Piotr Chmielowski o Wiktorze Gomulickim – na podstawie kolejnych wydań Zarysu literatury polskiej i innych wypowiedzi krytyka
PDF

Słowa kluczowe

Piotr Chmielowski
Wiktor Gomulicki
literary criticism of the second half of the 19th c.
poetry of the second half of the 19th c.

Jak cytować

Zajkowska, J. (2012). Piotr Chmielowski o Wiktorze Gomulickim – na podstawie kolejnych wydań Zarysu literatury polskiej i innych wypowiedzi krytyka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 109–123. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.8

Abstrakt

The article presents a catalogue of commentaries and critical remarks made by Piotr Chmielowski on the poetry of Wiktor Gomulicki (penname Fantazy). The article attempts to reconstruct the set of criteria and the system for evaluation applied by the critic in dealing with the successive collections of poems written by Fantazy. These criteria are indicative of rather one-sided and petrified perception of Gomulicki’s poems by the critic maintained and expressed in the successive editions of his Zarys literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu. Still, the commentaries given by Chmielowski contain some interesting precognitions and intuitions that proved to be substantial in reevaluation of the opinions on the poetry of the nineteenth century in general made by present-day literary critics. Additionally, there seems to be a particular dialogue between the critic and the poet going on for years that could have influenced the alternations in the workshop and the thematic scope in the poems of the latter.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.8
PDF

Bibliografia

Bielik-Robson A., Duch powierzchni: rewizja romantyczna i filozofia, Kraków 2004.

Bielik-Robson A., Inna nowoczesność: pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000.

Bobrowska B., Wiktor Gomulicki – poeta utraconej Arkadii, czyli o postyczniowych „nawróceniach na idyllę”, w: Wiktor Gomulicki. Problemy twórczości i recepcji (w 150. rocznicę urodzin), red. J. Rohoziński, Pułtusk 1999.

Chmielowski P., Historia literatury polskiej, t. 6, Warszawa 1900.

Chmielowski P., Lira polska II. Poezyje Wiktora Gomulickiego, t. 4, Warszawa 1882, „Ateneum” 1882.

Chmielowski P., Przegląd poezji najnowszej, „Ateneum” 1887, t. 1.

Chmielowski P., Współcześni poeci polscy, Petersburg 1895.

Chmielowski P., Zarys literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu, Wilno 1881.

Chmielowski P., Ze współczesnego Parnasu, „Kurier Warszawski”, 1896, nr 42–43.

Gloger M., Pozytywizm: między nowoczesnością a modernizmem, „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 1.

Gomulicki W., Sylwety i miniatury literackie, Warszawa 1916.

Hertz P., Uwagi o poezji Wiktora Gomulickiego, w: idem, Domena polska, Warszawa 1961.

Hodi J.T. [Tokarzewicz Józef], Przeglądy literackie (Wiktor Gomulicki „Nowe pieśni” Petersburg 1896), „Przegląd Tygodniowy” 1895, nr 50.

Ihnatowicz E., Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864–1914), Warszawa 2000.

Kalinowska A., Wiktor Gomulicki a romantyzm (związki patriotycznych wierszy W. Gomulickiego z ideologią romantyczną), w: Dziedzictwo romantyczne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, red. E. Łoch, Lublin 1988.

Lichański S., Poezja rzeczy i faktów. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Wiktora Gomulickiego, „Poezja” 1969, nr 3.

Lichański S., „Polscy parnasiści”, w: idem, Cienie i profile, Warszawa 1967.

Marciszuk T., Poezja polska lat osiemdziesiątych XIX w. w oczach krytyki (na podstawie prasy warszawskiej z lat 1880–1890), „Przegląd Humanistyczny” 1982, nr 11.

Mazur A., Parnasizm w poezji polskiej II połowy XIX wieku i początku XX wieku, Opole 1993.

Mazur A., Ihnatowicz E., Parnasyjskość w literaturze polskiej II połowy XIX wieku, w: Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego, red. M. Prejs, Warszawa 2010.

Owczarek A., Piotr Chmielowski o poetach i poezji, w: Piotr Chmielowski i Antoni Gustaw Bem. Konferencja ogólnopolska w 150 rocznicę ich urodzin, red. Z. Przybyła, Częstochowa 1999.

Paczoska E., Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności, Warszawa 2010.

Pini T., Obrazki miejskie Wiktora Gomulickiego, w: idem, Nasza współczesna poezja, Lwów 1902.

Poeta i jego świat. Bibliografia wszystkich osobno wydanych dzieł Wiktora Gomulickiego 1868–1998, oprac. R. Nowoszewski, red. J.W. Gomulicki, Warszawa 1998.

Tyszka A., Wiktor Gomulicki i „poeci przeklęci”, w: Wiktor Gomulicki. Problemy twórczości i recepcji (w 150. rocznicę urodzin), red. J. Rohoziński, Pułtusk 1999.

Zajkowska J., Pejzaż miasta w „Strofach ulicznych” Wiktora Gomulickiego, w: Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy – postawy – tradycje, red. B. Bobrowska, S. Fita, J.A. Malik, Lublin 2004.

Zajkowska J., Twórczość poetycka Wiktora Gomulickiego wobec literackiej tradycji i współczesności, Warszawa 2010.