Gościnność przemienia obcego w gościa. Refleksja w świetle Trzeciego Listu Jana
PDF (Italiano)

Słowa kluczowe

Trzeci List Jana
gościnność
obcy
Gajusz
prawda
miłość braterska

Jak cytować

Podeszwa, P. (2023). Gościnność przemienia obcego w gościa. Refleksja w świetle Trzeciego Listu Jana. Poznańskie Studia Teologiczne, 43, 35–49. https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.2

Abstrakt

Wśród pism Nowego Testamentu znajduje się bardzo krótki list (3 J), tradycyjnie przypisywany apostołowi Janowi. Jest on prawie w całości poświęcony tematowi chrześcijańskiej gościnności, nawet wobec obcych, którzy dzięki serdecznej otwartości chrześcijan stają się ich gośćmi. Właśnie ta idea stanowi przedmiot studium w niniejszym artykule. Po podstawowych informacjach na temat nadawcy oraz adresata listu analizie zostają poddane fragmenty zawierające pochwałę gościnności Gajusza wobec jego braci (1,5.6.8). Choć w pierwszym rzędzie postulowana gościnność odnosi się do braci chrześcijan, także tych obcych, to znaczy nieznanych osobiście Gajuszowi, którzy wyruszyli głosić Ewangelię, list sugeruje też podobną postawę wobec wszystkich obcych (również niechrześcijan). Ma to ważne znaczenie ewangelizacyjne, bo dzięki chrześcijańskiej gościnności mogą oni konkretnie doświadczyć Bożej dobroci, a w uczniach Jezusa rozpoznać naśladowców samego Boga, który jest Ojcem wszystkich ludzi.

https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.2
PDF (Italiano)

Bibliografia

Barton S.C., “Gościnność” [in:] Słownik późnych ksiąg Nowego Testamentu i pism Ojców Apostolskich, ed. R.P. Martin, P.H. Davids, ed. pol. J. Kręcidło, trad. A. Czwojdrak et al., Warszawa 2014, p. 295–301.

Bentoglio G., Itinerant missionaries of the church of the origin and evangelization: the challenge of welcome and hospitality, “Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana” 17 (2009) 32, p. 193–212.

Birge M.K., The Significance of Early Christian Hospitality: The Evidence in 2 and 3 John, “The Bible Today” 56 (2018) 5, p. 293–299.

Bosak C., Słownik – konkordancja osób Nowego Testamentu, Poznań 1991.

Brown R.E., The Epistles of John: Translated with Introduction, Notes and Commentary, Garden City 1982. DOI: https://doi.org/10.5040/9780300261936

Cornillon J., Tout en commun? La vie économique de Jésus et des premières générations chrétiennes, Paris 2020.

Danesi G., Garofalo S., Migrazione e accoglienza nella Sacra Scrittura, Padova 1987.

Fabris R., La casa-Chiesa negli Atti degli Apostoli [in:] Chiesa domestica. La Chiesa-famiglia nella dinamica della missione cristiana, a cura di R. Fabris, E. Castellucci, Milano 2009, p. 41–74.

“Gościnność” [in:] L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman III, Słownik symboliki biblijnej, ed. pol. W. Chrostowski, trad. Z. Kościuk, Warszawa 1998, p. 223–226.

Hanelt T., Pojęcie „przybysza” (ger) w Starym Testamencie, “Studia Gnesnensia” 3 (1977), p. 29–51.

Jobes K.H., 1,2 & 3 John, Grand Rapids 2014.

Keener C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, ed. pol. K. Bardski, W. Chrostowski, trad. Z. Kościuk, Warszawa 20002.

Klauck H.-J., Lettere di Giovanni, trad. C. Esposto, Brescia 2013.

Leonhard B., Hospitality in Third John, “The Bible Today” 25 (1987) 1, p. 11–18.

Mędala S., Gościnność chrześcijańska (Trzeci List św. Jana) [in:] Ewangelia św. Jana. Listy Powszechne. Apokalipsa, ed. R. Bartnicki et al., Warszawa 1992, p. 97–101.

Ollrog W.-H., Paulus und seine Mitarbeiter. Untersuchungen zu Theorie und Praxis der paulinischen Mission, Neukirchen-Vluyn 1979.

Ostański P., Historiozbawcza wizja starości z Piśmie Świętym. Studium egzegetyczno-teologiczne, Poznań 2007.

Penna R., Lettera ai Romani, vol. III: Rm 12–16, Bologna 2008.

Perkins P., Listy Janowe [in:] Katolicki komentarz biblijny, ed. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, ed. pol. W. Chrostowski, trad. K. Bardski et al., Warszawa 2001, p. 1522–1536.

Podeszwa P., Gościnność wobec „obcych braci” w świetle 3J, “Biblica et Patristica Thoruniensia” 9 (2016) 2, p. 71–85. DOI: https://doi.org/10.12775/BPTh.2016.015

Popielewski W., Gościnność w ikonach i nakazach biblijnych [in:] Hospitalitas consecrata, ed. K. Wójtowicz, Kraków 2003, p. 38–55.

Pytel J.K., Gościnność w Biblii. Studium źródłowo-porównawcze, Poznań 1990.

Simoens Y., Croire pour aimer. Les trois lettres de Jean. Une interprétation, Paris 2011.

Simoens Y., Le tre Lettere di Giovanni. Credere per amare, trad. M. Simionati, Bologna 2012.

Stern D.H., Komentarz żydowski do Nowego Testamentu, trad. A. Czwojdrak, Warszawa 2004.

Szczerbiński W., Obcy wśród Żydów. Od partykularyzmu do uniwersalizmu [in:] Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin, ed. B. Strzałkowska, vol. III, Warszawa 2011, p. 1391–1407.

Trebilco P., What Shall We Call Each Other? Part Two: The Issue of Self-Designation in the Johannine Letters and Revelation, “Tyndale Bulletin” 54 (2003) 1, p. 51–73. DOI: https://doi.org/10.53751/001c.30223

Wischmeyer O., Das Adjektiv ΑΓΑΠΗΤΟΣ in den paulinischen Briefen. Eine traditionsgeschichtliche Miszelle, “New Testament Studies” 32 (1986) 3, p. 476–480. DOI: https://doi.org/10.1017/S0028688500013710