Nowoczesne czytanie Leśmiana
PDF

Słowa kluczowe

analysis
interpretation
Leśmian’s poems
modernism

Jak cytować

Larek, M. (2009). Nowoczesne czytanie Leśmiana. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (16), 125–140. https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.9

Abstrakt

The text discusses critically the analyses of Leśmian’s poems carried out by Markowski in his Polska literatura nowoczesna [Polish modern literature]. The critical evaluation focuses on the following four key assumptions (and convictions) presented by Markowski: 1. literature is an epistemological and educational task that aims at promoting and teaching critical thinking; 2. the history of literature involves permanent re-rendering of interpretative techniques; 3. literary text is ambiguous because it cannot be generalized and is a record of human experience, both existentialist and intellectual; 4. interpretation should testify to the idiomatic nature of the text. In the course of reading the book, however, it turns out that on more than one occassion Markowski is inconsistent and even contradicts himself. As a result, he lays himself open to charges suggesting that he does not consistently stick to his methodological postulates, sometimes even contradicting them. The article is concluded with a suggestion that the image of the literary critic as a diligent deconstructionist is badly shaken. Markowski is more interested in philosophical aspects in a literary work than in its aesthetical value. The text represents thus a revisionist and debunking contribution to the readings of this “harbinger of postmodernity”.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.9
PDF

Bibliografia

...dla mnie tak, skoro nazywam się de Man..., z P. de Manem rozmawia R. Moynihan, przeł. A. Przybysławski, „Literatura na Świecie” 1999, nr 10-11.

Fabuły w świecie pojęć, rozmowa z M.P. Markowskim, w: R. Ostaszewski, Etapy, Olsztyn 2008.

Lawrence D.H., Kochanek Lady Chatterley, przeł. Z. Sroczyńska, Warszawa 2008.

Lawrence D.H., Zakochane kobiety, przeł. I. Szymańska, Warszawa 2008.

Leśmian B., Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, Kraków 1983.

Markowski M.P., Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Kraków 2003.

Markowski M.P., Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007.

Shelley P.B., Na śmierć, przeł. W. Lewik, w: idem, Poezje wybrane, Warszawa 1961.

Staff L., Wybór poezji, oprac. M. Jastrun, Kraków 1985.

Szymborska W., Chwila, Kraków 2002.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.