Stefan Żeromski na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w roku 1912
PDF

Słowa kluczowe

Stefan Żeromski
Adam Grzymała-Siedlecki
„Illustrated Weekly”
literary criticism
the revolution of 1905-1907

Jak cytować

Gabryś-Sławińska, M. (2016). Stefan Żeromski na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w roku 1912. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), 227–247. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.11

Abstrakt

The objective of the present article is to analyze Sine ira, the cycle of sketches by Adam Grzymała-Siedlecki, as a testimony of Stefan Żeromski’s impact on shaping historical and political ideas of his times, but also as the new manner the works of a known artist functioned on the pages of „Illustrated Weekly”. After having presented current reviews and publication of Żeromski’s oeuvre, in 1912 the editors of the Warsaw journal offer its readers a critical overview of The History of Sin and Rose, both inspired by the revolution of 1905-1907. The accusations unmasking the “errors” in thinking and writing about the revolution formulated by the journalist take into consideration particularly the recipient’s perspective. These accusations are becoming part of the journal’s strategy to inform about conflicts, current in the context of growing antagonisms in Europe.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.11
PDF

Bibliografia

Źródła:

Gorski Stefan (1907), Na nowej drodze, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 1, s. 2-3.

Grzymała-Siedlecki Adam (1912a), Dobra wieść o złem. Z cyklu „Sine ira”, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 19, s. 386-387.

Grzymała-Siedlecki Adam (1912b), Fałszywe świadectwo. Z cyklu „Sine ira”, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 34, s. 703-704.

Grzymała-Siedlecki Adam (1912c), Od deklamacji – do marzenia. Z cyklu „Sine ira”, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 31, s. 640-641.

Grzymała-Siedlecki Adam (1912d), Sine ira…, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 16, s. 322-323.

Grzymała-Siedlecki Adam (1912e) Szacunek idealistyczny. Z cyklu „Sine ira”, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 25, s. 522-523.

Grzymała-Siedlecki Adam (1912f), „Uroda życia” i „La vie”, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 29, s. 601-602.

Grzymała-Siedlecki Adam (1912g), Zamierzchłe instynkty, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 27, s. 561-562.

Kleczyński Jan (1908), Nie-wola dusz, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 24, s. 472.

Lorentowicz Jan (1908), W tragicznej godzinie. „Duma o hetmanie” Stefana Żeromskiego, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 39, s. 774-775.

Matuszewski Ignacy (1900), Powieść społeczna i formuły estetyczne. Z powodu powieści Żeromskiego „Ludzie bezdomni”, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 6-7, s. 102-103, 122-123.

Matuszewski Ignacy (1904), Żeromski i „Popioły”, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 20-23, s. 382-384, 402, 412, 427-428, 455-456.

Matuszewski Ignacy (1906), Poemat prozą Żeromskiego „Powieść o Udałym Walgierzu”, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 36-37, s. 694, 714-715.

Od redakcji (1859), „Tygodnik Ilustrowany”, nr 1, s. 1.

Potocki Antoni (1899), Najmłodsi powieściopisarze polscy, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 24, s. 475-476.

Potocki Antoni (1908), Wielki Inkwizytor, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 10, s. 186-187.

Prus Bolesław (1906), Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 1, s. 16-17.

Stefan Żeromski. „O przyszłość Rapperswilu” (1912), „Tygodnik Ilustrowany”, nr 9, s. 184.

„Tygodnik Ilustrowany”. Prospekt na r. 1902 (1901), [dodatek do: „Tygodnik Ilustrowany”], nr 48, s. 4.

Z. D. [właśc. Zdzisław Dębicki] (1909), Ewa Pobratyńska pod sądem, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 20, s. 401.

Literatura:

Adamczyk Zdzisław Jerzy (1975), Wstęp, w: Żeromski. Z dziejów recepcji twórczości 1895-1964, wybór tekstów i wstęp Zdzisław Jerzy Adamczyk, PWN, Warszawa, s. 9-23.

Brykalska Maria (1996), Tygodnik Ilustrowany [hasło], w: Słownik literatury XX wieku, red. Alina Brodzka i in., Ossolineum, Wrocław, s. 1135-1139.

