Samorząd terytorialny jako czynnik wzmacniający zasadę dobra wspólnego

Main Article Content

Sławomir Patyra

Abstrakt

Artykuł porusza problem relacji pomiędzy konstytucyjną zasadą dobra wspólnego a funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce. Część pierwsza zawiera teoretyczne rozważania na temat zasady istoty zasady dobra wspólnego oraz relacji pomiędzy dobrem wspólnym i zasadą pomocniczości. W części drugiej autor prezentuje podstawowe środki prawne służące partycypacji społeczności lokalnej w procesie decyzyjnym. Trzecia część zawiera krytyczne uwagi na temat aktualnych relacji pomiędzy władzą centralną i samorządem terytorialnym. W ocenie autora niektóre spośród inicjatyw legislacyjnych większości sejmowej prowadzą do ograniczenia samodzielności samorządu terytorialnego, naruszając zasadę dobra wspólnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Patyra, S. (2018). Samorząd terytorialny jako czynnik wzmacniający zasadę dobra wspólnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 231-239. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.18
Dział
ARTYKUŁY