Ogień życia. Wiersz Adama Zagajewskiego O mojej matce
PDF

Słowa kluczowe

the poetry of Adam Zagajewski
remembrance in literature
elegy
the theme of the mother in Polish poetry
poetical self-portrait
the meaning of poetry according to Richard Rorty

Jak cytować

Czabanowska-Wróbel, A. (2012). Ogień życia. Wiersz Adama Zagajewskiego O mojej matce. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 241–253. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.18

Abstrakt

Any interpretation of one of the most personal poems written by Adam Zagajewski provides a good opportunity to reassess in the new light the elegiac, deeply personal body of his poetry, as well as the role of recollections and memory in the poet’s poetical and essayist writing. The work is interpreted not only within the parental context of the literary output of the author of the essay Lekka przesada [A slight exaggeration] (2011), but also against the background of the important theme in Polish poetry, including modern poetry, i.e. the motif of the mother. The title for the present sketch has been drawn from the essay The Fire of Life, the apology of poetry authored by Richard Rorty, and stresses its unique role in expressing human experience, indicated by the American philosopher.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.18
PDF

Bibliografia

Bloom H., The Art. Of Reading Poetry, New York 2005.

Borkowska G., Matki (nie) odchodzą, w: Rodzinna Europa. Pięć minut później, red. A. Kałuża i G. Jankowicz, Kraków 2011.

Czyżak A., Matki odchodzą. Wariacje 2009, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2011, nr 18.

Herbert Z., Poezje, Warszawa 1998.

Larek M., Figury niepewności, w: Powiedzieć to inaczej. Polska liryka nowoczesna. Antologia, red. M. Larek, J. Borowczyk, Poznań 2011.

Legeżyńska A., Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 1999.

Matka odchodzi, red. I. Iwasiów, J. Madejski, Szczecin 2002.

Miłosz C., Wiersze, t. 2, Kraków 2002.

Miłosz C., Wiersze, t. 5, Kraków 2009.

Rorty R., Ogień życia, przeł. A. Żychliński, „Odra” 2008, nr 6.

Sienkiewicz B., Poznawanie i nazywanie. Refleksja cywilizacyjna i epistemologiczna w polskiej poezji modernistycznej, Kraków 2007.

Zagajewski A., Komunikat, Kraków 1972.

Zagajewski A., Lekka przesada, Kraków 2011.

Zagajewski A., Wiersze wybrane, Kraków 2010.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.