Mieszanie krwi
PDF

Słowa kluczowe

Jew
nobility
conversion
knighting
anti-Judaism
antisemitism

Jak cytować

Śnieżko, D. (2013). Mieszanie krwi. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), 17–31. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.2

Abstrakt

The article discusses Jewish conversions to Catholicism in Poland before 1795, presenting the issue from the perspective of discourses of anthropology, religion, and, importantly, class stratification, with reference to the most important European contexts. The survey of source texts includes selected authors, such as Wacław Potocki or Walerian Nekanda Trepka, allowing for an introductory sketch of relations between the idea of nobility, anti-Judaism, and antisemitism.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.2
PDF

Bibliografia

Andrzej z Kobylina, Gadki o składności członkow człowieczych z Arystotelesa i też inszych mędrcow wybrane, oprac. J. Rostafiński, Kraków 1893.

Baczewski S., Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim. Druga połowa XVI wieku –XVII wiek, Lublin 2009.

Bałaban M., Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304–1868, t. 1: 1304–1655, wydanie nowe, rozszerzone i przerobione z 35 rycinami na oddzielnych tablicach, Kraków 1931.

Bielski M., Kronika, to jest historyja świata na sześć wieków a czterzy monarchie rozdzielona z rozmaitych historyków tak w Świętym Pismie krześcijańskim, żydowskim, jako i pogańskim wybierana i na polski język wypisana dostateczniej niż pierwej, z przydanim wiele rzeczy nowych. Od początku świata aż do tego roku, który sie pisze 1564, z figurami ochędożnymi i własnymi, Kraków 1564.

Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu XIV–XVIII w., przeł. A. Szymanowski, Warszawa 1986.

Fijałkowski P., Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych XI–XVIII w., Warszawa 1993.

Haur J.K., Skład abo skarbiec znakomitych sekretow […], Krakow 1693.

Juśko E., Nobilitacje i indygenaty jako droga awansu społecznego w Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku, Tarnów 2006.

Klonowic S.F., Worek Judaszów, to jest złe nabycie majętności, Kraków 1600.

Kunicki W., Obraz szlachcica polskiego, Kraków 1615.

Michta J., Nobilitacje Żydów litewskich w XV–XVIII wieku, w: Miasta. Ludzie. Instytucje. Znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75 rocznicę urodzin, red. Z. Piech, Kraków 2008.

Nekanda Trepka W., Liber generationis plebeanorum („Liber Chamorum”), wyd. W. Dworzaczek, J. Bartyś, Z. Kuchowicz, red. W. Dworzaczek, uwagi o pisowni i fonetyce K. Zierhoffer, cz. 1, Wrocław 1963.

Petrycy z Pilzna S., Przydatki do „Polityki”, „Ekonomiki” i „Etyki” Arystotelesa, w: Wybór pism pedagogicznych Polski doby Odrodzenia, oprac. J. Skoczek, Wrocław 1956.

Potocki W., Lekarstwo na wrzód, w: idem, Dzieła, t. 1: Transakcja wojny chocimskiej i inne utwory z lat 1669–1680, oprac. L. Kukulski, wstęp B. Otwinowska, Warszawa 1987.

Potocki W., Na nowego szlachcica, w: idem, Dzieła, t. 2: Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 1677–1695, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1987.

Radawiecki A., Prawy szlachcic w kazaniu na pogrzebie […] Andrzeja Stadnickiego […], w drukarni Andrzeja Piotrkowczyka, Kraków 1614.

Śleszkowski S., Odkrycie zdrad, złośliwych ceremonij, tajemnych rad, praktyk szkodliwych Rzeczypospolitej i straszliwych zamysłów żydowskich […], Brunsbergae 1621.

Tazbir J., Stosunek protestantów do Żydów, w: idem, Świat panów Pasków, Łódź 1986.

Tazbir J., Żydzi w opinii staropolskiej, w: idem, Świat panów Pasków, Łódź 1986.

Trochtenberg J., Żyd jako czarownik, w: idem, Diabeł i Żydzi. Średniowieczna koncepcje Żyda a współczesny antysemityzm, przeł. R. Stiller, Gdynia 1997.

Węgrzynek H., „Czarna legenda” Żydów. Procesy o rzekome mordy rytualne w dawnej Polsce, Warszawa 1995.

Yates F.A., Średniowieczna i renesansowa kabała chrześcijańska, przeł. A. Grzybek, „Ogród” 1991, nr 4.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.