Samorząd terytorialny jako czynnik wzmacniający zasadę dobra wspólnego
PDF

Słowa kluczowe

samorząd terytorialny
zasada dobra wspólnego
demokracja lokalna

Jak cytować

Patyra, S. (2018). Samorząd terytorialny jako czynnik wzmacniający zasadę dobra wspólnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 231–239. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.18

Abstrakt

Artykuł porusza problem relacji pomiędzy konstytucyjną zasadą dobra wspólnego a funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce. Część pierwsza zawiera teoretyczne rozważania na temat zasady istoty zasady dobra wspólnego oraz relacji pomiędzy dobrem wspólnym i zasadą pomocniczości. W części drugiej autor prezentuje podstawowe środki prawne służące partycypacji społeczności lokalnej w procesie decyzyjnym. Trzecia część zawiera krytyczne uwagi na temat aktualnych relacji pomiędzy władzą centralną i samorządem terytorialnym. W ocenie autora niektóre spośród inicjatyw legislacyjnych większości sejmowej prowadzą do ograniczenia samodzielności samorządu terytorialnego, naruszając zasadę dobra wspólnego.
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.18
PDF