Biografie polsko-żydowskie i żydowsko-polskie: rekonesans ponawiany
PDF

Słowa kluczowe

Polish-Jewish and Jewish-Polish biographies
postmemory
Holocaust
family histories
identity
testimony

Jak cytować

Czyżak, A. (2013). Biografie polsko-żydowskie i żydowsko-polskie: rekonesans ponawiany. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), 157–172. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.11

Abstrakt

The article contains reflections on changes in biographical writing, especially biography of persons of heterogenous ethnic identity. The biographies are not only reconstructions of an individual’s life, but also a clear testimony and reflection of changes in collective consciousness. It turns out that biographies also discover, in a peculiar way, the author’s identity, who, in the process of selection and creation of a biographical text, reveals a part of their own history. This aspect is clearly seen in texts by second and third generation Holocaust survivors, and is demonstrated by interpretations of Magdalena Tulli’s Włoskie szpilki [Italian High Heels] and Piotr Paziński’s Pensjonat [Boarding house].
https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.11
PDF

Bibliografia

Abramowska J., Józef Hen – biograf empatyczny, w: eadem, Rekonstrukcje i konstrukcje. Studia literackie, Poznań 2003.

Abramowska J., Podmiot – osoba – autor, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002.

Czapliński P., Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Warszawa 2009.

Dąbrowski B., Postpamięć, zależność, trauma, w: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red.

R. Nycz, Kraków 2011.

Grudzińska-Gross I., Rentgen nie zna litości, „Książki” 2011, nr 1.

Lévinas E., Cztery lektury talmudyczne, przeł. E. Burska, Kraków 1995.

Nasiłowska A., Herezje, „Teksty Drugie” 2010, nr 1–2.

Newerly I., Żywe wiązanie, Warszawa 1966.

Olczak-Ronikier J., W ogrodzie pamięci , Kraków 2001.

Paziński P., Pensjonat, Warszawa 2010.

Śliwiński P., Horror poeticus. Szkice, notatki, Wrocław 2012.

Teoria traumy jako siła lektury. Cathy Caruth w rozmowie z Katarzyną Bojarską, „Teksty Drugie” 2010, nr 6.

Tulli M., Włoskie szpilki, Warszawa 2011.

Wiegandt E., Postmodernistyczne alegorie Magdaleny Tulli, w: eadem, Niepokoje literatury. Studia o prozie polskiej XX wieku, Poznań 2010.

Zaleski M., Echa idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności, Kraków 2007.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.