Obowiązek gwaranta w prawie karnym

Main Article Content

Damian Tokarczyk

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie treści obowiązku działania po stronie gwaranta nienastąpienia skutku w prawie karnym. Dyskusja wokół przesłanek odpowiedzialności karnej za przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie skupia się z reguły na zagadnieniu związku przyczynowego oraz źródeł obowiązku po stronie gwaranta. Autor analizuje treść tego obowiązku, a więc to, co jest gwarantowi nakazane czynić.

Autor wskazuje, jakie są granice obowiązku ze względu na rodzaj niebezpieczeństwa, któremu gwarant ma przeciwdziałać. Ponadto omawia, jakie są konsekwencje niespełnienia obowiązku albo niewłaściwego spełnienia obowiązku przez osobę zobowiązaną do zapobiegnięcia skutkowi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tokarczyk, D. (2014). Obowiązek gwaranta w prawie karnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(4), 203-214. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.14
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1976.
 2. Bielski M., Naruszenie reguł ostrożności czy nadmierna ryzykowność zachowania jako właściwe kryterium prawnokarnego przypisania skutku?, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2004, nr 1.
 3. Bielski M., Prawnokarne przypisanie skutku w postaci konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo – uwagi na marginesie postanowienia SN z 3 VI 2004 (V KK 37/04), Przegląd Sądowy 2005, nr 4.
 4. Buchała K. (red.), Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, A. Zoll, Komentarz do Kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa 1994.
 5. Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1989.
 6. Buchała K., Przestrzeganie zasad ostrożności: problem bezprawności czy winy?, Państwo i Prawo 1963, z. 7.
 7. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2008.
 8. Giezek J., [w:] M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2012.
 9. Giezek J., Naruszenie reguł ostrożności jako przesłanka urzeczywistnienia znamion przestępstwa nieumyślnego, Państwo i Prawo 1992, z. 1.
 10. Giezek J., Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym, Wrocław 1994.
 11. Giezek J., Zgodne z prawem zachowanie alternatywne jako kryterium przypisania skutku, Kwartalnik Prawa Publicznego 2004, nr 4.
 12. Hryniewicz E., Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych, Warszawa 2012.
 13. Kalitowski M., [w:] T. Dukiet-Nagórska, Prawo karne. Część ogólna, część szczególna i wojskowa, Warszawa 2012.
 14. Królikowski M., Teza 26-27 do art. 2, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna, t. 1: Komentarz do art. 1-31, Warszawa 2011.
 15. Kubicki L., Przestępstwo popełnione przez zaniechanie. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1975.
 16. Lernell L., Zagadnienia związku przyczynowego w prawie karnym, Warszawa 1962.
 17. Majewski J., Glosa do wyroku SN z 8 III 2000, III KKN 231/98, OSP 2001, nr 1, poz. 146.
 18. Majewski J., O pożytkach i szkodach dotychczasowych dociekań nad problematyką źródeł obowiązku gwaranta, Kwartalnik Prawa Publicznego 2004, z. 4.
 19. Majewski J., Prawnokarne przypisanie skutku przy zaniechaniu. Zagadnienia węzłowe, Kraków 1997.
 20. Niekrasz J., Konfrontacja naukowego pojęcia przyczynowości z przyczynowością stosowaną w prawie karnym, Palestra 1976, nr 7.
 21. Patryas W., Zaniechanie. Próba analizy metodologicznej, Poznań 1994.
 22. Pohl Ł., Art. 2 kodeksu karnego w roli wyznacznika podmiotu przestępstwa skutkowego popełnionego przez zaniechanie, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2008, z. 3.
 23. Pohl Ł., Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego w polskim prawie karnym (zagadnienia ogólne), Poznań 2013.
 24. Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2013.
 25. Spotowski A., Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym, Warszawa 1990.
 26. Spotowski A., Kilka uwag o obowiązku gwaranta w prawie karnym, Państwo i Prawo 1987, z. 11.
 27. Sroka T., Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie. Problematyka obiektywnego przypisania, Warszawa 2013.
 28. Tokarczyk D., Spory wokół teorii obiektywnego przypisana w świetle projektu nowelizacji kodeksu karnego, Państwo i Prawo 2013, z. 10.
 29. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.
 30. Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2012.
 31. Wąsek A., Pomocnictwo przez zaniechanie w kodeksie karnym, Państwo i Prawo 1971, z. 1.
 32. Wolter W., Błędne koło problematyki przyczynowości w teorii i praktyce prawa karnego, Państwo i Prawo 1964, z. 3.
 33. Wolter W., Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973.
 34. Wolter W., O tzw. przyczynowości zaniechania, Państwo i Prawo 1954, z. 7-8.
 35. Wolter W., Swoistość zaniechania jako czynu zabronionego, Państwo i Prawo 1982, z. 8.
 36. Wyrembak J., Glosa do postanowienia SN z 4 VI 2004, V KK 37/04, Prawo i Medycyna 2005, nr 20.
 37. Zoll A., Karalność i karygodność czynu jako odrębne elementy struktury przestępstwa, w: T. Kaczmarek (red.), Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym, Wrocław 1990.
 38. Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna, t. 1: Komentarz do art. 1-116, Warszawa 2012.
 39. Zoll A., O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, Krakowskie Studia Prawnicze, t. 23, 1990.
 40. Zoll A., Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1988.
 41. Zoll A., Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Warszawa 1982.