Między Wallenrodem a Irydionem. Rzecz o Rozdzióbią nas kruki, wrony… Stefana Żeromskiego
PDF

Słowa kluczowe

Stefan Żeromski
Romantic tradition
January Uprising
knight
horse

Jak cytować

Flis-Czerniak, E. (2016). Między Wallenrodem a Irydionem. Rzecz o Rozdzióbią nas kruki, wrony… Stefana Żeromskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), 139–164. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.7

Abstrakt

In the opinion of the author of this article, Żeromski, showing a tragic picture of the January Uprising in Ravens and Crows Will Peck Us to Pieces, runs very skillfully polemic with the views of Stanislaw Tarnowski, both political and social, which are summarized in the hearing From the experiences and reflections, as well as the aesthetic-literary ones, expressed among other things in the works devoted to Arthur Grottger, Polish romantics or in reviews of Sienkiewicz’s historical novels. Irydion and Konrad Wallenrod play a special role in the intricate network of intertextual references presenting in Żeromski’s story. Count Stanislaw Tarnowski spoke many times about these literary works, occupying a unique position in the minds of Poles living in the 19th century. His writings designate the area of controversy, which is the foundation of imaginative and ideological construction of Żeromski’s story Ravens and Crows Will Peck Us to Pieces.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.7
PDF

Bibliografia

Adamczewski Stanisław (1930), Serce nienasycone: książka o Żeromskim, Wydawnictwo Polskie, Poznań.

Asnyk Adam (1916), W dwudziestą piątą rocznicę powstania 1863 roku, w: Pisma, t. 3, oprac. Ferdynand Hoesick i Władysław Prokesch, Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa, s. 289-300.

Bednarek Antoni (2004), Święty Franciszek wśród romantyków (z dziejów literackiej recepcji postaci), w: Dzieło świętego Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku, red. Dorota Kielak, Janusz Odziemkowski, Janusz Zbudniewek, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s. 155-168.

Gabryś-Sławińska Monika (2002), Kobiety i konie w twórczości Stefana Żeromskiego, w: Dworki, pejzaże, konie, red. Krzysztof Stępnik, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 277-284.

Handke Ryszard (2002), Koń – uosobienie żywiołu w powieściach Stefana Żeromskiego, w: Dworki, pejzaże, konie, red. Krzysztof Stępnik, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 271-275.

Irzykowski Karol (1980), Czyn i słowo oraz Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności. Lemiesz i szpada przed sądem publicznym. Prolegomena do charakterologii, wstęp Andrzej Lam, oprac. Zofia Górzyna, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Jakubowski Jan Zygmunt (1964), W kręgu historii i współczesności (utwory Żeromskiego o roku 1863), w: Dziedzictwo literackie powstania styczniowego, red. Jan Zygmunt Jakubowski, Janina Kulczycka-Saloni, Stanisław Frybes, PIW, Warszawa, s. 330-358.

Janion Maria (1990), Życie pośmiertne Konrada Wallenroda, PIW, Warszawa.

Kasprowicz Jan (1890), U trumny wieszcza. Dwa fragmenty poświęcone pamięci Adama Mickiewicza, Towarzystwo Przyjaciół Oświaty, Lwów.

Kielak Dorota (2004), Franciszkanizm w projekcie polskiej tożsamości, w: Dzieło świętego Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku, red. Dorota Kielak, Janusz Odziemkowski, Janusz Zbudniewek, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s. 237-250.

Kierczyńska Melania (1951), „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” w świetle listów Żeromskiego z 1892 roku, w: Stefan Żeromski, red. Ewa Korzeniewska, Czytelnik, Warszawa, s. 53-64.

Klaczko Julian (1893), Św. Franciszek z Asyżu i gotycyzm włoski, „Przegląd Polski”, t. 109, lipiec/wrzesień, s. 1-13.

Kolbuszewski Jacek (2010), Z dziejów tematyki franciszkańskiej w literaturze polskiej. Od średniowiecza do Młodej Polski, w: Jacek Kolbuszewski, Małgorzata Łoboz, „Kocham was mali ludzie…”. Franciszkanizm – literatura – publicystyka, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.

Krasiński Zygmunt (1912), Pisma. Wydanie jubileuszowe, t. 5: Psalmy przyszłości; Rok 1946; Dzień dzisiejszy; Ostatni; Nie-boskiej komedii cz. 1, Gebethner i Wolff, Kraków.

Krasiński Zygmunt (1912), Pisma. Wydanie jubileuszowe, t. 6: Utwory liryczne, Gebethner i Wolff, Kraków.

Krasiński Zygmunt (2001), Irydion, w: Nie-boska komedia. Irydion, MEA, Warszawa, s. 135-393.

Krzyżanowski Julian (1964), Legenda powstania styczniowego (1863-1963), w: Dziedzictwo literackie powstania styczniowego. Praca zbiorowa Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, red. Jan Zygmunt Jakubowski, Janina Kulczycka-Saloni, Stanisław Frybes, PIW, Warszawa, s. 5-15.

Labuda Aleksander Wit (1987), Apoteoza Rolanda i polska topika bohaterskiej śmierci, „Pamiętnik Literacki”, z. 2, s. 61-89.

