Kształcenie na odległość uczniów i uczennic z lekką niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii COVID-19 w opiniach nauczycieli i nauczycielek
PDF

Słowa kluczowe

edukacja na odległość
COVID-19
uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną
nauczyciele

Jak cytować

Buchnat, M., Jaskulska, S., & Jankowiak, B. (2021). Kształcenie na odległość uczniów i uczennic z lekką niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii COVID-19 w opiniach nauczycieli i nauczycielek. Rocznik Pedagogiczny, 44, 107–122. https://doi.org/10.2478/rp-2021-0008

Abstrakt

The text is a research report. The research aimed to diagnose and describe the distance education of students with mild intellectual disabilities during the COVID-19 pandemic from the perspective of teachers. The study consisted of answering questions contained in a survey disseminated by the In- ternet. 114 correctly completed surveys were collected. In the light of the results, teachers are more convinced that it is possible to implement the core curriculum during distance education than the educational, and especially caring function of the school. Teachers also expressed the opinion that distance learning exacerbates rather than equalizes differences between students, which is particu- larly worrying for students with mild intellectual disabilities.

https://doi.org/10.2478/rp-2021-0008
PDF

Bibliografia

Buchnat M., Formy organizacyjne kształcenia dziecka z lekką niepełnosprawnością intelektualną a jego kompetencje społeczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

Buchnat M., Wojciechowska A., Online Education of Students with Mild Intellectual Disability and Autism Spectrum Disorder during the COVID-19 Pandemic, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2020, 29, s. 149–171.

Buchner A., Majchrzak M., Wierzbicka M., Badanie „Edukacja zdalna w czasie pandemii”, edycja I, [online] https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/ [dostęp: 07.09.2020].

Chodkowska M. (red.), Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej, Wydawnic- two UMCS, Lublin 2002.

Cortesi S., Hasse A., Lombana-Bermudez A., Kim S., Gasser U., Youth and Digital Citizenship+ (plus): Understanding Skills for a Digital World, [online] <https://cyber.harvard.edu/publica-tion/2020/youth-and-digital-citizenship-plus> [dostęp: 20.05.2020].

Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

Eurydice, Key Competencies. A Developing Concept in General Compulsory Education / Kompe- tencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego, Europejskie

Biuro Eurydice / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Bruksela–Warszawa 2002.

Fichten C.S., Ferraro V., Asuncion J.V., Chwojka C., Barile M., Nguyen M.N., Klomp R., Wolforth J., Disabilities and e-Learning Problems and Solutions: An Exploratory Study, „Educational Techno-

logy and Society” 2009, 12 (4), s. 241–256.

Gajdzica Z., Dydaktyka specjalna: wokół wątków zaniechanych, zaniedbanych i nieobecnych, [w:]

Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, red. Z. Gajdzica, A. Klinik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kato- wice 2004, s. 179–194.

Gajdzica Z., Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych, Oficyna Wydawnicza „Im- puls”, Kraków 2011.

Heiman T., Females with Learning Disabilities Taking on-line Courses: Perceptions of the Learning Environments, Coping and Well-Being, „Journal of Postsecondary Education and Disability” 2008, 21 (1), s. 4–14.

Biuro Eurydice / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Bruksela–Warszawa 2002.

Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, Developing Key Competences at School in Europe: Chal- lenges and Opportunities for Policy / Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej, Raport Eurydice, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2012.

Jak wygląda nauczanie zdalne w naszych domach? – raport, [online] https://portal.librus.pl/ro-dzina/artykuly/nauczanie-zdalne-jak-wyglada-w-naszych-domach-pobierz-raport [dostęp: 07.09.2020].

Jaskulska S., Jankowiak B., Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19, [online] https://sites.google.com/view/ksztalcenie-pandemia-raport [dostęp: 2.09.2021].

Jaskulska S., Jankowiak B., Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19, „Studia Edukacyjne” 2020, 57, s. 47–65.

Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy / Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Eu- ropie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej, Raport Eurydice, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2012.

Nawrocki R., Edukacja jako pole gry, [w:] Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?, red. M. Dudzikowa, S. Jaskulska, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Pisula E., Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwa Uniwersytetu War- szawskiego, Warszawa 2007.

Plichta P., Różne konteksty nierówności cyfrowych a wyzwania dla zdalnej edukacji – propozycje rozwiązań, [w:] Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co ro- bimy obecnie jako nauczyciele, red. J. Pyżalski, EduAkcja, Warszawa 2020, [online] [dostęp: 07.09.2020].

Plichta P., Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

Plichta P., The Use of Information and Communication Technologies by Young People With Intellec- tual Disabilities in the Context of Digital Inequalities and Digital Exclusion, „E-Methodology” 2018, 5 (5), s. 11–23.

Ptaszek G., Bigaj M., Dębski M., Pyżalski J., Stunża G.D., Zdalna edukacja – gdzie byliśmy, dokąd idziemy? Wstępne wyniki badania naukowego „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”, Warszawa 2020.

Pyżalski J., Cyfrowa pedagogika medialna, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwie- ciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Pyżalski J. (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, EduAkcja, Warszawa 2020, [online] https://zdalnie.edu-akcja.pl/ [dostęp: 07.09.2020].

Roberts J.B., Crittenden L.A., Crittenden J.C., Students with disabilities and online learning: A cross-institutional study of perceived satisfaction with accessibility compliances and servi- ces, „Internet and Higher Education” 2011, 14 (4), s. 242–250.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształce- nia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, DzU z 2017 r. poz. 356.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, DzU z 2020 r. poz. 493.

Schaffer H.R., Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.

Siadak G., Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli – kierunek zmian, „Ogrody nauk i sztuk” 2016, nr 6, s. 368–381.

Smahel D., Machackova H., Mascheroni G., Dedkova L., Staksrud E., Ólafsson K., Livingstone S., Hasebrink U., EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries, EU Kids Online 2020.

Smolińska-Theiss B., Funkcja opiekuńczo-wychowawcza szkoły – relikt przeszłości czy współczesne wyzwanie, „Pedagogika Społeczna” 2015, nr 3 (57).

Szumski G., Zróżnicowane grupy uczniów – jakie problemy?, [w:] Edukacja włączająca w przed- szkolu i szkole, red. I. Chrzanowska, G. Szumowski, Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2019.

Thomson R., Fichten C.S., Havel A., Budd J., Asuncion J., Blending Universal Design, e-Learning, and Information and Communication Technologies, [w:] Universal Design in Higher Education: From Principles to Practice, red. S. Burgstahler, Harvard Education Press, Boston 2015, s. 275–284.

Turczyk M., Jaskulska S., Kształcenie na odległość a prawa dziecka – nowe wymiary szkolnej ekskluzji w czasach epidemii COVID-19, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2020, vol. 15, nr 3 (57), s. 9–19.

Wyczesany J., Gajdzica Z., Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrze- bach rozwoju, Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2006.

Żytko M., Edukacja w ramionach standaryzacji – czy autonomia jest jeszcze możliwa?, „Czas Kultury” 2020, 36 (1), s. 29–38.