Teorie języka a pluralizm wartości w kontekście teorii wykładni prawa

Main Article Content

Olgierd Bogucki

Abstrakt

Artykuł analizuje relacje między filozoficznymi teoriami języka a stosunkiem do faktu pluralizmu wartości w kontekście interpretacji prawa. W opracowaniu argumentuje się, że przy założeniu postulatu intersubiektywności wyników wykładni prawa wizja języka proponowana przez nominalizm lingwistyczny łatwiej daje się pogodzić z negatywnym stosunkiem do pluralizmu wartości, wizja strukturalistyczna zaś – z pozytywnym stosunkiem do pluralizmu wartości. Intersubiektywność wykładni może opierać się na systemie językowym lub jednym systemie wartości. Jeżeli chcemy wyeliminować pojęcie systemu językowego (jak chcą tego nominaliści), to potrzebować będziemy jednego dostatecznie określonego systemu wartości. Jeżeli natomiast chcemy wyeliminować pojęcie jednego systemu wartości, to potrzebować będziemy systemu językowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bogucki, O. (2014). Teorie języka a pluralizm wartości w kontekście teorii wykładni prawa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(4), 55-67. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.4
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bogucki, O., O sposobach pojmowania twórczego charakteru interpretacji, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2013, nr 1.
 2. Bogucki, O., Wykładnia funkcjonalna w działalności najwyższych organów władzy sądowniczej, Szczecin 2011.
 3. Bogucki, O., Zieliński, M., Wykładnia prawa we współczesnym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, [w:] Orzecznictwo sądowe w sprawach karnych. Aspekty europejskie i unijne, L. Gardocki et al. (red.), Warszawa 2008.
 4. Buksiński, W., Współczesne filozofie polityki, Poznań 2006.
 5. Choduń, A., Język prawny a język potoczny, [w:] Język, prawo, społeczeństwo, E. Malinowska (red.), Opole 2004.
 6. Choduń, A., Leksyka tekstów aktów prawnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, nr 4.
 7. Choduń, A., Słownictwo tekstów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, Warszawa 2007.
 8. Davidson, D., A Nice Derangement of Epitaphs, [w:] Truth and Interpretation. Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson, E. LePore (eds.), New York 1986.
 9. Gizbert-Studnicki, T., Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych 1986, nr 26.
 10. Gray, J., Dwie twarze liberalizmu, Warszawa 2001.
 11. Gray, J., Po liberalizmie – eseje wybrane, Warszawa 2013.
 12. Habermas, J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2005.
 13. Habermas, J., Reconciliation through the Public Use of Reason: Remarks on John Rawl’s Political Liberalism, The Journal of Philosophy 92, 1995, nr 3.
 14. Kmita, J., Wymykanie się uniwersaliom, Warszawa 2000.
 15. Laclau, E., Mouffe, Ch., Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej, Wrocław 2007.
 16. Matczak, M., Summa Iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, Warszawa 2007.
 17. Mouffe, Ch., Paradoks demokracji, Wrocław 2005.
 18. Polanowska-Sygulska, B., Pluralizm wartości i jego implikacje w filozofii prawa, Kraków 2008.
 19. Rawls, J., Political Liberalism: Reply to Habermas, The Journal of Philosophy 92, 1995, nr 3.
 20. Rorty, R., The Pragmatists’s Progress, [w:] Interpretation and Overinterpretation, S. Collini (red.), Cambridge 1992.
 21. Smolak, M., Wykładnia celowościowa z perspektywy pragmatycznej, Warszawa 2012.
 22. Szahaj, A., Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”, Warszawa 2000.
 23. Zielińska, D., Proceduralny model języka. Językoznawstwo z pozycji teorii modeli nauk empirycznych, Kraków 2007.
 24. Zieliński, M. et al., Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, z. 4.
 25. Zieliński, M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, wyd. 6, Warszawa 2012.
 26. Zieliński, M., Zirk-Sadowski, M., Klaryfikacyjność i derywacyjność w integrowaniu polskich teorii wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, z. 2.