Założenia polityki transportowej Unii Europejskiej w XXI wieku. Uwarunkowania, wyzwania, strategie działania
PDF

Jak cytować

JASKULSKI, A. (2013). Założenia polityki transportowej Unii Europejskiej w XXI wieku. Uwarunkowania, wyzwania, strategie działania. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 281–292. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.19

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza uwarunkowań, wyzwań i strategii polityki transportowej Unii Europejskiej na najbliższe lata w powiązaniu z prezentacją inicjatyw podejmowanych najczęściej przez Komisję Europejską w ostatnich latach w ramach tejże polityki sektorowej Unii Europejskiej. W artykule następuje prezentacja zmian zachodzących w założeniach polityki transportowej odnoszących się przede wszystkim do ukierunkowania działań UE na rozwiązywanie problemów horyzontalnych sektora transportu, przy jednoczesnym odchodzeniu tylko i wyłącznie od rozpatrywania problemów konkretnych środków transportu. Do głównych wyzwań polityki transportowej UE należy zaliczyć m.in.: zmniejszenie negatywnego wpływu sektora transportu na środowisko naturalne, zmniejszenie kongestii, rozbudowę infrastruktury multimodalnej oraz pełną internalizację kosztów zewnętrznych transportu.

https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.19
PDF

Bibliografia

Komisja Europejska (2001), White Paper: European transportpolicy fo r 2010: time to decide, Brussels, 12.9.2001, COM(2001)370 final.

Komisja Europejska (2006a), Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Logistyka transportu towarowego w Europie - klucz do zrównoważonej mobilności, Bruksela, dnia 28.6.2006, K0M(2006) 336 wersja ostateczna.

Komisja Europejska (2006b), Polityka transportu drogowego. Drogi publiczne w Europie, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Bruksela 2006.

Komisja Europejska (2007a), Komunikat Komisji, Plan działań na rzecz logistyki transportu towarowego, Bruksela, dnia 18.10.2007, K0M(2007) 607 wersja ostateczna.

Komisja Europejska (2007b), Zielona Księga: W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, Bruksela, dnia 25.9.2007, K0M(2007) 551 wersja ostateczna.

Komisja Europejska (2008), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Ekologiczny transport, Bruksela, dnia 8.7.2008, K0M(2008) 433 wersja ostateczna.

Komisja Europejska (2009a), Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Plan działania na rzecz mobilności w miastach, Bruksela, dnia 30.9.2009, K0M(2009) 490 wersja ostateczna.

Komisja Europejska (2009b), Zielona Księga, TEN-T: Przegląd polityki. W kierunku lepiej zintegrowanej transeuropejskiej sieci transportowej w służbie wspólnej polityki transportowej, Bruksela, dnia 4.2.2009, K0M(2009) 44 wersja ostateczna.

Komisja Europejska (2011), Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu-dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela, dnia 28.3.2011, K0M(2011) 144 wersja ostateczna.

Parlament Europejski (2010), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 roku sprawie zrównoważonej przyszłości transportu (2011/C 351 E/03).

Woroniuk C., Marinovn M., Zunder T., Mortimer P. (2013), Time series analysis of railfreight services by the private sector in Europe, „Transport Policy”, Issue 25.