Poetyka zamieszkiwania
PDF

Słowa kluczowe

poetics of dwelling
geopoetics
experience of space
Kenneth White
Michel Deguy

Jak cytować

Konończuk, E. (2017). Poetyka zamieszkiwania. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 55–65. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.3

Abstrakt

The author of the article attempts at defining the “poetics of dwelling” understood as a form of practicing a place, which a human is responsible for. Dwelling, the main problem of geopoetics according to the author, is analysed including the following discourses: literary, geographical, and architectural.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.3
PDF

Bibliografia

Bernstein-Jacques Paola (2008), Éloqe des errants. L`art d`habiter la ville, w: L`habiter dans sa poétique première. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, sous la direction de Augustin Berque, Alessia de Biase, Philippe Bonnin, Éditions Donner Lieu, Paris [Francja].

Burzyńska Anna (1995), Poetyka po strukturalizmie, w: Poetyka bez granic, red. Włodzimierz Bolecki i Wojciech Tomasik, Wydawnictwo IBN PAN, Warszawa.

Certeau Michel de (2008), Wynaleźć codzienność: sztuki działania, przeł. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Collot Michel (2008), De la géopoétique, w: L`habiter dans sa poétique première. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, sous la direction de Augustin Berque, Alessia de Biase, Philippe Bonnin, Éditions Donner Lieu, Paris [Francja].

Collot Michel (2014), Pour une géographie littéraire, Éditions Corti, Paris [Francja].

Daudet Alfons (1991), Listy z mojego młyna, przeł. Roman Kołoniecki, Ossolineum, Wrocław.

Donner lieu au monde. La poétique de l’habiter. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle (2012), sous la direction de Augustin Berque, Alessia de Biase, Philippe Bonnin, Éditions Dinner Lieu, Paris [Francja].

Heidegger Martin (1977), Budować, mieszkać, myśleć, przeł. Krzysztof Michalski, Czytelnik, Warszawa.

Konończuk Elżbieta (2011), O poetyckim zamieszkiwaniu świata według

Kennetha White’a, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 2.

Konończuk Elżbieta (2015), Poetyka przestrzeni geograficznej według Kennetha White’a, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 6.

Loubes Jean-Paul (2008), Géopoétique et architecture située, w: L`habiter dans sa poétique première. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, sous la direction de Augustin Berque, Alessia de Biase, Philippe Bonnin, Éditions Donner Lieu, Paris [Francja].

Nycz Ryszard (2012), Kulturowa Teoria Literatury – wyjaśnienia i propozycje, w: tegoż, Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa.

Podbielski Henryk (1988) Wstęp tłumacza, w: Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przeł. Henryk Podbielski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Podbielski Henryk (1989), Wstęp, w: Arystoteles, Poetyka, przeł. i oprac. Henryk Podbielski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Rybicka Elżbieta (2014), Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Universitas, Kraków.

Sansot Pierre (1971), Poétique de la ville, Klincksieck, Paris [Francja].

White Kenneth (2011), Zarys geopoetyki, przeł. Agata Czarnacka „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 2.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.