Między- i metazmysły – percepcja w dobie sztuki multimedialnej
Obraz okładki z napisem "Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej" 19 (28) 2018
PDF

Słowa kluczowe

senses
multimodal perception
immersion
new media art
neuroaesthetics

Jak cytować

Mądro, A. (2018). Między- i metazmysły – percepcja w dobie sztuki multimedialnej. Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, (19 (28), 28–34. https://doi.org/10.14746/rfn.2018.19.3

Abstrakt

The mechanism of perceiving the world by mankind is still an unfathomable, yet highly discussed, problem of modern science in its various fields. If the issue is considered in the specific context of contemporary music and art – electroacoustic, multimedia, interactive – questions arise: how do the hearing and the mind react to the new synthesized sounds? What are the mechanisms and rules of multi-sensory perception? Are new perceptual skills developing in the face of new aesthetic situations? Does mankind in the age of the new
media take another step on the long path of its “sensory evolution”?New media art often puts the senses to the proof; it is a game played with perception, with its limitations and capabilities. In turn, intensification of experience appears to the audience as liberation, escapism, but also as a search for new ways of knowing.

https://doi.org/10.14746/rfn.2018.19.3
PDF

Bibliografia

Bateson Gregory i in., The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1991.

Berleant Arnold, The Sensuous and the Sensual in Aesthetics, „Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1964 t. 23 nr 2, s. 185–192.

Bregman Albert S., Auditory Scene Analysis, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1990.

Bury Józef, Kreowanie pustki – rozmowa z Włodzimierzem Borowskim, „Opcje” 2001 nr 5/40, s. 44–48.

Chion Michel, Audio-wizja. Dźwięk i obraz w kinie, przeł. Konstanty Szydłowski, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Warszawa–Kraków 2012.

Chmielecki Konrad, Estetyka intermedialności, Rabid, Kraków 2008.

Cox Arnie, The Mimetic Hypothesis and Embodied Musical Meaning, „Musicae Scientiae” 2001 t. 5 nr 2, s. 195–212.

Filiciak Mirosław, Media i czas – czyli o tym, że nie tylko przyszłość nie jest tym, czym była, http://www.csw.art.pl/index.php?action=aktualnosci&s2=1&id=319&lang= (3.03.2017).

Godøy Rolf Inge, Motor-Mimetic Music Cognition, „Leonardo” 2003 t. 36 nr 4, s. 317–319.

Hopfinger Maryla, Doświadczenia audiowizualne: o mediach w kulturze współczesnej, Sic!, Warszawa 2003.

Jenkins Henry, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. Małgorzata Bernatowicz, Mirosław Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Lakoff George, Mark Johnson, Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought, Basic Books, New York 1999.

Lehmann Harry, Rewolucja cyfrowa w muzyce. Filozofia muzyki, przeł. Monika Pasiecznik, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2016.

Lewkowicz David J., The Development of Temporal and Spatial Intermodal Perception, [w:] Cognitive Contributions to the Perception of Spatial and Temporal Events, red. Gisa Aschersleben i in., Elsevier Science B.V., Amsterdam 1999.

McLuhan Marshall, Galaktyka Gutenberga, [w:] idem, Wybór pism, przeł. Karol Jakubowicz, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975.

Merleau-Ponty Maurice, Fenomenologia percepcji, przeł. Małgorzata Kowalska, Jacek Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.

Misiak Tomasz, Od przestrzeni akustycznej do akustycznej cyberprzestrzeni. Słyszenie w refleksji filozoficznej a muzyka elektroniczna, Poznań 2007, http://kaleka.net/files/od_przestrzeni_akustycznej_do_akustycznej_cyberprzestrzeni.%20 doc (3.03.2017).

Patel Aniruddh D., Language, Music, and the Brain: A Resource-Sharing Framework, [w:] Language and Music as Cognitive Systems, red. Patrick Rebuschat i in., Oxford University Press, Oxford 2012.

Pisarski Mariusz, Cyberprzestrzeń – zjawisko immersji, „Techsty”, http://www.techsty.art.pl/hipertekst/cyberprzestrzen/immersja.htm (3.03.2017).

Podlipniak Piotr, Uniwersalia muzyczne, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2007.

Porczak Antoni, Wrażliwość multimedialna: sztuka globalna, Bunkier Sztuki, Kraków 1996.

Prensky Marc, Digital Natives, Digital Immigrants, „On the Horizon” 2001 t. 9 nr 5, s. 1–6.

Ramachandran Vilayanur S., The Artful Brain, http://www.bbc.co.uk/radio4/reith2003/lecture3.shtml (3.03.2017).

Ramachandran Vilayanur, Hirstein William, Nauka wobec zagadnienia sztuki. Neurologiczna teoria doświadczenia estetycznego, przeł. Monika Blanka Florek, Piotr Przybysz, [w:] Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu, t. 2, red. Wioletta Dziarnowska, Andrzej Klawiter, Zysk i S-ka, Poznań 2006.

Robakowski Józef, Stan świadomości (katalog wystawy), BWA, Łódź 1977.

Slonimsky Nicolas, Lexicon of Musical Invective, Coleman-Ross, New York 1953.

Szatanik Anna, Teleimersja, http://www.wbc.poznan.pl/Content/1129/teleimersja.pdf (3.03.2017).

Tomohiro Ishizu, Semir Zeki, W stronę neurobiologicznej teorii piękna, przeł. Sebastian Bodzak, Barbara Tatar, „Via Mentis” 2012 t. 1, s. 113–137.

Trębacz Ewa, Pełna imersja: rzeczywistość czy utopia? Technologie przestrzenne z punktu widzenia artysty, „Glissando” 2010 t. 16, s. 44–48.

Trzęsiok Marcin, Muzyka doświadczenia, „Res Facta Nova” 2007 t. 9, s. 169–183.

Welsch Wolfgang, Na drodze do kultury słyszenia?, przeł. Krystyna Wilkoszewska, [w:] Przemoc ikoniczna czy „Nowa widzialność”?, red. Eugeniusz Wilk, Uniwersytet Śląski, Katowice 2001, s. 56–74.