Zakres i zasięg czasopisma

RPEiS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikuje się artykuły w języku polskim oraz w języku angielskim. Naszym podstawowym celem jest ułatwienie badaczom rozpowszechniania rezultatów ich badań naukowych oraz wymiany poglądów i idei w ramach światowej wspólnoty naukowej. Publikujemy teksty z wszystkich dziedzin prawa, ekonomii i nauk społecznych, odzwierciedlające bieżący stan i kierunki rozwoju polskiej i międzynarodowej nauki o prawie, ekonomii i społeczeństwie oraz prace poruszające aktualne problemy praktyki w tych dziedzinach.

Preferujemy te artykuły, które zawierają mocne ugruntowanie teoretyczne i metodologiczne z obszaru nauk prawnych, nauk ekonomicznych i socjologii oraz wskazują praktyczną doniosłość prowadzonych w nich rozważań lub konkluzji.

RPEiS w szczególności publikuje badania z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego oraz konstytucyjnego. Tematyczny zakres czasopisma zawiera również teksty z teorii i filozofii prawa, komparatystyki prawniczej, prawa międzynarodowego oraz prawnej ochrony praw człowieka.

Problematyka działu ekonomicznego obejmuje następujące obszary badawcze ekonomii: historia myśli ekonomicznej, polityka gospodarcza i społeczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse i ubezpieczenia, rozwój zrównoważony, procesy gospodarcze na poziomie makro-, mezo- i mikroekonomicznym, w tym. m.in. dotyczące rynków pracy, funkcjonowania przedsiębiorstw, gospodarki przestrzennej i środowiskowej.

W dziale socjologicznym czasopisma publikowane są przede wszystkim artykuły poświęcone najbardziej aktualnym zjawiskom społecznym zachodzącym w społeczeństwie polskim i światowym. Mile widziane są zarówno artykuły oparte na autorskich badaniach empirycznych jak i artykuły teoretyczne będące próbą uchwycenia uwarunkowań oraz konsekwencji zmian jakie zachodzą we wszystkich najważniejszych wymiarach porządku zbiorowego.

 

Wydawca, polityka wydawnicza i Polityka otwartego dostępu

Wydawca: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji (https://prawo.amu.edu.pl/czasopisma-i-serie-naukowe/), al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań, uamprawo@amu.edu.pl

Harmonogram wydawniczy: RPEiS jest kwartalnikiem. Ukazuje się na koniec każdego kwartału. Jako pierwsza ukazuje się wersja elektroniczna.
Redakcja może podjąć decyzję o publikacji zeszytu tematycznego w ramach stałego harmonogramu wydawniczego albo o wydaniu dodatkowego numeru specjalnego poza harmonogramem.

RPEiS ukazuje się w wersji elektronicznej (OA) i drukowanej. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Wersja elektroniczna jako wersja pierwotna czasopisma: 84(2), 2022—
Wersja drukowana jako wersja pierwotna czasopisma: 1(1), (1921)—84(1), 2022
ISSN (Online): 2543-9170 ISSN (Print): 0035-9629
Język: Polski, Angielski

Zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikacja w RPEiS są bezpłatne.

Teksty publikowane w Ruchu Prawniczym, Ekonomiczny i Socjologicznym są chronione prawem autorskim. Na podstawie umowy zawieranej z autorem prawa autorskie zostają przekazane Wydawcy (Wydział Prawa i Administracji UAM), aby umożliwić zwiększenie wpływu materiałów publikowanych w czasopiśmie i umożliwić zamieszczanie tekstów na platformach i w bazach internetowych upowszechniających wyniki badań naukowych.

Niemniej Wydawca zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp (CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe) do wszystkich treści czasopisma zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Artykuły w otwartym dostępie (OA) są publikowane na licencji Creative Commons BY-NC-ND od 2015.

Długoterminowa archiwizacja czasopisma w PKP Preservation Network.

Czasopismo finansowane przez Wydział Prawa i Administracji UAM.

 

Procedura recenzyjna

1. Nadesłane teksty poddane zostają wstępnej ocenie dokonywanej przez Redakcję (zgodność z profilem czasopisma, spełnienie wymogów tekstu naukowego oraz wymogów formalnych). Na ocenę tekstu nie mają wpływu: obywatelstwo, pochodzenie etniczne, rasa, płeć, orientacja seksualna czy przekonania religijne i polityczne autorów.

2. Wszystkie nadesłane prace są recenzowane przez co najmniej dwóch recenzentów spoza uczelni (instytucji) autora. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny. Ze względu na rozległą tematykę artykułów nadsyłanych do czasopisma, w wypadku braku odpowiedniego recenzenta recenzentem może zostać wyznaczony członek Komitetu Redakcyjnego bądź Zagranicznego Komitetu Doradczego. W wypadku tekstów interdyscyplinarnych mogą zostać wyznaczeni więcej niż dwaj recenzenci. Listę recenzentów Redakcja publikuje raz w roku w „Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym” (w zeszycie 1 za każdy poprzedni rok kalendarzowy) oraz na stronie internetowej.

