INSTRUMENTY POLITYKI TURYSTYCZNEJ WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Main Article Content

Justyna Majewska

Abstrakt

Współczesnym procesom rozwojowym w turystyce towarzyszy rosnąca presja konkurencyjna w warunkach zmieniających się trendów w sferze popytu i podaży usług turystycznych. Wobec związanych z tym nowych wyzwań rozwojowych stają zarówno tradycyjne miejscowości turystyczne, jak i nowe, wchodzące na rynek turystyczny obszary. Znajduje to odzwierciedlenie w polityce lokalnej prowadzonej przez władze samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, które stosując określone zestawy narzędzi bądź rezygnując z ich zastosowania, wpływają na przebieg procesów rozwojowych w turystyce na zarządzanym przez siebie obszarze. Celem opracowania jest identyfikacja i pomiar instrumentów polityki turystycznej władz samorządowych, a także analiza porównawcza zakresu i charakteru interwencjonizmu lokalnego w sferze turystyki w dwóch grupach gmin – znajdujących się w dojrzałym stadium turystycznego rozwoju (tradycyjne obszary turystyczne) oraz w gminach dynamicznie wkraczających na rynek turystyczny (nowe obszary recepcji turystycznej). Podstawą analizy są studia przypadków przeprowadzone w dobranej celowo grupie 17 gmin małych i średnich (5-40 tys. mieszkańców) położonych na obszarze województw: dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Majewska, J. (2018). INSTRUMENTY POLITYKI TURYSTYCZNEJ WŁADZ SAMORZĄDOWYCH. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(2), 191-208. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.2.14
Dział
ARTYKUŁY