Inspiracje Nietzscheańską myślą – Skrzydła Nietzschego Wojciecha Karpińskiego
PDF

Słowa kluczowe

essays by Wojciech Karpiński
philosophy of Friedrich Nietzsche
borderland
identity
road

Jak cytować

Trygar, B. (2023). Inspiracje Nietzscheańską myślą – Skrzydła Nietzschego Wojciecha Karpińskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (44), 251–263. https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.13

Abstrakt

The aim of the article is to show the influence of Friedrich Nietzsche’s philosophy on literature. The category of borderland is primarily of cultural and symbolic significance. Wojciech Karpiński shows the way of Friedrich Nietzsche’s thought in discovering his eidos. The German philosopher lived a life between good and evil, joy and suffering, falling and rising upwards, and writers were inspired by this attitude.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.13
PDF

Bibliografia

Arystoteles (1990), Fizyka, w: tegoż, Dzieła wszystkie, przeł. Kazimierz Leśniak, PWN, Warszawa.

Bachtin Michaił (1997), W stronę filozofii czynu, przeł., wstęp i przyp. Bogusław Żyłko, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Deleuze Gilles (1965), Nietzsche. Sa vie, son oeuvre avec exposé de sa philosophie, Presses Universitaires de France, Paris.

Heidegger Martin (1999), Ku rzeczy myślenia, przeł. Krzysztof Michalski, Janusz Mizera, Cezary Wodziński, Aletheia, Warszawa.

Heidegger Martin (2006), Identität und Differenz, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main.

Karpiński Wojciech (2017), Szkice sekretne, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa.

Kasperski Edward (2010), Kategorie komparatystyki, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Landsberg Hans (1902), Friedrich Nietzsche und die Deutsche Litteratur, Hermann Seemann Nachfolger, Leipzig.

Marti Roland (2000), Grenzkultur – Mischkultur?, Veröffentlichungen der Kommission für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung, Saarbrücken.

Skarga Barbara (2005), Kwintet metafizyczny, Universitas, Kraków.

Skarga Barbara (2009a), Tercet metafizyczny, Znak, Kraków.

Skarga Barbara (2009b), Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, wyd. 2, Znak, Kraków.

Sobeski Michał (1912), Interludia z pogranicza sztuki i filozofii, Księgarnia S.A. Krzyżanowskiego, Kraków.

Stróżewski Władysław (2002), Wokół piękna. Szkice z estetyki, Universitas, Kraków.