Jawność działania władz publicznych jako dobro wspólne

Main Article Content

Mariusz Jabłoński

Abstrakt

Analiza zawarta w artykule koncentruje się na zagadnieniu specyfiki identyfikowania informacji publicznej oraz na określeniu sposobu realizacji tego prawa pod kątem definiowania treści zasady jawności państwa. Ocenie poddana została przy tej okazji orzecznicza praktyka (Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych) identyfikacji uprawnionego i procedur służących pozyskiwaniu informacji publicznej. Autor podejmuje jednocześnie próbę identyfikacji treści pojęcia dobra wspólnego użytego w treści art. 1 Konstytucji RP, której elementem składowym jest zasada jawności działania państwa, jego organów oraz funkcjonariuszy publicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłoński, M. (2018). Jawność działania władz publicznych jako dobro wspólne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 39-52. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.5
Dział
ARTYKUŁY