Unia Europejska wobec Światowego Szczytu Humanitarnego
PDF

Słowa kluczowe

Światowy Szczyt Humanitarny
Unia Europejska
ONZ
pomoc humanitarna

Jak cytować

Kaczmarek, F. (2016). Unia Europejska wobec Światowego Szczytu Humanitarnego. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 413–428. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.26

Abstrakt

W dniach 23–24 maja 2016 r. odbył się w Stambule pierwszy Światowy Szczyt Humanitarny (WHS), zwołany przez sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych,a organizowany przez Biuro do spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA). Unia Europejska uważa się za jednego z kluczowych podmiotów pomocy humanitarnej w skali globalnej. Działania humanitarne UE rzeczywiście mają wymiar globalny. W przypadku pomocy humanitarnej występuje też duża spójność działań Unii i jej państw członkowskich. W przypadku samego Szczytu UE uznawała się za jednego z najważniejszych uczestników. Szczyt był zatem okazją do zaprezentowania wiodącej roli UE w pomocy humanitarnej. Jakie było stanowiskoi oczekiwania UE i jej instytucji wobec Szczytu? Jak UE przygotowywała się do tego wydarzenia? Jaki był wpływ polityczny i merytoryczny UE? I jak UE oceniła sam szczyt i jego rezultaty? W celu odpowiedzi na te pytania autor przeprowadza analizę przygotowań instytucji UE do Szczytu, udziału przedstawicieli UE i ocen Szczytu dokonanych w UE. Oczekiwania UE wobecpierwszego Światowego Szczytu Humanitarnego były duże i nie zostały zrealizowane, a mimo to Szczyt został oficjalnie uznany za udany.
https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.26
PDF

Bibliografia

Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action, http://humanitariandisabilitycharter.org/, 18.06.2016.

Commission Staff Working Document Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Towards the World Humanitarian Summit: A global partnership for principled and effective humanitarian action, SWD (2015) 166 final.

Emergency now: A call for action beyond summits, http://www.msf.org/en/article/emergency-now-call-action-beyond-summits, 17.06.2016.

Funding gap: A challenge for the World Humanitarian Summit (WHS) (2016), European Parliamentary Research Service,

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582030/EPRS_BRI(2016)582030_EN.pdf, 08.06.2016.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Godne życie: przejście od uzależnienia od pomocy do samodzielności. Przymusowe wysiedlenie a rozwój”, COM (2016) 234.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „W kierunku Światowego Szczytu Humanitarnego: globalne partnerstwo na rzecz skutecznych działań humanitarnych opartych na przyjętych zasadach”, COM (2015) 419.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady i Europejskiego Banku Inwestycyjnego w sprawie ustanowienia nowych ram partnerstwa z państwami trzecimi w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji, COM (2016) 385.

Komunikat prasowy „Unia Europejska współtworzy nowe oblicze pomocy międzynarodowej na Światowym Szczycie Humanitarnym”, 20 maja 2016, IP/16/1829.

Komunikat prasowy „Unia Europejska zobowiązuje się do działania na Światowym Szczycie Humanitarnym”, 23 maja 2016, IP/16/1847.

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie Światowego Szczytu Humanitarnego z 12 maja 2016 r., Dok. 8850/16.

Minutes of the 2170th meeting of the Commission held in Brussels, PV(2016) 2170 final.

MSF to pull out of World Humanitarian Summit, http://www.msf.org/en/article/msf-pull-out-world-humanitarian-summit, 17.06.2016.

„Nie zamkniemy drzwi przed uchodźcami”. Absurdalny szczyt humanitarny ONZ w Stambule, http://ndie.pl/zamkniemy-drzwi-uchodzcami-absurdalny-szczyt-humanitarny-onz-stambule, 17.06.2016.

One Humanity: Shared Responsibility. A European Perspective (2016), Network on Humanitarian Action (NOHA), Brussels.

ONZ chce podatku na aborcje, antykoncepcje i dewiacje!, http://www.fronda.pl/a/onz-chce-podatku-na-aborcje-antykoncepcje-i-dewiacje,65626.html, 17.06.2016.

Political Communiqué for the World Humanitarian Summit, http://ec.europa.eu/echo/partnerships/european-and-international-cooperation/world-humanitarian-summit_en, 15.06.2016.

Proces przygotowań do Światowego Szczytu Humanitarnego – Konkluzje Rady (10 grudnia 2015 r.), Dok. 15232/15.

Programme of the Netherlands Presidency of the Council of the European Union (2016), Ministry of Foreign Affairs, The Hague.

Protokół. 16.12.2015. Wyniki głosowań imiennych – Załącznik, PE573.976.

Przygotowania do Światowego Szczytu Humanitarnego (debata), 10 maja 2016 r., http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160510+ITEM-011+DOC+XML+V0//PL&language=PL, 15.06.2016.

Przygotowania do Światowego Szczytu Humanitarnego: wyzwania i szanse w zakresie pomocy humanitarnej (debata), 15 grudnia 2015 r., http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20151215&secondRef=ITEM-013&language=PL&ring=A8-2015-0332, 15.06.2016.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przygotowań do Światowego Szczytu Humanitarnego: wyzwania i szanse w zakresie pomocy humanitarnej, P8_TA(2015)0459.

Sprawozdanie w sprawie przygotowań do Światowego Szczytu Humanitarnego: wyzwania i szanse w zakresie pomocy humanitarnej (2015/2051(INI)). Komisja Rozwoju, Parlament Europejski, PE551.888v02-00.

Statements on behalf of the EU and Member States during the World Humanitarian Summit, http://ec.europa.eu/echo/partnerships/european-and-international-cooperation/world-humanitarian-summit/statements_en, 17.06.2016.

Starzyk-Sulejewska J. (2015), Stosunki Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Podstawy prawne i instytucjonalne oraz wybrane dziedziny współpracy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Światowy Szczyt Humanitarny, https://amnesty.org.pl/swiatowy-szczyt-humanitarny/, 18.06.2016.

Światowy Szczyt Humanitarny: Pierwszy krok w kierunku nowej globalnej akcji na rzecz pomocy humanitarnej, http://www.socialistsanddemocrats.eu/pl/newsroom/world-humanitarian-summit-first-step-towards-new-global-humanitarian-aid-action, 18.06.2016.

The priorities of the Dutch Presidency of the EU Council of Ministers, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20160126IPR11553&language=PL&format=XML, 17.06.2016.

Towards more effective global humanitarian action: How the EU can contribute (2015), Directorate-General for External Policies. Policy Department, [Brussels].

Workshop The World Humanitarian Summit 2016 – Time for action, not for complacency (2016), Directorate-General for External Policies. Policy Department, [Brussels].

World Humanitarian Summit, http://ec.europa.eu/echo/partnerships/european-and-international-cooperation/world-humanitarian-summit_en, 17.06.2016.