Uwarunkowania kształtowania priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej wobec państw Azji Centralnej po roku 2012
PDF

Słowa kluczowe

Unia Europejska
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
UE–Azja Centralna

Jak cytować

Przybylska-Maszner, B. (2016). Uwarunkowania kształtowania priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej wobec państw Azji Centralnej po roku 2012. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 353–370. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.22

Abstrakt

Azja Centralna nie jest obszarem priorytetowego zainteresowania ze strony Unii Europejskiej. Choć relacje z państwami regionu nawiązano zaraz po uzyskaniu przez byłe republiki radzieckie niezależności i intensywnie próbowano rozwijać przez następne lata, dzisiejsze efekty współpracy wynikające ze wzajemnych zobowiązań nie są satysfakcjonujące. Celem artykułu jest analiza priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej wobec Azji Centralnej po roku 2012. Priorytety zostały przedstawione w dwóch ujęciach: regionalnym i krajowym. Analizie podlegał pełen zakres dokumentów prawnych określających ramy wzajemnych relacji,jak i szersze spektrum obustronnych deklaracji politycznych. Kluczowymi elementami analizy stały się: uwarunkowania kreowania priorytetów politycznych, utworzony mechanizm instytucjonalny niezbędny do kształtowania decyzji politycznej, jak i realizacji założeń współpracy. Artykuł porusza także główne wyzwania w uznanych za kluczowe wymiarach współpracy.Końcowa część analizy prowadzi do wniosków pozwalających na ocenę możliwości realizacji założonych celów polityki unijnej w relacjach z państwami Azji Centralnej.
https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.22
PDF

Bibliografia

Axoyonova V. (2012), EU Human Rights and Democratization Assistance to Central Asia: In Need of Further Reform, „EUCAM Policy Brief”, no. 22.

Boonstra J. (2014), Is the EU Downscaling Political Engagement in Central Asia?, „EUCAM Commentary”, no. 23.

Boonstra J. (2015), Reviewing the EU’s approach to Central Asia, EUCAM, Policy brief, no. 34.

Boonstra J., Tsertsvadze T. (2016), Implemantation and review of the European Union-Central Asia Strategy: Recommendation for EU action, Directorate-General for External Policies.

Cooley A. (2012), The New Great Game in Central Asia. Geopolitics in a Post-Western World, „Foreign Affairs”, no. 4.

Council of the European Union (2015), Council conclusions on the EU Strategy for Central Asia, 22 June, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/22-fac-centralasia-conclusions/.

European Commission, Regional Strategy Paper for Assistance to Central Asia for the period 2007–2013.

European Parliament (2015), Draft report on implementation and review of the EU–Central Asia Strategy, 7 October 7, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/22-fac-central-asia-conclusions/.

Europejski Trybunał Obrachunkowy (2013), Pomoc rozwojowa UE dla Azji Środkowej, Sprawozdanie specjalne nr 13.

Gross E. (2015), Recalibrating EU–Central Asia relations European Union, Institute for Security Studies, 16/2015.

HDRO, United Nations Development Programme (2015), Human Development Report. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience.

Indeo F. (2014), Central Asia beyond 2014: Building Regional Security Architecture, „ISPI Analysis”, no. 262.

Kozłowski K. (2015), Polityka Unii Europejskiej wobec Azji Środkowej: Analiza realizacji Strategii na rzecz Nowego partnerstwa z Azją Środkową, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego”, Studia i Prace, nr 4(24).

Kuczek K. (2007), Chińsko-europejskie powiązania w obliczu tranzycji ładu międzynarodowego, „Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, nr 2(4).

Melvin N. (2012), EU Needs a New Value-Based Realism for its Central Asia Strategy, „EUCAM Policy Brief ”, no. 28.

Olędzki J. A. (2014), Zaangażowanie Unii Europejskiej w rozwój gospodarczy i społeczny Azji Centralnej. Stan i perspektywy, „Studia europejskie”, nr 2, s. 29–55.

Parlament Europejski (2016), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie realizacji i przeglądu strategii UE wobec Azji Środkowej (2015/2220(INI).

Peyrouse S. (2009), Business and Trade Relationship between the EU and Central Asia, EUCAM Working Paper 1.

Peyrouse S. (2014), How does Central Asia view the EU?, EUCAM Working Paper 18.

Piskowska O. (2012), Unia Europejska–Azja Centralna: zarys stosunków, „Społeczeństwo i Polityka”, nr 4 (33).

Romanowski M. (2016), The EU in Central Asia: The regional context, European Parliament, Policy Department, Directorate-General for External Policies.

Sprawozdanie w sprawie postępów w realizacji Strategii UE wobec Azji Środkowej, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0338+0+-

DOC+XML+V0//PL.

Transparency International Organisation (2015), Corruption Perceptions Index, http://www.transparency.org.

Tsertsvadze T., Boonstra J. (2015), Mapping EU development aid to Central Asia, EUCAM Factsheet 1.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs – Population Division (2015), World Population Prospects, the 2015 Revision, https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/

Population/.

Żuchowska M. P. (2008), Unia Europejska wobec Azji Centralnej – osiągnięcia, perspektywy i wyzwania w rok po ogłoszeniu strategii regionalnej, PISM.