Poeta źle wychowany. Opinia Piotra Chmielowskiego o Mironie i jej konsekwencje
PDF

Słowa kluczowe

Positivist criticism
“accursed poets”
debate on positivist poetry

Jak cytować

Karpow, M. (2012). Poeta źle wychowany. Opinia Piotra Chmielowskiego o Mironie i jej konsekwencje. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 97–108. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.7

Abstrakt

Piotr Chmielowski, one of the most important literary critics and historians of the literature of the Positivist period, had an enormous role in shaping the opinion on the literary output of Aleksander Michaux (pen-name Miron). The critic contributed much to strengthen the negative image of the poet by discrediting his works using unfounded and groundless accusations of their non-original character, or by a selective choice of citations aimed to ridicule the author, among others. The accusations forwarded by Chmielowski, mainly those referring to the alleged anachronism or even Miron’s dislike of progress, were simplyichaux reflected well the universal resentment of Positivist critics towards contemporary poets and testified to a particular understanding of the goals of lyric poetry and the principles governing it. Any literary output that did not fulfill the requirements of utilitarianism was supposed to be shunned and removed beyond the mainstream of the Polish literature of the time. The conviction on low artistic merit of the poetic output of the Positivist period, formed as early as the latter half of the nineteenth century, has lingered among a sizeable number of modern readers of literature.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.7
PDF

Bibliografia

Bartkiewicz W., Liryzm i nowy zastęp liryków naszych, „Tygodnik Ilustrowany” 1871, nr 179.

Brückner A., Dzieje literatury polskiej w zarysie, t. 2, Warszawa 1924.

Chlebowski B., Przedmowa, w: P. Chmielowski, Dzieje krytyki literackiej w Polsce, Warszawa 1902.

Chmielowski P., Co wychowanie z dziecka zrobić może i powinno. Wskazówki postępowania na doświadczeniu i nauce oparte, Warszawa 1874.

Chmielowski P., Historia literatury polskiej, t. 6, Warszawa 1900.

Chmielowski P., Miron. Poezje, „Ateneum” 1885, t. 4.

Chmielowski P., Poezja w wychowaniu, Wilno 1881.

Chmielowski P., Współcześni poeci polscy. Szkice, Petersburg 1895.

Chmielowski P., Zarys literatury z ostatnich lat szesnastu, Wilno 1881.

Gomulicki W., Miron (Aleksander Michaux). Portret literacki, w: Sylwety i miniatury literackie, Warszawa 1916.

Ihnatowicz E., Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864–1914), Warszawa 2000.

Komar J., Miron (1839–1895), w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria 4: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, red. J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz i Z. Żabicki, t. 1, Warszawa 1965.

Kościewicz K., Cykl urbanistyczny w poezji pozytywistycznej, w: Polski cykl liryczny, red. K. Jakowska i D. Kulesza, Białystok 2008.

Makowski A., Metoda krytycznoliteracka Piotra Chmielowskiego, Warszawa 2001.

Markiewicz H., Pozytywizm, Warszawa 1999.

Mazur A., Pojedynek z maskami, „Twórczość” 1988, nr 11.

Orzeszkowa E., Listy o literaturze. List I: wiek XIX i tegocześni poeci, w: eadem, Pisma krytycznoliterackie, Wrocław 1959.

Potocki A., Polska literatura współczesna, cz. 1, Kult zbiorowości (1860–1890), Warszawa 1911.

Tomkowski J., Samobójcy i marzyciele. Esej o zabijaniu poetów, Kielce 2002.

Wóycicki K., Walka na Parnasie i o Parnas, Warszawa 1928.

X. [Michaux A.], List z ulicy X. IV, „Przegląd Tygodniowy” 1866, t. 1, nr 9.

[Przyborowski Walery?] [Kaliszewski Julian?], Stara i młoda prasa. Przyczynek do historii literatury ojczystej 1866–1872. Kartki ze wspomnień Eksdziennikarza, przygotowała do druku i posłowiem opatrzyła Dobrosława Świerczyńska, Warszawa 1998.