Dłużnik zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Main Article Content

Przemysław Ostojski

Abstrakt

Treść artykułu dotyczy sytuacji prawnoprocesowej dłużnika zajętej wierzytelności w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, jego obowiązków procesowych związanych z zajęciem egzekucyjnym prawa majątkowego, egzekucji kierowanej względem poddłużnika oraz przysługujących mu uprawnień procesowych w toku procedury egzekucyjnej. W założeniu opracowanie ma być próbą ukazania złożoności sytuacji procesowej dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W wyniku analizy wskazanej problematyki należy dojść do przekonania, że dłużnik zajętej wierzytelności może występować w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym w trzech różnych rolach: jako osoba trzecia, jako uczestnik postępowania egzekucyjnego oraz jako zobowiązany. Zmiana sytuacji procesowej poddłużnika dokonuje się w tym samym postępowaniu egzekucyjnym, co względem pierwotnego zobowiązanego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ostojski, P. (2014). Dłużnik zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(4), 137-146. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.9
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2012.
 2. Cieślak S., [w:] J. Jankowski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. Komentarz do art. 758-1088, Warszawa 2011.
 3. Cisowska-Sakrajda E., [w:] J.P. Tarno (red.), Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, Warszawa 2012.
 4. Faryna M., [w:] D.R. Kijowski (red.), Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, Warszawa 2010.
 5. Grzegorczyk P., Powództwo o zwolnienie spod egzekucji administracyjnej, [w:] A. Skoczylas, J.S tankowski (red.), Aktualne problemy postępowania egzekucyjnego w administracji, Wrocław 2013.
 6. Hauser R., Leoński Z., [w:] R. Hauser, A. Skoczylas (red.), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2012.
 7. Hauser R., Skoczylas A., [w:] K. Celińska-Grzegorczyk et al., Postępowania administracyjne, sądowo administracyjne i egzekucyjne, Warszawa 2013.
 8. Jankowski J., Uczestnicy postępowania egzekucyjnego, Łódź 1992.
 9. Król M., Uprawnienia organu egzekucyjnego względem dłużnika zajętej wierzytelności, Przegląd Podatkowy 2012, nr 3.
 10. Masternak M., Dłużnik zajętej wierzytelności w egzekucji administracyjnej, [w:] J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004.
 11. Przybysz P., Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Warszawa 2012.
 12. Siedlecki W., [w:] Z. Resich, W. Siedlecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część druga. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 1976.
 13. Skoczylas A., Postępowanie egzekucyjne w administracji, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A.W róbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 9: Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2010.
 14. Walasik M., Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika wierzytelności zajętej w postępowaniucywilnym, Przegląd Sądowy 2004, nr 7-8.
 15. Walentynowicz L., Powództwo wierzyciela przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności, [w:] P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik (red.), Proces cywilny. Nauka – Kodyfikacja – Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Warszawa 2012.
 16. Zedler F., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, t. 3, Toruń 1995.