Międzynarodowa pozycja Unii Europejskiej w warunkach niestabilności południowego i wschodniego sąsiedztwa

Main Article Content

ANDRZEJ PODRAZA
TOMASZ STĘPNIEWSKI

Abstrakt

Unia Europejska boryka się z licznymi kryzysami o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, które mogą wpłynąć na jej funkcjonowanie w przyszłości. Ich skutki mogą podważyć obecny model integracji i doprowadzić nawet do znaczącej transformacji UE oraz wpłynąć na jej międzynarodową pozycję. U podstaw obecnych kryzysów leżą poważne różnice zdań pomiędzy państwami członkowskimi co do radzenia sobie z wyzwaniami tak wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi stojącymi przed Unią Europejską. Do najważniejszych można zaliczyć kryzys w strefie euro, stosunek do uchodźców i migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki oraz zróżnicowane podejście do Rosji w związku z aneksją Krymu i konfliktem we wschodniej Ukrainie. Wszystkie one są ilustracją głębokich podziałów nie tylko pomiędzy państwami członkowskimi, ale również w ramach poszczególnych państw.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
PODRAZA, A., & STĘPNIEWSKI, T. (2018). Międzynarodowa pozycja Unii Europejskiej w warunkach niestabilności południowego i wschodniego sąsiedztwa. Rocznik Integracji Europejskiej, (11), 89-102. https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.7
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bugajski J. (2014), Russia’s Transformation, „The Journal of International Security Affairs”, nr 27, http://www.securityaffairs.org/issues/number-27/russias-transformation.
 2. Cadier D., Light M. (red.) (2015), Russia’s Foreign Policy. Ideas, Domestic Politics and External Relations, Basingstoke.
 3. Cameron F. (2003), The European Union and global governance, EPC Working Paper, European Policy Centre, Brussels.
 4. Commission of the European Communities, Communication From The Commission To The Council And The European Parliament. Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours, Brussels, 11.3.2003, COM(2003) 104 final.
 5. Cremona M. (2004), The Union as a global actor: roles, models and identity, „Common Market Law Review”, nr 41.
 6. Diez T. (2005), Constructing the Self and Changing Others: Reconsidering ‘Normative Power Europe’, „Millennium – Journal of International Studies”, 3.
 7. Edwards G., Nuttall S. (1994), Common Foreign and Security Policy, w: Maastricht and Beyond. Building the European Union, red. A. Duff, J. Pinder, R. Pryce, London–New York.
 8. Emerson M., Kostanyan H. (2012), Putin’s Grand Design to Destroy the EU’s Eastern Partnership and Replace It with a Disastrous Neighbourhood Policy of His Own, CEPS Commentary, Centre for European Policy Studies, Brussels.
 9. Fukuyama F. (1996), Koniec historii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 10. Hill Ch. (1998), Closing the capabilities-expectations gap?, w: A common foreign policy for Europe?, red. J. Peterson, H. Sjursen, Routledge, London.
 11. Jarosiewicz A., Fischer E. (2015), Eurazjatycka Unia Gospodarcza – więcej polityki, mniej gospodarki, „Komentarze Ośrodka Studiów Wschodnich”, nr 157, 20 stycznia 2015, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-01-20/eurazjatycka-unia gospodarcza-wiecej-polityki-mniej-gospodarki, 20.01.2015.
 12. Juncos A.-E. (2011), Power Discourses and Power Practices: The EU’s Role as a Normative Power in Bosnia, w: Normative Power Europe: Empirical and Theoretical Perspectives, red. R. G. Whitman, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 13. Koutrakos P. (2003), Constitutional idiosyncrasies and political realities: the emerging security and defense policy of the European Union, „Columbia Journal of European Law”, vol. 10, nr 1.
 14. Kubilius A., Czy Zachód ma długoterminową strategię, która nie dopuści do zwycięstwa Putina na Ukrainie?, „Gazeta Wyborcza/Magazyn Świąteczny”, 14 lipca 2017, http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,22095808,czy-zachod-ma-dlugoterminowa-istrategie ktora-nie-dopusci.html, 14.07.2017.
