O konstrukcji niedopuszczalności czynności karnoprocesowej

Main Article Content

Barbara Janusz-Pohl

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest problematyce niedopuszczalności czynności karnoprocesowych ujmowanych w kontekście teoretycznoprawnej koncepcji czynności konwencjonalnych w prawie. Zwrócono uwagę na doktrynalne (sensu largo) oraz kodeksowe (sensu stricto) ujęcie konstrukcji niedopuszczalności czynności karnoprocesowych. W oparciu o wskazaną koncepcję podjęto próbę ustalenia, czy niedopuszczalność sensu stricto łączy się z naruszeniem tzw. reguł konstytutywnych wyodrębnianych dla poszczególnych czynności karnoprocesowych. Konsekwencją przeprowadzonych rozważań jest propozycja wyróżnienie dwóch zasadniczych znaczeń niedopuszczalności czynności karnoprocesowej sensu stricto. Przeprowadzona analiza zweryfikowana została w odniesieniu m.in. do instytucji wprowadzonych przez ustawodawcę na mocy noweli do Kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013 r. określonych w art. 14 § 2 oraz 168a k.p.k.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Janusz-Pohl, B. (2014). O konstrukcji niedopuszczalności czynności karnoprocesowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(4), 161-173. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.11
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna. Warszawa 1975.
 2. Bladowski B., Orzeczenia nieistniejące w cywilnym postępowaniu odwoławczym. Nowe Prawo 1991, nr 1-3.
 3. Cieślak M., Zagadnienie wyroków nieważnych we włoskiej procedurze karnej. ZNUJ nr 49, Prace Prawnicze 1962, z. 9.
 4. Cieślak M., Nieważność orzeczeń w procesie karnym PRL. Warszawa 1965.
 5. Czepita S., Zagadnienie orzeczeń nieistniejących w postępowaniu cywilnym w świetle koncepcji czynności konwencjonalnych [w:] S. Czepita (red), Konwencjonalne i formalne aspekty prawa. Szczecin 2006.
 6. Czepita S., Formalizacja a konwencjonalizacja działań w prawie, [w:] S. Czepita (red.). Konwencjonalne i formalne aspekty prawa. Szczecin 2006.
 7. Czepita S., Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa. Szczecin 1996.
 8. Czepita S., Wprowadzenie, [w:] S. Czepita (red.). Konwencjonalne i formalne aspekty prawa, Szczecin 2006.
 9. Czepita S., Teoretyczne i praktyczne aspekty zagadnienia tak zwanych wyroków nieistniejących w postępowaniu cywilnym [w:] K. Knoppek, P. Grzegorczyk, M. Walasik (red), Proces cywilny. Nauka-kodyfikacja-praktyka. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Warszawa 2012.
 10. Daszkiewicz W., Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, Poznań 2001
 11. Gizbert-Studnicki T., Normy celowościowe a reguły konstytutywne w prawie, [w:] A. Bondar (red.) Prawo a polityka. Księga pamiątkowa ku czci K. Opałka, Warszawa 1988.
 12. Gizbert-Studnicki T., O nieważnych czynnościach prawnych w świetle koncepcji czynności konwencjonalnych, Państwo i Prawo 1975, nr 4.
 13. Grzegorczyk T., [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011, s. 406.
 14. Grzegorczyk T., Czynności procesowe w postępowaniu karnym, Warszawa 1998.
 15. Hofmański P., Wielka reforma Kodeksu postępowania karnego, Forum Prawnicze 2013, nr 4.
 16. Janusz-Pohl B., O odwołalności postulatywnego oświadczenia woli w procesie karnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, z. 1.
 17. Janusz-Pohl B., O wyroku nieistniejącym w procesie karnym, Państwo i Prawo 2013, z. 12,
 18. Janusz-Pohl B., Przyczynek do rozważań o formalnym i konwencjonalnym charakterze procesu karnego [w druku].
 19. Karczmarska D., Bezwzględne przyczyny odwoławcze a dopuszczalność konwalidacji orzeczenia, [w:] W. Cieślak, S. Steinborn, Profesor Marian Cieślak. Osoba, dzieło, kontynuacje, Warszawa 2013.
 20. Kmiecik R., Dowód ścisły w procesie karnym, Lublin 1983.
 21. Kmiecik R., Konwalidacja i konwersja wadliwych dowodów, Państwo i Prawo 1989, z. 5.
 22. Korzan K., Wyroki nieistniejące, Acta Universitatis Wratislaviensis Przegląd Prawa i Administracji 7, 1976.
 23. Kulesza C., [w:] P. Kruszyński (red), Wykład prawa karnego procesowego, Warszawa 2004.
 24. Markiewicz K., Problem sentententia non existens na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Rejent 2002, nr 12.
 25. Marszał K., Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2013.
 26. Mularski K., Czynności podobne do czynności prawnych, Warszawa 2011.
 27. Murzynowski A., Przyczynek do zagadnienia nieważności czynności procesowych wykonanych w niedopuszczalnym postępowaniu karnym, Nowe Prawo 1962, nr 7-8.
 28. Nowak L., Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Czynności konwencjonalne w prawie, Studia Prawnicze 1972, z. 33.
 29. Preussner-Zamorska J., O nieważności czynności prawnej w prawie cywilnym, Warszawa 1983.
 30. Randsdell J., Constitutive Rulles and Speech-Acts Analysis, The Jurnal of Philosophy 68, 1971, nr 13.
 31. Schaff L., Proces karny PRL, Warszawa 1953.
 32. Searle J.R., Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, London 1977 [przekład polski, Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka, Warszawa 1987].
 33. Sikora J., Orzeczenia nie istniejące, Studia Cywilistyczne 29, 1978.
 34. Steinborn S., Konwalidacja wadliwej rozprawy oraz częściowe uchylenie wyroku w świetle bezwzględnych podstaw odwoławczych z art. 439 § 1 k.p.k. (Na marginesie wyroku SN z 21 listopada 2001 r., III KKN 81/01), Palestra 2003, nr 5-6.
 35. Śliwiński S., Polski proces karny przed sądem powszechnym, Warszawa 1959.
 36. Twardowski K., O czynnościach i ich wytworach [w:] Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa 1965.
 37. Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2013.
 38. Waltoś S., Konwalidacja w procesie karnym, Nowe Prawo 1960, z. 4.
 39. Wędrychowska E., Wędrychowski M.P., Nieważność orzeczeń w polskim procesie karnym, Warszawa 1999.
 40. Wieczorkiewicz-Kita J., Formalny i konwencjonalny charakter procesu karnego, Szczecin 2009 (niepublikowana rozprawa doktorska, przygotowana pod kierunkiem S. Czepity).
 41. Wieczorkiewicz-Kita J., Zagadnienie wyrokowania w polskim procesie karnym w świetle koncepcji czynności konwencjonalnych, [w:] S. Czepita (red.), Konwencjonalne i formalne aspekty prawa, Szczecin 2006.
 42. Wiliński P. (red), Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Warszawa 2013.
 43. Woźniewski K., Prawidłowość czynności procesowych w polskim procesie karnym, Gdańsk 2010.
 44. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2008.
 45. Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
 46. Ziembiński Z., Zieliński M., Dyrektywy i sposób ich wypowiadania, Warszawa 1992.