Biografie polsko-żydowskie i żydowsko-polskie: rekonesans ponawiany

Main Article Content

Agnieszka Czyżak

Abstrakt

The article contains reflections on changes in biographical writing, especially biography of persons of heterogenous ethnic identity. The biographies are not only reconstructions of an individual’s life, but also a clear testimony and reflection of changes in collective consciousness. It turns out that biographies also discover, in a peculiar way, the author’s identity, who, in the process of selection and creation of a biographical text, reveals a part of their own history. This aspect is clearly seen in texts by second and third generation Holocaust survivors, and is demonstrated by interpretations of Magdalena Tulli’s Włoskie szpilki [Italian High Heels] and Piotr Paziński’s Pensjonat [Boarding house].

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czyżak, A. (2013). Biografie polsko-żydowskie i żydowsko-polskie: rekonesans ponawiany. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), 157-172. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.11
Dział
Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie
Biogram autora

Agnieszka Czyżak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filologii Polskiej.

doktor habilitowany, adiunkt w Z akładzie Poetyki i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej UAM. Współredaktorka tomów zbiorowych, m.in. Powroty Iwaszkiewicza (1999), PRL – świat (nie)przedstawiony (2010), Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata (2011). Autorka książek Życiorysy polskie 1944–1989 (1997), Kazimierz Brandys (1998), Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci (2011).

Referencje

 1. Abramowska J., Józef Hen – biograf empatyczny, w: eadem, Rekonstrukcje i konstrukcje. Studia literackie, Poznań 2003.
 2. Abramowska J., Podmiot – osoba – autor, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002.
 3. Czapliński P., Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Warszawa 2009.
 4. Dąbrowski B., Postpamięć, zależność, trauma, w: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red.
 5. R. Nycz, Kraków 2011.
 6. Grudzińska-Gross I., Rentgen nie zna litości, „Książki” 2011, nr 1.
 7. Lévinas E., Cztery lektury talmudyczne, przeł. E. Burska, Kraków 1995.
 8. Nasiłowska A., Herezje, „Teksty Drugie” 2010, nr 1–2.
 9. Newerly I., Żywe wiązanie, Warszawa 1966.
 10. Olczak-Ronikier J., W ogrodzie pamięci , Kraków 2001.
 11. Paziński P., Pensjonat, Warszawa 2010.
 12. Śliwiński P., Horror poeticus. Szkice, notatki, Wrocław 2012.
 13. Teoria traumy jako siła lektury. Cathy Caruth w rozmowie z Katarzyną Bojarską, „Teksty Drugie” 2010, nr 6.
 14. Tulli M., Włoskie szpilki, Warszawa 2011.
 15. Wiegandt E., Postmodernistyczne alegorie Magdaleny Tulli, w: eadem, Niepokoje literatury. Studia o prozie polskiej XX wieku, Poznań 2010.
 16. Zaleski M., Echa idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności, Kraków 2007.