„Geniusz jutra na atomy rozbity”. O epokowych diagnozach Piotra Chmielowskiego i Antoniego Langego
PDF

Słowa kluczowe

modernism literary
debates of the Young Poland period
literary criticism
Young Poland’s poetry
generation strife in the late 19th century

Jak cytować

Jauksz, M. (2012). „Geniusz jutra na atomy rozbity”. O epokowych diagnozach Piotra Chmielowskiego i Antoniego Langego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 141–155. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.10

Abstrakt

The article presents an unofficial discussion that took place between one of the most prominent Polish critics of the late 19th century and Antoni Lange, a raising poet of the 90s, whose work had gained little attention from the older colleague. Mentioned briefly in Chmielowski’s Współczesni poeci polscy in 1895, Lange responded to some of the critic’s fterwards. Chmielowski did not respond to that directly, however, his review of Lange’s volume of poetry published at the time and the will to defend his claims using the adversary’s poetry as a pretext shows that the young poet had succeeded in provoking the respected critic to take defensive position. The two writers, discussing an ongoing ‘crisis’ of poetry, present their own perspectives on the roots of the situation. Chmielowski’s claims from the beginning of the 20th century prove that the dispute, unofficial as it was, was won by Antoni Lange.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.10
PDF

Bibliografia

Chmielowski P., Najnowsze prądy w poezji naszej, Lwów 1901.

Chmielowski P., Współcześni poeci polscy, Petersburg 1895.

Chmielowski P., Zarys najnowszej literatury polskiej (1864–1897), Kraków 1898.

Chmielowski P., Ze współczesnego Parnasu VIII, „Kurier Warszawski” 1896, nr 109.

Chmielowski P., Ze współczesnego Parnasu, cz. VIII, (Dokończenie), „Kurier Warszawski” 1896, nr 111.

Lange A., Poezye. Część 1, Kraków 1895.

Lange A., Studya i wrażenia, Warszawa 1900.

Muschg W., Tragiczne dzieje literatury, przeł. B. Baran, Warszawa 2010.

Podraza-Kwiatkowska M., Ideał jedności doskonałej. (O Antonim Langem jako krytyku), w: Somnambulicy, dekadenci, herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski, Kraków 1985.

Poradecki J., Wstęp, w: A. Lange, Rozmyślania i inne wiersze, Warszawa 1979.

Stala M., Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994.

Walas T., Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890–1905), Kraków 1986.

Wojciechowski P., Logos, byt, harmonia. Antoniego Langego czytanie kultury, Lublin 2010.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.