udomowiony, w: Joanna Grądziel-Wójcik, Piotr Łuszczykiewicz, Bogusława Latawiec. Portret podwojony, Wydawnictwo Pasaże, Kraków, s. 333-339.

Ligęza Wojciech (1983), Rytm środkowy, „Twórczość”, nr 1, s. 118-122.

Łuszczykiewicz Piotr (2016), Wiersze, sny, obrazy Bogusławy Latawiec, w: Joanna Grądziel-Wójcik, Piotr Łuszczykiewicz, Bogusława Latawiec. Portret podwojony, Wydawnictwo Pasaże, Kraków, s. 13-47.

Mazurek Anna (2008), Wstęga Möbiusa, „Akcent”, nr 3, s. 134-139.

Michałowski Piotr (1999), Zwierzęta nocy w ogrodach dnia, „Pogranicza”, nr 6, s. 81-83.

Mickiewicz Adam (1948), Snuć miłość, w: tegoż, Dzieła, t. 1, oprac. Wacław Borowy, Leon Płoszewski, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa, s. 378.

Miller Nancy K. (2006), Arachnologie: kobieta, tekst i krytyka, przeł. Krystyna Kłosińska, Krzysztof Kłosiński, w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s. 487-513.

Szaruga Leszek (2000), Między wierszami (I), „Kultura”, nr 4, s. 135-139.

Szymańska Adriana (1999), Czas, którego nie ma, „Przegląd Powszechny”, nr 12, s. 366-369.

Tomsia Teresa (2012), Stacja metafizyczna na drodze poznania (w nowych wierszach Bogusławy Latawiec), „Topos”, nr 4, s. 115-119.

Węgrzyniakowa Anna (2002), Uczennice Przybosia, w: Stulecie Przybosia, red. Stanisław Balbus, Edward Balcerzan, Poznań, s.

-190.

Woroszylski Wiktor (1995), Dwugłos o „nigdy całości”, „Arkusz”, nr 4, s. 9.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.