Post(katastrofa) i komparatystyka
PDF

Słowa kluczowe

Holocaust
comparative studies
remembrance in Central European literature
second generation after the Holocaust
trauma
Łódź (Litzmannstadt) ghetto
Theresienstadt (Terezin) ghetto
Szpera’42

Jak cytować

Segner, M. (2015). Post(katastrofa) i komparatystyka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (25), 343–350. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.15

Abstrakt

The review concerns a collective work edited by Reinhard Ibler Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen seit 1989. (The Holocaust in the Central European Literatures since 1989). In the review, the concept of the volume is discussed – a comparative analysis of the most recent representations of the Holocaust in Central European literatures – and the selected articles, especially the ones devoted to the struggle with the Shoah in Polish literature and culture are mentioned.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.15
PDF

Bibliografia

Adorno Theodor W. (1986), Dialektyka negatywna, przeł. Krystyna Krzemieniowa, PWN, Warszawa.

Assmann Aleida (1999), Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, Beck, München.

Assmann Aleida (2007), Geschichte im Gedächtnis: Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung, Beck, München.

Bronfen Elisabeth, Birgit R. Erdle, Sigrid Weigel, red. (1999), Trauma. Zwischen Psychoanalyse und kulturellem Deutungsmuster, Böhlau, Köln.

Caruth Cathy (1996), Unclaimed Experience. Trauma, Narrative, and History, Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore.

Feuchert Sascha (2014), Das Getto Łódź/Litttzmannstadt in fiktionalen Texten. Ein Versuch, w: Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989, red. Reinhard Ibler, Ibidem, Stuttgart, 107-127.

Holý Jiří, red. (2012), The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s, Akropolis, Prague.

Ibler Reinhard, red. (2012), Ausgewählte Probleme der polnischen und tschechischen Holocaustliteratur und -kultur, Sagner, München.

Ibler Reinhard (2014), Vorwort, w: Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989, red. Reinhard Ibler, Ibidem, Stuttgart, s. 9-14.

LaCapra Dominick (1996), Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma, Cornell Univ. Press, Ithaca.

LaCapra Dominick (2001), Writing History, Writing Trauma, Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore.

Lang Berel (2004), Przedstawienie zła: etyczna treść a literacka forma, przeł. Anna Ziębińska-Witek, „Literatura na Świecie”, z. 1-2, s. 15-63.

Leyko Małgorzata (2014), Szpera’42 – Theater im Raum der Geschichte, w: Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989, red. Reinhard Ibler, Ibidem, Stuttgart, s. 347-363.

Rosenfeld Alvin H. (2003), Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu, przeł. Barbara Krawcowicz, Cyklady, Warszawa.

Trepte Hans-Christian (2014), Kinder und Enkel des Holocaust erzählen. Neue Perspektiven in der polnischen Holocaustliteratur, w: Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989, red. Reinhard Ibler, Ibidem, Stuttgart, s. 39-59.

Young James E. (1993), The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, Yale Univ. Press, New Haven.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.