3. Recenzje są obustronnie anonimowe. Przedmiotem oceny na podstawie arkusza recenzji są: charakter tekstu, poprawność sformułowania tytułu, oryginalność i aktualność problemu, poprawność sformułowania problemu badawczego, sposób przeprowadzenia badań, założenia metodyczne artykułu, formalna poprawność tekstu, zakres wykorzystanej literatury, zgodność z profilem czasopisma, zakres rozwiązania problemu i wkład autora do nauki. Arkusz recenzji RPEiS.

4. Uwagi recenzentów przekazywane są autorowi tekstu. Do poprawionej wersji artykułu autor załącza odpowiedzi na recenzje.

5. Warunkiem przyjęcia tekstu do publikacji są dwie jednoznacznie pozytywne recenzje. W wypadku diametralnie różnej oceny tekstu przez dwóch recenzentów redaktorzy mogą wyznaczyć trzeciego recenzenta.

6. Redakcja przyjmuje do druku jedynie teksty, które otrzymały dwie jednoznacznie pozytywne recenzje i zostały zatwierdzone przez Komitet Redakcyjny.

7. Recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie według przyjętego wcześniej zwyczaju.

8. Recenzje i cała dokumentacja procesu recenzyjnego przechowywane są w archiwum Redakcji.

 

Zasady etyki

Redakcja RPEiS szczególną wagę przykłada do rzetelności naukowej i przestrzegania zasad etyki obowiązujących w nauce. W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE).  Wersja polska zaleceń dostępna w przekładzie Ewy Rozkosz i Sylwii Ufnalskiej. Dodatkowo w celu zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check (www.crossref.org/services/similarity-check/).

Wszystkie osoby uczestniczące w procesie publikacji czasopisma zobowiązane są do przestrzegania przyjętych w RPEiS zasad etycznych.

Obowiązki Autorów

Autorzy powinni prezentować wyniki badań w sposób rzetelny, wiarygodny i uczciwy.

1. Autorzy przesyłają jedynie teksty oryginalne, które nie zostały dotąd opublikowane ani w części, ani w całości, a także nie zostały zgłoszone do innego czasopisma. W specjalnym Oświadczeniu potwierdzają, że: tekst nie został dotąd opublikowany, nie został złożony w innej redakcji oraz jest wolny od wad prawnych (m.in. został przygotowany bez naruszenia praw autorskich).

2. Autorzy ujawniają istnienie potencjalnego konfliktu interesów.

3. Autorzy ujawniają wszelkie źródłach finansowania badań, których efektem jest zgłoszony artykuł.

4. W wypadku opracowań przygotowanych przez dwóch lub więcej autorów wskazują swój indywidualny wkład w powstanie publikacji.

5. Autorzy podają wszelkie informacje o afiliacji i związkach instytucjonalnych, aby umożliwić redaktorom czasopisma wyznaczenie bezstronnego recenzenta.

Obowiązki członków Redakcji, Komitetu Redakcyjnego i Zagranicznego Komitetu Doradczego

1. Redaktorzy przyjmują tylko artykuły (i inne teksty) oryginalne, zgodne z profilem, a także zakresem i celem czasopisma.

    1.1. Na ocenę tekstu nie mają wpływu: obywatelstwo, pochodzenie etniczne, rasa, płeć, orientacja seksualna czy przekonania religijne i  polityczne autorów.

2. Redaktorzy przyjmują tylko teksty pozbawione wad prawnych. Ponieważ plagiat, autoplagiat, ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, zobowiązani są demaskować wszystkie wykryte przypadki, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Kierując się merytoryczną zawartością tekstów, redaktorzy wyznaczają dwóch recenzentów spoza ośrodka afiliacji autora tekstu. W wypadku tekstów interdyscyplinarnych mogą wyznaczyć więcej niż dwóch recenzentów. Recenzje są dwustronnie anonimowe. Ze względu na rozległą tematykę artykułów nadsyłanych do czasopisma, w wypadku braku odpowiedniego recenzenta redaktorzy mogą powierzyć sporządzenie recenzji członkowi Komitetu Redakcyjnego bądź Zagranicznego Komitetu Doradczego.

4. Jeśli recenzent nie przygotuje recenzji w terminie lub ze względów etycznych nie może przygotować recenzji określonego tekstu, redaktorzy wyznaczają nowego recenzenta.

5. Redaktorzy przyjmują jedynie recenzje rzetelne i merytoryczne oraz przygotowane zgodnie z dobrymi obyczajami.

6. W wypadku diametralnie różnej oceny tekstu przez dwóch recenzentów redaktorzy mogą wyznaczyć trzeciego recenzenta.

7. Członkowie Redakcji przyjmują do druku jedynie teksty, które otrzymały dwie jednoznacznie pozytywne recenzje, i przedstawiają je do zatwierdzenia Komitetowi Redakcyjnemu.

