Zagadnienie myślenia i odpowiedzialności w filozoficznej refleksji Hannah Arendt
PDF

Słowa kluczowe

thinking and acting
responsibility
totalitarian system
philosophy

Jak cytować

Szary, S. (2020). Zagadnienie myślenia i odpowiedzialności w filozoficznej refleksji Hannah Arendt. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (37), 75–89. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.37.5

Abstrakt

The problem of responsibility became, particularly in the second half of the twentieth century, one of the most important subjects of philosophical reflection. Many thinkers, including Martin Heidegger, Emmanuel Lévinas, Karl Jaspers and Hans Jonas, expressed their views about it. The evil of totalitarian systems became the main experience triggering discussion about responsibility. The reflection included in Hannah Arendt’s works is an important voice in the debate and it remains up-to-date despite the passage of time. Arendt demonstrated the multidimensional and dramatic character of responsibility by presenting the meanings of vita contemplativa and vita activa in reference to every person’s existence. The thinker was searching for the answer to the question about the essence of responsibility. Today, she still introduces the readers of her works and the listeners of numerous interviews she gave to a more profound understanding of responsibility-related experiences. In my humble opinion, the greatest value of philosophical interpretation of Hannah Arendt’s works is the fact that they still remain constructive reflections. Their influence is not limited to shaping one’s mind only. It goes deeper and develops our attitudes, including the attitude to properly understood responsibility.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.37.5
PDF

Bibliografia

Améry Jean (2007), Poza winą i karą, przeł. Ryszard Turczyn, posłowiem opatrzył Piotr Weiser, Homini, Kraków.

Arendt Hannah (1974), Osiemdziesięcioletni Heidegger, przeł. Henryk Krzeczkowski, „Znak”, nr 240, s. 691-701.

Arendt Hannah (2006), Odpowiedzialność i władza sądzenia, red. i wprowadzenie Jerome Kohn, przeł. Wojciech Madej, Mieczysław Godyń, posłowiem opatrzył Piotr Nowak, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Arendt Hannah (2010), Kondycja ludzka, przeł. Anna Łagodzka, wstępem opatrzyła Margaret Canovan, Aletheia, Warszawa.

Arendt Hannah (2016), Życie umysłu, przeł. Hanna Buczyńska-Garewicz, Robert Piłat, Bogdan Baran, Aletheia, Warszawa.

Burdon Peter (2017), Hannah Arendt: Legal Theory and the Eichmann Trial, Routledge, London.

Descartes René (1988), Rozprawa o metodzie, przeł. Wanda Wojciechowska, PWN, Warszawa.

Ettinger Elżbieta (1998), Hannah Arendt – Martin Heidegger, przeł. Elżbieta Wolicka, Znak, Kraków.

Heidegger Martin (1994), Bycie i czas, przeł., przedmową i przypisami opatrzył Bogdan Baran, PWN, Warszawa.

Heidegger Martin (2000), Co zwie się myśleniem?, przeł. Janusz Mizera, PWN, Warszawa–Wrocław.

Heidegger Martin (2002), Technika i zwrot, przeł. Janusz Mizera, Baran i Suszczyński, Kraków.

Heuer Wolfgang (1987), Hannah Arendt mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg.

Hey Dominik (2017), Der Eichmann-Prozess. Der Begriff des Handelns und seine Konsequenzen nach Hannah Arendt, Grin Publishing, München.

Höhne Heinz (1990), Der Orden unter dem Totenkopf. Die Geschichte der SS, Gondrom Verlag, Bindlach.

Husserl Edmund (1975), Idee czystej fenomonologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza, przeł. i przypisami opatrzyła Danuta

Gierulanka, tłumaczenie przejrzał i wstępem poprzedził Roman Ingarden, PWN, Warszawa.

Platon (1999), Państwo, przeł. Władysław Witwicki, Alfa, Warszawa.

Safranski Rüdiger (2008), Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit, Carl Hanser Verlag, München.

Wachsmann Nikolaus (2016), Historia nazistowskich obozów koncentracyjnych, przeł. Maciej Antosiewicz, Świat Książki, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.