Mieszanie krwi

Main Article Content

Dariusz Śnieżko

Abstrakt

The article discusses Jewish conversions to Catholicism in Poland before 1795, presenting the issue from the perspective of discourses of anthropology, religion, and, importantly, class stratification, with reference to the most important European contexts. The survey of source texts includes selected authors, such as Wacław Potocki or Walerian Nekanda Trepka, allowing for an introductory sketch of relations between the idea of nobility, anti-Judaism, and antisemitism.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Śnieżko, D. (2013). Mieszanie krwi. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), 17-31. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.2
Dział
Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie
Biogram autora

Dariusz Śnieżko, Uniwersytet Szczeciński. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa.

doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US. Zajmuje się przede wszystkim badaniami kulturowymi nad literaturą dawną i poetyką historyczną. Opublikował między innymi książki: Mit wieku złotego w literaturze polskiego renesansu. Wzory – warianty – zastosowania (1996), Mikołaj Sęp Szarzyński (1996), „Kronika wszytkiego świata” Marcina Bielskiego. Pogranicze dyskursów (2004). Laureat nagrody PAN im. Aleksandra Brücknera (2005).

Referencje

 1. Andrzej z Kobylina, Gadki o składności członkow człowieczych z Arystotelesa i też inszych mędrcow wybrane, oprac. J. Rostafiński, Kraków 1893.
 2. Baczewski S., Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim. Druga połowa XVI wieku –XVII wiek, Lublin 2009.
 3. Bałaban M., Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304–1868, t. 1: 1304–1655, wydanie nowe, rozszerzone i przerobione z 35 rycinami na oddzielnych tablicach, Kraków 1931.
 4. Bielski M., Kronika, to jest historyja świata na sześć wieków a czterzy monarchie rozdzielona z rozmaitych historyków tak w Świętym Pismie krześcijańskim, żydowskim, jako i pogańskim wybierana i na polski język wypisana dostateczniej niż pierwej, z przydanim wiele rzeczy nowych. Od początku świata aż do tego roku, który sie pisze 1564, z figurami ochędożnymi i własnymi, Kraków 1564.
 5. Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu XIV–XVIII w., przeł. A. Szymanowski, Warszawa 1986.
 6. Fijałkowski P., Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych XI–XVIII w., Warszawa 1993.
 7. Haur J.K., Skład abo skarbiec znakomitych sekretow […], Krakow 1693.
 8. Juśko E., Nobilitacje i indygenaty jako droga awansu społecznego w Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku, Tarnów 2006.
 9. Klonowic S.F., Worek Judaszów, to jest złe nabycie majętności, Kraków 1600.
 10. Kunicki W., Obraz szlachcica polskiego, Kraków 1615.
 11. Michta J., Nobilitacje Żydów litewskich w XV–XVIII wieku, w: Miasta. Ludzie. Instytucje. Znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75 rocznicę urodzin, red. Z. Piech, Kraków 2008.
 12. Nekanda Trepka W., Liber generationis plebeanorum („Liber Chamorum”), wyd. W. Dworzaczek, J. Bartyś, Z. Kuchowicz, red. W. Dworzaczek, uwagi o pisowni i fonetyce K. Zierhoffer, cz. 1, Wrocław 1963.
 13. Petrycy z Pilzna S., Przydatki do „Polityki”, „Ekonomiki” i „Etyki” Arystotelesa, w: Wybór pism pedagogicznych Polski doby Odrodzenia, oprac. J. Skoczek, Wrocław 1956.
 14. Potocki W., Lekarstwo na wrzód, w: idem, Dzieła, t. 1: Transakcja wojny chocimskiej i inne utwory z lat 1669–1680, oprac. L. Kukulski, wstęp B. Otwinowska, Warszawa 1987.
 15. Potocki W., Na nowego szlachcica, w: idem, Dzieła, t. 2: Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 1677–1695, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1987.
 16. Radawiecki A., Prawy szlachcic w kazaniu na pogrzebie […] Andrzeja Stadnickiego […], w drukarni Andrzeja Piotrkowczyka, Kraków 1614.
 17. Śleszkowski S., Odkrycie zdrad, złośliwych ceremonij, tajemnych rad, praktyk szkodliwych Rzeczypospolitej i straszliwych zamysłów żydowskich […], Brunsbergae 1621.
 18. Tazbir J., Stosunek protestantów do Żydów, w: idem, Świat panów Pasków, Łódź 1986.
 19. Tazbir J., Żydzi w opinii staropolskiej, w: idem, Świat panów Pasków, Łódź 1986.
 20. Trochtenberg J., Żyd jako czarownik, w: idem, Diabeł i Żydzi. Średniowieczna koncepcje Żyda a współczesny antysemityzm, przeł. R. Stiller, Gdynia 1997.
 21. Węgrzynek H., „Czarna legenda” Żydów. Procesy o rzekome mordy rytualne w dawnej Polsce, Warszawa 1995.
 22. Yates F.A., Średniowieczna i renesansowa kabała chrześcijańska, przeł. A. Grzybek, „Ogród” 1991, nr 4.