8. Redaktorzy gwarantują poufność procesu recenzyjnego oraz danych personalnych autorów i recenzentów, a także gwarantują ich bezpieczeństwo. (Więcej tutaj: Polityka prywatności).

Obowiązki recenzentów

Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Krytyka czyniona ze względów osobistych jest niedopuszczalna. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami.

1. Recenzenci przygotowują recenzje rzetelne, merytoryczne i zakończone jednoznaczną konkluzją. Recenzje powinny zostać przygotowane zgodnie z dobrymi obyczajami.

2. Recenzenci przestrzegają procedury recenzyjnej czasopisma:

          2.1. przygotowują recenzje anonimowe.

          2.2. przygotowują recenzje zgodnie z kryteriami arkusza recenzji (Arkusz recenzji RPEiS).

3. Recenzenci przygotowują recenzję w wyznaczonym terminie, tzn. jednego miesiąca.

4. Jeżeli nie mogą przygotować recenzji, informują o tym w ciągu tygodnia od otrzymania prośby o przygotowanie recenzji.

5. Recenzenci informują Redakcję o możliwym konflikcie interesów.

6. Recenzenci informują Redakcję o wszelkich wykrytych przejawem nierzetelności naukowej autora (plagiat, autoplagiat, ghostwriting, guest authorship).

7. Recenzenci nie mogą wykorzystywać żadnych danych ani wyników recenzowanych badań zawartych w artykule do innych celów niż przygotowanie recenzji.

8. Recenzenci przygotowują recenzje bezpłatnie według przyjętego wcześniej zwyczaju.

 

Postępowanie w wypadku naruszenia zasad etyki czasopisma

1. Plagiat i autoplagiat, ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i stanowią przykład nieetycznej praktyki naukowej. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

2. W celu w celu zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check. Wszystkie wyniki badania antyplagiatowego są analizowane przez redaktorów. W wypadku wykrycia plagiatu lub autoplagiatu zgłoszony tekst zostaje odrzucony, a autor jest informowany na piśmie o podstawie odrzucenia tekstu.

3. Jeżeli recenzenci zgłoszą redaktorom podejrzenie o plagiat lub autoplagiat, redaktorzy sprawdzają zasadność podejrzeń i o wynikach badania sprawdzającego informują recenzentów, autora i Komitet Redakcyjny. W przypadku potwierdzenia zasadności podejrzeń zgłoszony tekst zostaje odrzucony, a autor jest informowany o podstawie odrzucenia tekstu.

4. Jeżeli czytelnicy czasopisma zgłoszą redaktorom podejrzenie o plagiat lub autoplagiat, redaktorzy sprawdzają zasadność podejrzeń i o wynikach badania sprawdzającego informują recenzentów, autora i Komitet Redakcyjny. W przypadku potwierdzenia zasadności podejrzeń. Opublikowany tekst zostaje wycofany z wszystkich platform internetowych, na których dostępne jest czasopismo. Informacja o podstawie usunięcia tekstu zostaje podana na platformach elektronicznych oraz w wersji drukowanej czasopisma.

5. O wszystkich wykrytych przypadkach plagiatu redaktorzy informują odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

6. W wypadku wykrycia ghostwriting oraz guest authorship tekst zostaje odrzucony. O decyzji i jej podstawie redaktorzy informują autora/autorów tekstu oraz odpowiednie instytucje zatrudniające autora/autorów bądź towarzystwa naukowe, z którymi związany jest autor/autorzy.

 

Sponsors

Program "Wsparcie dla czasopism naukowych", umowa nr 269/WCN/2019/1.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2018 i 2019 zostało przygotowane w ramach umowy nr 848/P-DUN/2018 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: Tłumaczenie artykułów RPEiS do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie.

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" vol. 75, Nr 4 (2013); vol. 75, Nr 3 (2013); vol. 75, Nr 2 (2013); vol. 75, Nr 1 (2013); vol. 74, Nr 4 (2012); vol. 74, Nr 3 (2012); vol. 74, Nr 2 (2012); vol. 74, Nr 1 (2012) – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Digitalizacja i deponowanie roczników 1-19(1921-1939) i 20-59(1958-1997) zostały wykonane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ digitalizacja i deponowanie archiwalnych roczników w Repozytorium AMUR w celu opublikowania i utrzymania ich w otwartym dostępie za pośrednictwem Internetu.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2016 i 2017 zostało przygotowane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ tłumaczenie i przygotowanie redakcyjne artykułów do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie (OJS/licencja CC).

***

Czasopismo finansowane przez Wydział Prawa i Administracji UAM.