Przyjaźń podług Lucjusza Anneusza Seneki. Kilka spostrzeżeń
PDF

Słowa kluczowe

Seneka
letters
friendship
Lucillus

Jak cytować

Wesołowska, E. (2010). Przyjaźń podług Lucjusza Anneusza Seneki. Kilka spostrzeżeń. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (17), 33–41. https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.3

Abstrakt

This article attempts to examine the problem of friendship as it was understood by Seneca in his letters sent to Lucillus. The author scrutinizes the main items in the philosopher’s autobiography to investigate the influence of the events from Seneca’s biography in the shaping of the opinions of the thinker. Lucillus, the addressee of the letters, was actually Seneca’s long-time friend and confidant. The issue of friendship has a long and rich tradition of its own in the antique times. This particular relationship between human beings was of much interest to Plato, Aristotle, Epicurus, Cicero and many others. Seneca does not venture into an attempt at creating a vision for coherent science related to friendship. What he does though is to furnish a vast array of thoughts concerning such questions as: who is worthy of friendship, why is it worth having a friend and what forms the basis for friendship? Strangely enough, these establishments made by Seneca somehow seem to be more close to us than those in which the philosopher constructs the image of a superhuman wise man, a stoic.
https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.3
PDF

Bibliografia

Bereta K., Listy moralne do Lucyliusza w świetle sztuki epistolarnej [maszynopis].

Bieżuńska-Małowist I., Małowist M., Niewolnictwo antyczne, Warszawa 1974.

Coleman R., The artful moralist; a study of Seneca’s epistolary style, „Classical Quarterly” 24.

Gudaniec A., Przyjaźń [online], [dostęp: 7 listopada 2010], http//ptta.pl/pef/pdf/p/przyjazn.pdf.

Horaci Flacci Q., Pieśń III 1,1, w:Opera, red. F. Klingner, Leipzig 1970.

Konstana D., Friendship in the Classical World (Key Themes in Ancient History), Cambridge 1997.

Nawrot J., Przyjaźń w „Etykach” Arystotelesa, w pismach mądrościowych Septuaginty oraz w Nowym Testamencie, Poznań 2004.

Niżyńska J., Twórczość poetycka Safony w ocenie starożytnych, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 9, 1993, s. 61–72.

Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, przeł. W. Kornatowski, Warszawa 1998.

Styron W., Wyznania Nata Turnera, Warszawa 1970.

Swetoniusz, Kaligula, w: Żywoty Cezarów, przeł., wstęp, komentarz J. Niemirska-Pliszczyńska, przedmowa J. Wolski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965.

Swobody A., Pojęcie przyjaźni w listach św. Paulina z Noli i św. Sydoniusza Apolinarego. Studium porównawcze, Poznań 1995.

The Cambridge companion to Greek mythology, red. R.D. Woodard, New York 2008.

Wiśniewska I., Formuła przyjaźni. Korespondencja pomiędzy Elizą Orzeszkową a Leopoldem Meyetem, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000.