Apologia poetyki
PDF

Słowa kluczowe

Edward Balcerzan
poetics
interpretation
autobiography

Jak cytować

Madejski, J. (2017). Apologia poetyki. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 367–384. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.18

Abstrakt

The article deals with Edward Balcerzan’s book called Pochwała poezji (Praise of poetry ) (Mikoł.w 2013). The author discusses it in the context of modern academic writing, as well as in relation to tradition and today’s autobiographical practice, but above all shows what task does structuralist poetics accomplish and how it influences the interpretation of a literary work.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.18
PDF

Bibliografia

Abrams Meyer Howard (2003), Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka, przełożyła Maria Bożenna Fedewicz, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Auerbach Erich (1968), Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. i wstępem opatrzył Zbigniew Żaboklicki, PIW, Warszawa.

Balcerzan Edward (1978), Polaryzacje sztuki poetyckiej, w: Jan Błoński, Odmarsz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Balcerzan Edward (1993), Polska Mirona Białoszewskiego, w: Pisanie Białoszewskiego. Szkice, red. Michał Głowiński, Zdzisław Łapiński, IBL, Warszawa, s. 24.

Balcerzan Edward (1989), Liryka Juliana Przybosia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Balcerzan Edward (2013a), Pochwała poezji. Z pamięci, z lektury, Instytut Mikołowski, Mikołów.

Balcerzan Edward (2013b), Literackość. Modele, gradacje, eksperymenty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Toruńskiego, Toruń.

Bukowski Piotr, Heydel Magda red. (2009), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków.

Curtius Ernst Robert (1997), Literatura europejska i łacińskie średniowiecze (1954), przeł. i oprac. Andrzej Borowski, Universitas, Kraków.

Czermińska Małgorzata (2000), Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas, Kraków.

Flukowski Stefan (1983), Obraz oszczepu i inne wiersze, wiersze wybrał i przedmowę napisał Edward Balcerzan, PIW, Warszawa.

Frye Northrop (2012), Anatomia krytyki, przeł. Monika Bokiniec, posłowie Andrzej Zgorzelski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Huizinga Johan (1985), Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. Maria Kurecka i Witold Wirpsza, Czytelnik, Warszawa.

Kowalewski Marian ks. (1960), Mały słownik teologiczny, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań [hasło Apologia].

Kwiatkowski Jerzy (1964), Klucze do wyobraźni, PIW, Warszawa.

Madejski Jerzy, Wolska Beata red. (2015), Stefan Flukowski i kult nowoczesności (2015), Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu, Szczecin.

Marquard Odo (1994), Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Newman John Henry (2009), Apologia pro vita sua, przeł. Stanisław Gąsiorowski, Wydawnictwo Fronda, Warszawa.

Nycz Ryszard (1984), Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Ossolineum, Wrocław.

Nycz Ryszard (2012), Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Wydawnictwo IBL, Warszawa.

Orygenes, Przeciw Celsusowi (1986), przeł., wstępem, objaśnieniami i indeksem opatrzył Stanisław Kalinkowski, wydanie II, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa.

Przyboś Julian (1984), Utwory poetyckie, tom pierwszy, Wydawnictwo

Literackie, Kraków, [nota Rościsława Skręta, s. 567].

Przyboś Julian (1989), Sytuacje liryczne. Wybór poezji, wstęp napisał Edward Balcerzan, wyboru dokonali Edward Balcerzan, Anna Legeżyńska, Ossolineum, Wrocław.

Sandauer Artur (1955), Poeci trzech pokoleń, PIW, Warszawa.

Said Edward W. (1991), Orientalizm, przeł. Witold Kalinowski, wstępem opatrzył Zdzisław Żygulski jun., PIW, Warszawa.

Sidney Philip sir, Obrona poezji (1982), przeł. Zofia Sinko, w: Poetyka okresu renesansu. Antologia, wybór, wstęp i opracowanie Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, przypisy Jerzy Mańkowski i Elżbieta Sanowska-Temeriusz, Ossolineum, Wrocław.

Skarga Barbara (1994-1997) red., Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, przy współpracy Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz, PWN, t. 1-5, Warszawa.

Sławiński Janusz (1974), Dzieło. Język. Tradycja, PIW, Warszawa.

Wyka Kazimierz (1959), Rzecz wyobraźni, PIW, Warszawa.