 15. Lesińska M., Stępniewski T. (2016), Specyfika wschodniej granicy Unii Europejskiej z perspektywy bezpieczeństwa i rozwoju, „POLITEJA. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 41.
 16. Manners I. (2002), Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?, „Journal of Common Market Studies”, 2.
 17. Peterson J. (2008), The EU as a global actor, w: The European Union: how does it work?, red. E. Bomberg, J. Peterson, A. Stubb, Oxford University Press, Oxford.
 18. Podraza A. (2001), Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa: Unia Europejska potęgą militarną?, w: Traktat Nicejski, red. A. Podraza, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 19. Podraza A. (2003), Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO): Unia Europejska w poszukiwaniu tożsamości na arenie międzynarodowej, w: Integracja europejska – instytucje – polityka – prawo. Księga pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia profesora Stanisława Parzymiesa, red. G. Michałowska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 20. Podraza A. (2015), Towards a New System of Global Democratic Governance: the Transatlantic Security Community and the Role in Democracy Promotion in the 21st Century, w: Global Challenges to the Transatlantic World, red. C. Crespo, D. Silander, D. Wallace, I. Albella, Instituto Franklin – UAH, Alcala de Henares–Madrid.
 21. Prezydent Estonii w czasie Global Forum w Warszawie, 7.07.2017, http://tvn24bis.pl/, 7.07.2017.
 22. Prodi R. (2002), A Wider Europe – A Proximity Policy as the key to stability, „Peace, Security And Stability – International Dialogue and the Role of the EU”, Sixth ECSA-World Conference. Jean Monnet Project, Brussels, 5–6 December 2002, www.europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-02-619_en.doc, 20.07.2017.
 23. Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS): zacieśnione partnerstwo na rzecz silniejszego sąsiedztwa, Komisja Europejska – Komunikat prasowy, Bruksela, 18 listopada 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6121_pl.htm.
 24. Putin deplores collapse of USSR, 25.04.2005, http://news.bbc.co.uk/2/hi/4480745.stm.
 25. Rees W. (2011), The US-EU Security Relationship. The Tensions between a European and a Global Agenda, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 26. Rummel R. ( 2002), From weakness to power with the ESDP?, „European Foreign Affairs Review”, nr 7.
 27. Sakwa R. (2015), The death of Europe? Continental fates after Ukraine, „International Affairs”, vol. 91, nr 3.
 28. Stahl B., Boekle H., Nadoll J., Jóhannesdóttir A. (2004), Understanding the Atlanticist-Europeanist divide in the CFSP: comparing Denmark, France, Germany and the Netherlands, „European Foreign Affairs Review”, nr 9.
 29. Światowe tendencje do 2030 r.: czy UE jest w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom?, „Europejski System Analiz Strategicznych i Politycznych (ESPAS)”, Luksemburg 2017, http://espas.eu/orbis/sites/default/files//generated/document/en/espas-report 2015pl.pdf.
 30. Toje A. (2011), The European Union as a Small Power. After the Post-Cold War, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 31. Treacher A. (2004), From civilian power to military actor: the EU’s resistable transformation, „European Foreign Affairs Review”, nr 9.
 32. Van Herpen M.-H. (2005), Putin’s Wars: The Rise of Russia’s New Imperialism, Lanham 2014.
 33. Walker Ch. (2015), The New Containment. Undermining Democracy, „World Affairs”, vol. 178, nr 1.
 34. Warszawski D., Arabów droga przez mękę. Dlaczego arabskie konflikty są tak krwawe, 14 lipca 2017, „Gazeta Wyborcza / Magazyn Świąteczny”, http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,22096793,arabow-droga-przez-meke-dlaczego-arabskie-konflikty-sa tak.html, 20.07.2017.
 35. Witney N., Dennison S. (2015), Europe’s Neighbourhood: Crisis as the New Normal, „Policy Memo”, European Council on Foreign Relations, London.
 36. Zięba R. (2003), Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.