O potrzebie powrotu do źródeł
PDF

Słowa kluczowe

breakthrough
dispute
criticism
Piotr Chmielowski

Jak cytować

Kowalczuk, U. (2016). O potrzebie powrotu do źródeł. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (26), 231–240. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.11

Abstrakt

The article presents deliberations on the rules of problematisation of the dissertation, introducing critical texts collected in an anthology and a selection thereof. Attention has been paid to the arguments confirming the culture-forming impact of Zarys literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu by Piotr Chmielowski, the issues related to the Positivist breakthrough and the related changes in his worldview. Another discussed topic is the criteria and strategies in the 19th century polemics.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.11
PDF

Bibliografia

Brzoza Adam (2015), Nieszlachetna broń, w: Tadeusz Budrewicz, Tomasz Sobieraj, W sprawie przełomu pozytywistycznego. Spory krytyczne wokół „Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu” Piotra Chmielowskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 119-142.

Budrewicz Tadeusz (2015), Gdakanie słowików. Oceny poezji postyczniowej w syntezach historycznoliterackich, w: Historie literatury polskiej 1864-1914, red. Urszula Kowalczuk, Łukasz Książyk, WUW, Warszawa, s. 117-133.

Budrewicz Tadeusz i Sobieraj Tomasz (2015), W sprawie przełomu pozytywistycznego. Spory krytyczne wokół „Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu” Piotra Chmielowskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań.

Chmielowski Piotr (1961), Pisma krytycznoliterackie, t. 1, oprac. Henryk Markiewicz, PIW, Warszawa.

Dębicki Ludwik (2015), Rozmaitości [„Zarys literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu” przez Dra Piotra Chmielowskiego, Wilno, Wydawnictwo E. Orzeszkowej], w: Tadeusz Budrewicz, Tomasz Sobieraj, W sprawie przełomu pozytywistycznego. Spory krytyczne wokół „Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu” Piotra Chmielowskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 176-191.

Głowiński Michał (1997), Konstelacja „Wyzwolenia”, w: tegoż, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 306-368 .

Goraj Adam [Adam Breza] (2015), Tendencyjność i krytyka. Słów kilka z powodu dzieła Dra P. Chmielowskiego pod tytułem „Zarys literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu”, w: Tadeusz Budrewicz, Tomasz Sobieraj, W sprawie przełomu pozytywistycznego. Spory krytyczne wokół „Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu” Piotra Chmielowskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 51-118.

Krzewski Karol (1937), Spor o walkę „młodych” ze „starymi”, czyli mały przewodnik po pozytywizmie warszawskim, nakładem autora, Drukarnia Współczesna, Sp. z o.o., Warszawa.

Krzewski Karol (1936), „Zarys literatury” P. Chmielowskiego o walce młodych ze starymi, w: Prace historycznoliterackie. Księga zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego, Druk W. L. Anczyca i Spółki, Kraków, s. 456-478.

Markiewicz Henryk (1994), Spor o przełom pozytywistyczny, w: tegoż, Literatura i historia, Universitas, Kraków, s. 36-54.

Płachecki Marian (2009), Wojny domowe. Szkice z antropologii słowa publicznego w dobie zaborów (1800-1880), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 363-367.

„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” (2012), t. 19 (39): Poeci za bramą utopii.

Sobieraj Tomasz (2011), Formacyjny charakter „Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu” Piotra Chmielowskiego, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski”, nr 9, s. 73-82.

Sztachelska Jolanta (1999), Piotr Chmielowski i legenda pozytywizmu, w: Piotr Chmielowski i Antoni Gustaw Bem: konferencja ogólnopolska w 150 rocznicę ich urodzin, red. Zbigniew Przybyła, „Księgarnia Akademicka”, Częstochowa, s. 41-51.

Warzenica-Zalewska Ewa (1978), Przełom scjentystyczny w publicystyce warszawskiego „obozu młodych” (Lata 1866-1876), Ossolineum, Wrocław.

Wedemann Marek (2012), Znikający punkt zwrotny. Piotra Chmielowskiego kłopoty z periodyzacją „najnowszej literatury polskiej”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, t. 19 (39): Poeci za bramą utopii, s. 47-59.

Waliszewski Karol (2015), Kronika literacka (Kilka słów w obronie dzieła P. Chmielowskiego pt. „Zarys literatury z ostatnich lat 16-tu”), w: Tadeusz Budrewicz, Tomasz Sobieraj, W sprawie przełomu pozytywistycznego. Spory krytyczne wokół „Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu” Piotra Chmielowskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 192-209.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.