Piotra Chmielowskiego argumenty przeciw poetom i poezji (w Zarysie literatury z ostatnich lat szesnastu)
PDF

Słowa kluczowe

literary criticism
poetry
progress
utilitarianism
evolutionism

Jak cytować

Ratajczak, W. (2012). Piotra Chmielowskiego argumenty przeciw poetom i poezji (w Zarysie literatury z ostatnich lat szesnastu). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 75–84. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.5

Abstrakt

The article discusses the arguments against poetry that were used in Piotr Chmielowski’s Zarys literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu [An outline of the literature of the last sixteen years] by its author. The critic’s intention was to diminish the significance of poetry and, in effect, to push poetry to the margin of literary life. To achieve that, Chmielowski presented a number of examples where modern poetry was not capable of grappling with the problems and challenges of the modern world. Chmielowski also instilled a vision in which writing poems itself appeared to be atavistic and as a relic of an earlier stage of evolution. Since lyric poetry made a particular core of literature, to challenge its position in literature in the name of progress made it possible to question all traditional “authorities”. The author of Zarys indicated examples testifying to the vitality of the novel and future possibilities in the development of this particular genre, whereas his formulated accusations against poetry and poets included their general bad condition (physical, mental and psychical). In addition, Chmielowski accused poetry of insincerity and untruthfulness. With regard to the poetics of the discussed poems, Chmielowski just limited himself to briefly formulated allegations and objections of their rhetoricality and epigonic character.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.5
PDF

Bibliografia

Chmielowski P., Hipolit Taine, w: H. Taine, Filozofia sztuki, Warszawa 1896.

Chmielowski P., Niemoralność w literaturze, „Przegląd Tygodniowy” 1877, nr 1–2.

Chmielowski P., Zarys literatury polskiej ostatnich lat szesnastu, Wilno 1881.

Gomulicki W., Pieśń o Gdańsku, Warszawa 1900.

Makowski A., Metoda krytycznoliteracka Piotra Chmielowskiego, Warszawa 2001.

Markiewicz H., Piotr Chmielowski jako krytyk literacki, w: Z dziejów polskiej wiedzy o literaturze. Prace wybrane, t. 6, red. S. Balbus, Kraków 1998.

Paczoska E., Krytyka literacka pozytywistów, Wrocław 1988.

Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1985.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.