Jawność działania władz publicznych jako dobro wspólne
PDF

Słowa kluczowe

informacja publiczna
dostęp do informacji publicznej
konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej
jawność funkcjonowania państwa
dobro wspólne
społeczeństwo obywatelskie
konstytucyjne wolności i prawa

Jak cytować

Jabłoński, M. (2018). Jawność działania władz publicznych jako dobro wspólne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 39–52. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.5

Liczba wyświetleń: 357


Liczba pobrań: 511

Abstrakt

Analiza zawarta w artykule koncentruje się na zagadnieniu specyfiki identyfikowania informacji publicznej oraz na określeniu sposobu realizacji tego prawa pod kątem definiowania treści zasady jawności państwa. Ocenie poddana została przy tej okazji orzecznicza praktyka (Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych) identyfikacji uprawnionego i procedur służących pozyskiwaniu informacji publicznej. Autor podejmuje jednocześnie próbę identyfikacji treści pojęcia dobra wspólnego użytego w treści art. 1 Konstytucji RP, której elementem składowym jest zasada jawności działania państwa, jego organów oraz funkcjonariuszy publicznych.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.5
PDF