Pieśni nabożne… z krakowskiej oficyny Antoniego Wosińskiego (1627)
PDF

Słowa kluczowe

Polish culture
printing in Poland
history of Polish literature
history of the book
Old-Polish religious song

Jak cytować

Wydra, W. (2012). Pieśni nabożne… z krakowskiej oficyny Antoniego Wosińskiego (1627). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 329–345. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.24

Abstrakt

The article analyses the unique copy of the old Polish catholic hymn book Pieśni nabożne na święta uroczyste według porządku Kościoła ś. katolickiego na cały rok z wielką pilnością zebrane [Songs of piety and devotion...] published in Cracow in 1627 and found at the library at Escorial in Spain. The book, apparently the first known printed Polish catholic extensive hymn book, contained over 140 songs, in Polish and Latin, including works written by Jan Kochanowski and Mikołaj Rej. The article also describes later editions of the hymn book. This is a particularly important book in the history of Polish culture because it was repeatedly republished in different printing offices, not only Catholic, under the same or slightly changed title as late as until the nineteenth century. Numerous editions of the hymn book constitute a valuable source for the study of Polish Catholic hymns as they make it possible to follow and trace the chronology of works, their textual variations and the popularity of particular songs or hymns within a particular time frame, as well as their range of influence and regional occurrence.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.24
PDF

Bibliografia

Bobowski M., Polskie pieśni katolickie od najdawniejszych czasów do końca XVI wieku, „Rozprawy AU, Wydz. Filologiczny” 1893, z. 19.

Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, Wrocław 1962, Biblioteka Pisarzów Polskich, seria A nr 1.

Buchwald-Pelcowa P., Historia literatury i historia książki. Studia nad książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVIII, Kraków 2006.

Buchwald-Pelcowa P., Polonica XVI w wieku w bibliotekach hiszpańskich, w: Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin, t. 1, Warszawa 1991.

Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, część 2: Wiek XVII–XVIII, red. J. Pirożyński, vol. 2, Kraków 2000.

Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, z. 5: Wielkie Księstwo Litewskie, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa i W. Krajewski, Wrocław 1959.

Eximiorum Poloniae librorum bibliotheca, red. K. Meller, Poznań 2011.

Hernas C., Hejnały polskie. Studium z historii poezji melicznej, Wrocław 1961.

Lewicka-Kamińska A., Inwentarz księgarni Andrzeja Cichończyka w Jarosławiu z r. 1621. „Roczniki Biblioteczne” 1961, R. 5.

Malicki M., Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego 1616–1651. Cz. I: Bibliografia druków, Kraków 2010, nr 57.

Nowicka-Jeżowa A., Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI–XVIII wieku, Lublin 1992.

Oloff E., Polnische Liedergeschichte von polnischen Kirchen-Gesängen, Dantzig 1744.

Pawiński A., Hiszpania. Listy z podróży. Warszawa 1898.

Pieśni nabożne, wyd. J. Murawski, Suwałki 1995.

Pieśni nabożne na święta uroczyste według porządku Kościoła Ś. Katolickiego na cały rok z wielką pilnością zebrane. Przydane są niektore Psalmy Dawidowe ku śpiewaniu ludziom zwyczajne. Kraków, u Antoniego Wosińskiego, 1627. 16º podł.; k. 176, sygn. A–Y8.

Teksty Jana Kochanowskiego w kancjonałach staropolskich XVI i XVII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1963, t. 8.

Wydra W., Do dziejów Bogurodzicy, „Slavia Occidentalis” 1986, t. 43.

Wydra W., O nieznanej trzeciej edycji „Pieśni postnych starożytnych” i nieznanym kalendarzu Andrzeja Rymszy, „Slavia Occidentalis” 1998, t. 55.

Żurkowa R., Księgarstwo krakowskie w pierwszej połowie XVII wieku, Kraków 1992.