Lisowski Zbigniew (1991), Arcydzieła nowelistyczne Stefana Żeromskiego. Studium analityczno-interpretacyjne, Wydawnictwa Uczelniane WSRP, Siedlce.

Ławski Jarosław (2007), Rosyjska Apokalipsa. O „Konradzie Wallenrodzie” Adama Mickiewicza, w: Apokalipsa. Symbolika – tradycja – egzegeza, t. 2, red. Krzysztof Korotkich, Jarosław Ławski, Wydawnictwo UwB, Białystok, s. 135-205.

Makowski Stanisław (1978), Zygmunt Krasiński w świadomości pisarskiej Stefana Żeromskiego, w: Żeromski i Reymont, red. Jan Detko, PWN, Warszawa, s. 7-34.

Markiewicz Henryk (1977), Słowo wstępne, w: Stanisław Tarnowski, O literaturze polskiej XIX wieku, wybór i oprac. Henryk Markiewicz, PWN, Warszawa, s. 5-39.

Markiewicz Henryk (1995), O Prusie i Żeromskim, Universitas, Kraków.

Markiewicz Henryk (2008), Jeszcze dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Micińska Magdalena (1995), Między Królem Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX w. (1890-1914), Leopoldinum, Wrocław.

Micińska Magdalena (1998), Zdrada, córka Nocy: pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach 1861-1914, Sic!, Warszawa.

Obsulewicz Katarzyna Beata (2005), O idei miłosierdzia we wczesnej twórczości Stefana Żeromskiego, w: Światy Stefana Żeromskiego. Studia, red. Maria Jolanta Olszewska, Grzegorz Paweł Bąbiak, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 381-400.

Olszewska Maria Jolanta (2015), Stefan Żeromski. Spotkania, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Podraza-Kwiatkowska Maria (2011), Stefana Żeromskiego ocena Krakowa i program unowocześnienia Galicji, w: Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866-1914). Studia i szkice, red. Krzysztof Fiołek, Marian Stala, Universitas, Kraków, s. 315-324.

Prokop Jan (2001), U źródeł polskiej megalomanii – Zygmunt Krasiński, w: tegoż, Ethnos i Caritas. Idee – mity polityczne – literatura, Arcana, Kraków, s. 131-156.

Sienkiewicz Henryk (1955), Ogniem i mieczem. Powieść, t. 2, PIW, Warszawa.

Szczepanowski Stanisław (1903), Farys – zwycięzca (odczyt), w: tegoż, Pisma i przemówienia, t. 1: Myśli o odrodzeniu narodowym, zebrane przez Helenę Szczepanowską i Antoniego Plutyńskiego, Towarzystwo Wydawnicze, Lwów, s. 1-15.

Tarnowski Stanisław (1977), O literaturze polskiej XIX wieku, wybór i oprac. Henryk Markiewicz, PWN, Warszawa.

Tarnowski Stanisław (2002), Z doświadczeń i rozmyślań, wstęp i przypisy Arkady Rzegocki, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Trześniowski Dariusz (1994), Żeromskiego „obrazki z ziemi mogił i krzyżów”, w: Stefan Żeromski. O twórczości literackiej, red. Eugenia Łoch, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, s. 169-190.

Wilatowski Janusz (1927), Koń w życiu polskim. Rys historyczno-obyczajowy, Biblioteka Dzieł Wyborowych, Warszawa.

Włodarczyk Jarosław (2002), „Z rozłamów wielkiego ducha”. O młodopolskiej recepcji Krasińskiego, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Krakowskiej, Kraków.

Zych Maurycy [właśc. Stefan Żeromski] (1896), Rozdzióbią nas kruki, wrony. Obrazki z ziemi mogił i krzyżów, Księgarnia L. Zwolińskiego i Spółki, Kraków.

Żeromski Stefan (1892), Odgłosy krakowskie, „Głos”, nr 11, s. 126-127.

Żeromski Stefan (1948), Ludzie bezdomni, Czytelnik, Warszawa.

Żeromski Stefan (1953), Dzienniki, t. 1: 1882-1886, Czytelnik, Warszawa.

Żeromski Stefan (1954), Dzienniki, t. 2: 1886-1887, przypisy i opracowanie Jerzy Kądziela, Czytelnik, Warszawa.

Żeromski Stefan (1956), Dzienniki, t. 3: 1888-1891, do druku przygotował i przypisami opatrzył Jerzy Kądziela, Czytelnik, Warszawa.

Żeromski Stefan (1957), Literatura a życie polskie, w: Nowele i opowiadania, t. 4: Sen o szpadzie. Pomyłki, red. Stanisław Pigoń, Czytelnik, Warszawa.

Żeromski Stefan (1966), Dzienniki, t. 6, wyd. 2 uzup., red. Stanisław Pigoń, wstęp Henryk Markiewicz, oprac. i przedmowa, Jerzy Kądziela, Czytelnik, Warszawa.

Żeromski Stefan (2003), Rozdzióbią nas kruki, wrony…, w: Wybór opowiadań, wyd. 2 zm., oprac. Artur Hutnikiewicz, Ossolineum, Wrocław, s. 292-302.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.