Dymarski Mirosław (2010), Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na początku XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Eile Stanisław (1965), Legenda Żeromskiego. Recepcja twórczości pisarza w latach 1892-1926, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Feldman Wilhelm (1985), Współczesna literatura polska 1864-1918, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Gabryś-Sławińska Monika (2015), Konflikty zbrojne na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1904-1918, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Głowiński Michał (1997), Młodopolska krytyka literacka – wprowadzenie, w: tegoż, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 7-155.

Grzegorczyk Piotr (1966), Grzymała-Siedlecki – stylista. Fragmenty uwag, w: Adam Grzymała-Siedlecki. W 70-lecie pracy twórczej, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 188-192.

Ihnatowicz Ewa (1987), „Tygodnik Ilustrowany” 1859-1886 jako czasopismo integrujące, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, nr 2, s. 5-31.

Jaworska Elżbieta (1999), Uwagi wydawcy, w: Stefan Żeromski, Róża. Dramat niesceniczny, Czytelnik, Warszawa, s. 229-285.

Jelavich Barbara (2005), Historia Bałkanów, t. 2: Wiek XX, przeł. Marek Chojnacki, Justyn Hunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Jenike Ludwik (2015), Zawiązek „Tygodnika Ilustrowanego” i pierwsze chwile jego istnienia, w: „Tygodnik Ilustrowany” bibliografia zawartości 1890-1899, oprac. Grzegorz P. Bąbiak, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 391-411.

Kalabiński Stanisław, Tych Feliks (1969), Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja? Lata 1905-1907 na ziemiach polskich, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Kasztelowicz Stanisław, Eile Stanisław (1961), Stefan Żeromski kalendarz życia i twórczości, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Kołtoniak Adrian (2009), Publicystyka „Tygodnika Ilustrowanego” wobec wydarzeń 1905 roku, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, z. 2, s. 19-34.

Kołtoniak Adrian (2014-2015), Żeromski Ignacego Matuszewskiego, w: Żeromski. Piękno i wolność. Studia, idea i układ tomu Jarosław Ławski, red. Anna Janicka, Iwona E. Rusek, Grzegorz Czerwiński, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok–Rapperswil, s. 361-371.

Konieczny Jerzy (1976), Twórczość krytycznoliteracka Adama Grzymały-Siedleckiego. Rozprawa materiałowo-bibliograficzna, PWN, Warszawa.

Okońska Alicja (1977), Adam Grzymała-Siedlecki. 1876-1967, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria V, t. IV, red. Kazimierz Wyka, PWN, Warszawa, s. 511-537.

Olszewska Maria Jolanta (2014-2015), Twórczość Stefana Żeromskiego w krytycznym odbiorze Adama Grzymały-Siedleckiego, w: Żeromski. Piękno i wolność. Studia, idea i układ tomu Jarosław Ławski, red. Anna Janicka, Iwona E. Rusek, Grzegorz Czerwiński, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok–Rapperswil, s. 373-399.

Ostaszewski Piotr (1998), Włoski triumf imperialny. Podbój Trypolitanii i Cyrenajki 1911-1912, w: Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996. Historia konfliktów, red. Andrzej Bartnicki, Książka i Wiedza, Warszawa, s. 104-110.

Rabka Robert (2010), Bałkany 1912-1913, Bellona, Warszawa.

Stępnik Krzysztof (1998), Młodopolskie fantazmaty Słowiańszczyzny, w: Trzy pokolenia. Pamięci Profesor Janiny Kulczyckiej-Saloni, Wydawnictwo Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 295-312.

Stępnik Krzysztof (2011), Wojny bałkańskie lat 1912-1913 w prasie polskiej. Korespondencje wojenne i komentarze polityczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Tanty Mieczysław (2003), Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Książka i Wiedza, Warszawa.

Wyka Kazimierz (1971), Ostatni i sam: Adam Grzymała-Siedlecki, w: tegoż, Wędrując po tematach, t. 2: Puścizna, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 353-370.

Żabicki Zbigniew (1967), O krytyce Grzymały-Siedleckiego – impresje, „Dialog”, nr 4, s. 64-75.

Żabicki Zbigniew (1968), Adam Grzymała-Siedlecki (1876-1967), „Pamiętnik Literacki”, z. 1, s. 341-363.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.