Rywalizacja o przywództwo w negocjacjach Brexitu

Main Article Content

KONRAD NIKLEWICZ

Abstrakt

Negocjacje tzw. Brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej były nie tylko jednym z największych wyzwań stojących przed Unią Europejską w 2017 roku. Dla unijnych instytucji – Rady, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego – okazały się też być kolejną odsłoną gry o pozycję w porządku instytucjonalnym Unii Europejskiej. Wszystkie trzy instytucje aktywnie w tej grze uczestniczyły, jednak to zaangażowanie Parlamentu Europejskiego było najbardziej zauważalne. Niniejszy artykuł analizuje starania PE by wykorzystać uruchomienie procedury z art. 50 Traktatu Unii Europejskiej do wzmocnienia swojej pozycji politycznej, poprzez celowo sformułowaną komunikację. Autor chce wykazać, że działania Parlamentu wpisały się tym samym w model konstruktywistyczny. Aktywność Parlamentu Europejskiego jest poddana analizie także w świetle teorii instytucjonalizmu historycznego, pozwalającej wyjaśnić motywy specyficznego zachowania PE: regularnie powtarzanych prób zwiększenia władzy. Jako że w chwili pisania niniejszego artykułu proces negocjacji „Brexitu” nie był jeszcze zakończony, autor sugeruje konieczność przeprowadzenia dalszych badań dynamiki międzyinstytucjonalnej. Zebrane do tej pory dowody zdecydowanie sugerują, że proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może trwale wpłynąć na relację sił między głównymi instytucjami UE.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
NIKLEWICZ, K. (2018). Rywalizacja o przywództwo w negocjacjach Brexitu. Rocznik Integracji Europejskiej, (11), 241-248. https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.17
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Referencje

 1. Barker A., Verhofstadt warns Britain about European Parliament’s Brexit power, “The Financial Times”, https://www.ft.com/content/734494b2-849e-11e6-a29c-6e7d9515ad15, 9 July 2017.
 2. Brexit talks role for Belgian EU veteran Guy Verhofstadt, BBC News, 8 September 2017, http://www.bbc.com/news/world-europe-37307203, 9 July 2017.
 3. Brexit: The UK’s letter triggering Article 50, BBC News, 29 March 2017, http://www.bbc.com/news/uk-politics-39431070, 4 July 2017.
 4. Carmona J., Cirlig C., Sgueo G. (2017), UK withdrawal from the European Union. Legal and procedural issues, European Parliamentary Research Service, European Parliament, March.
 5. Czaputowicz J. (2007), Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. European Parliament resolution of 28 June 2016 on the decision to leave the EU resulting from the UK referendum, P8_TA(2016)0294, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2016-0294, 7 July 2017.
 7. European Parliament resolution of 5 April 2017 on negotiations with the United Kingdom following its notification that it intends to withdraw from the European Union, P8_TA-PROV(2017)0102, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+PDF+V0//EN, 12 July 2017.
 8. Guidelines following the United Kingdom notification under Article 50 TUE, EUCO XT 20004/17, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/, 12 July 2017.
 9. Häge F. M. (2011), Politicising Council Decision-making: the Effect of European Parliament Empowerment, West European Politics, vol. 34, no. 1, pp. 18–47, January.
 10. Heath R., Eder F. (2016), Brussels power struggle over Brexit negotiations, Politico, 28 June, http://www.politico.eu/article/brussels-power-struggle-over-brexit-negotiations/, 7 July 2017.
 11. Mühlböck M., Rittberger B. (2015), The Council, the European Parliament, and the paradox of interinstitutional cooperation, in: Dynamics of institutional cooperation in the European Union: Dimension and effects, eds. C. Neuhold, S. Vanhoonacker, European Integration online Papers, Special Issue 1, vol. 19:4.
 12. Palmeri T., Briançon P. (2016), How to annoy a Brit – put a Frenchman in charge of Brexit, Politico, 29 July, http://www.politico.eu/article/michel-barnier-named-as-junckers-brexit-chief-europe-negotiations-consquences-future/, 9 July 2017.
 13. Pollack M. A. (2008), The New Institutionalisms and European Integration, conWEB-webpapers on Constitutionalism and Governance beyond the State, no. 1.
 14. Poptcheva E. (2016), Article 50 TEU: Withdrawalofa Member State from the EU, European Parliamentary Research Service, February, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI2016577971_EN.pdf, 7 July 2017.
 15. Pouliot V. (2004), The essence of constructivism, “Journal of International Relations and Development”, vol. 7, no. 3.
 16. Roberts D., Boffey D., Rankin J. (2017), Brexit: David Davis and Michel Barnier begin discussions in Brussels, „The Guardian”, 19 June, https://www.theguardian.com/politics/2017/jun/19/brexit-talks-david-davis-michel-barnier-brussels-uk-eu, 3 July 2017.
 17. Rankin J., Henley J., Oltermann P., Smith H. (2016), EU parliament leader: we want Britain out as soon as possible, “The Guardian”, 24 June 2016, https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/24/top-eu-leader-we-want-britain-out-as-soon-as-possible, 6 July 2017.
 18. Teffer P. (2017), MEPs: We’ll veto Brexit deal if citizens’ rights not improved, EUobserver, 10 July, https://euobserver.com/uk-referendum/138470, 10 July 2017.
 19. Wendt A. (2008), Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.