Telewizja w kampanii wyborczej – wybrane aspekty

Main Article Content

Paweł Sopalski

Abstrakt

Television has become one of the most significant means of communication during last 50 years. During political campains politicians use a wide range of techniques in order to gain their voters’ support. Debates before elections, polls, announcements on Tv are the most common means used by parties. Developement of technology caused the increase of politicians presence not only in the news but also in the shows.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sopalski, P. (2018). Telewizja w kampanii wyborczej – wybrane aspekty. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (4), 125-131. https://doi.org/10.14746/r.2011.4.11
Dział
Artykuły
Biogram autora

Paweł Sopalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– student na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki związanej z marketingiem politycznym.

Referencje

  1. W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006
  2. Debata Nixon-Kennedy 1960, http://www.marketingwpolityce.zgora.pl/telewizja/debata1960/debata1960.html, 08.11.2011
  3. P. Pawełczyk, Marketing polityczny w dyktaturze mas, [w:] Problemy współczesnej demokracji w ujęciu socjotechnicznym, red. P. Pawełczyk, Poznań 2005
  4. A. Jabłoński, Marketing polityczny i kampanie wyborcze w USA, [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 2009
  5. Dz.U. 2011 Nr 21 poz. 112, Art. 117 §1.
  6. B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wprowadzenie, Wrocław 2001
  7. P. Pawełczyk, D. Piontek, Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Poznań 1999