Sposób nadzorowania przez Komisję Europejską implementacji równościowego i antydyskryminacyjnego prawa Unii Europejskiej w latach 2002–2015
PDF

Słowa kluczowe

Komisja Europejska
implementacja
procedura naruszenia
równość
dyskryminacja

Jak cytować

Burgoński, P. (2016). Sposób nadzorowania przez Komisję Europejską implementacji równościowego i antydyskryminacyjnego prawa Unii Europejskiej w latach 2002–2015. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 243–254. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.15

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób Komisja Europejska nadzorowała implementację równościowego i antydyskryminacyjnego prawa UE w latach 2002–2015. W badaniujako perspektywę teoretyczną przyjęto teorię europeizacji. Analizy przeprowadzono w oparciu o dane ilościowe. Badanie wykazało, że Komisja nadzorując implementację równościowego i antydyskryminacyjnego prawa UE wychodziła z roli egzekutora nakładającego sankcje i chętnie toczyła dialog z państwami członkowskimi. Badanie ujawniło ponadto preferencje Komisji,tzn. większe zainteresowanie dwoma dyrektywami (2000/43/WE i 2000/78/WE) oraz mniejszą skłonność do patrzenia na naruszenia zasady równości i niedyskryminacji z perspektywy ekonomicznej, a bardziej ujmowanie ich w kategorii pogwałcenia praw jednostki. Przeprowadzone badanie pokazało ponadto, że w nadzorowaniu implementacji równościowego i antydyskryminacyjnego ustawodawstwa UE można odnaleźć elementy governance, do których zaliczyć należy współpracę z partnerami zewnętrznymi (sieci ekspertów) posiadającymi zasoby (informację), których brakuje Komisji, a które są niezbędne do prowadzenia kontroli.
https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.15
PDF

Bibliografia

Andersen S. (2012), The Enforcement of EU Law: the Role of the European Commission, OxfordUniversity Press, Oxford, UK.

Augustyniak Ł. (2014), Postępowanie naruszeniowe jako forma kontroli – nadzór Komisji Europejskiej nad implementacją prawa Unii, „Kontrola Państwowa”, vol. 59, nr 5.

Bonnie A. (2006), The Evolving Role of the European Commission in the Enforcement of Community Law: From Negotiating Compliance to Prosecuting Member States?, „Journal of Contemporary

European Research”, vol. 1, nr 2.

Börzel T. A. (2001), Non-compliance in the European Union: pathology or statistical artifact?, „Journal of European Public Policy”, vol. 8, nr 5.

Drake S., Smith M. (red.) (2016), New Directions in the Effective Enforcement of EU Law and Policy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham Glos, UK.

Exadaktylos T., Radaelli C. M. (2015), Europeanisation, in Research Methods in European Union Studies, red. K. Lynggaard, I. Manners, K. Löfgren, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, UK.

Hartlapp M., Metz J., Rauh Ch. (2014), Which Policy for Europe? Power and Conflict inside the European Commission, Oxford University Press, Oxford, UK.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2010), OJ C83/389.

Keck M., Sikkink K. (1998), Activists beyond Borders, Cornell University Press, Ithaca, NY.

Komisja Europejska, European Commission at work, http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/

infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?, 8.07.2016.

Radaelli C. M. (2006), Europeanization: solution or problem?, w: European Union Studies, red. M. Cini, A. K. Bourne, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK.

Steunenberg B. (2010), Is big brother watching? Commission oversight of the national implementation of EU directives, „European Union Politics”, vol. 11, nr 3.

Tallberg J. (2002), Paths to compliance: enforcement, management, and the European Union, „International Organization”, vol. 56, nr 3.

Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana (2012), OJ C 326.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana (2012), OJ C 326.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (1977), Wyrok Ruckdeschel i in. przeciwko Hauptzollamt Hamburg-St. Annen, 117/76 i 16/77, EU:C:1977:160.

Versaluis E., van Keulen M., Stephenson P. (2011), Analyzing the European Union Policy Process, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK.